lørdag 17. mars 2018

Undervisningsopplegg: Rettil - et interaktivt opplegg fra UNICEF


Opplegget skal gjøre barn mer bevisst på rettighetene sine og når disse brytes. Vi følger ulike personer gjennom situasjoner i hverdagen og ser hvordan de opplever den samme hendelsen på forskjellige måter. Det er UNICEF som har laget undervisningsopplegget.

Rettil foregår i en liten norsk by, der flere av personene er elever i syvende klasse. Både på og utenfor skolen oppstår det små konflikter som kan bryte med artikler i barnekonvensjonen. I Rettil er det ingen fasitsvar, man må selv ta stilling til hva som er rett eller galt.


Rettil er laget for å gjøre barn mer bevisst på rettighetene sine og når disse brytes. I spillet følger vi ulike personer gjennom situasjoner i hverdagen og ser hvordan de opplever den samme hendelsen på forskjellige måter.

Det hele foregår i en liten norsk by, der flere av personene er elever i syvende klasse. Både på og utenfor skolen oppstår det tilsynelatende små konflikter som likevel kan bryte med artikler i barnekonvensjonen. I Rettil er det ingen fasitsvar, elevene må selv finne ut hva som er rett eller galt.

Rettil henter inspirasjon og funksjonalitet fra dataspill, hvor man velger en person (karakter) og følger ("spiller") denne gjennom et kort hendelsesforløp (situasjon). Underveis blir vi kjent med personens liv og tanker, og får innsikt i bakgrunnen for vedkommendes tanker, ord og handlinger.

Tanken bak er å få brukerne av Rettil til å identifisere seg med personen de følger, og slik skape motivasjon til å sette seg inn i hva personen konkret opplever. I neste ledd vil dette være med på å skape en dypere forståelse for hva barns rettigheter faktisk er, siden man i Rettil ikke bare leser om rettghetene, men blir involvert i en realistisk situasjon som omhandler dem.


Her finner du lærerveiledningen til spillet.


mandag 12. mars 2018

Podcast: Rekk opp hånda! Ep. 1: Å komme for sent


”Rekk opp hånda!” er en splitter ny podcast hvor du kan være flue på veggen i det mystiske lærerværelse og få et unikt innblikk i hva og hvordan ulike lærere og andre fagfolk diskuterer skolehverdagens små og store utfordringer. Dette er en podcast for engasjerte lærere, foreldre og andre som er opptatt av skole og barns utvikling.

”Rekk opp hånda!” har som mål å gi våre lyttere et innblikk i skolehverdagen. Vi ønsker også å gi et innblikk i det som rører seg blant ulike aktører som skriver bøker, kronikker eller på andre måter deltar i den pågående debatten om skolen. Først og fremst lager vi denne podcasten fordi vi mener skolen er verdens viktigste institusjon.


Vi som lager podcasten heter Janne Rønningen og Martin Johannessen. Janne har tidligere jobbet i ulike medier. Hun har blant annet vært programleder for ”Midt i smørøyet”, et program for barn og unge på NRK TV. Hun er i dag faglærer i kunst og håndverk og spesialpedagog på Nyskolen i Oslo. Og jeg er sosiallærer på Nyskolen.

Tema for første episode er å komme for sent. Til å snakke om det har vi invitert Jørgen Moltubak. Han er lærer og har skrevet flere bøker, blant annet "Gnistrende undervisning" og "Gnistrende samarbeid".

Hvorfor kommer noen elever alltid for sent, hvordan ødelegger det undervisningen, hvor farlig er det egentlig, hvordan kan man gjøre noe med det? Kjært tema har mange spørsmål. Vi prøver å finne svar, men det er ikke sikkert de er de aller beste.


- De som kommer for seint er de beste menneskene, skriver redaktør Nina Kristiansen i Forskning.no. Hun har håndplukket den "beste" forskningen på feltet. Det snakker vi også om.

Alle gjestene våre får den samme utfordringen: Å velge ett kompetansemål som kan fjernes. Hvilket kompetansemål Jørgen Moltubak vil ha ut? Hør første episode av "Rekk opp hånda!" - håper du liker det du hører!

"Rekk opp hånda!" er produsert av Både Og.

søndag 4. mars 2018

Gjesteblogg: Jeg tror ikke på det! Av Kristin Keiserås Bakkane


Jeg tror ikke på det!

Av Kristin Keiserås Bakkane

Først er det fint å være seg selv. Det er sånn det starter. Filosofien bak er iallfall delvis knyttet opp mot kulturarven vår og mot menneskerettighetene: Menneskets like- og egenverd. Sånn sett er det både etikk og jus: Dette verdisynet er nemlig også nedfelt i lovverket, for eksempel i Barnehageloven og Opplæringsloven.

Loven forlanger blant annet derfor at skolene skal gi individuelt tilpasset undervisning til hver eneste elev, sånn at alle får utviklet seg i samsvar med potensialene sine. Dette siste er et prinsipp Norge har forpliktet seg på også gjennom Barnekonvensjonen [1]. Barn er selvstendige individer med selvstendige utviklingsbehov. Det er noe vi tror på – og uansett noe vi er juridisk forpliktet til.

Samfunnsnormen
I vår del av verden er det å være seg selv også et sosialt ideal. Heltene er seg selv, ikke sant? Alltid! Kjendiser som viser noe annet for allmennheten enn de gjør på privaten, fremstår som tilgjorte og kanskje litt falske. Man skal være ekte vare! Særlig i Norge.

I barnehagen humres det litt: "Hun er bare så søt når…". Eller "Ja, ja. Han pleier jo å…". Og så kommer anektdoten om en sjarmerende særegenhet som dette barnet pleier å ta seg til. En eller annen litt atypisk egenskap eller ditto reaksjonsmønster. For eksempel gutten som sitter dagen lang i lesekroken og blir overveldet av for mye støy. Men som livner opp når det er utkledning på gang!

Så skjer det noe. Det settes rammer. Dette kalles sosialisering, og foregår langs et utall antall akser. Å sitte stille på pulten sin, for eksempel. Rekke opp hånden i timen. Vente på tur. Noen venter atskillig mer enn andre, men det skal vi komme tilbake til.

Høyst sannsynlig må den rolige gutten tåle et ikke ubetydelig press om å interessere seg for fotball. Egentlig liker han teater og dans bedre, men han kjenner det på seg: Akkurat dét er det best å holde stilt om nå, når han er blitt stor. Konformitetskravene er strenge for skolegutter. Han merker det, selv om han ikke vet hva det heter.

Dessverre vet han heller ikke at det finnes anerkjennelse for ham der ute et sted, for i hans klasse er det bare fotball som gjelder. Hans sosialiseringsnorm er altså snevrere enn det voksensamfunnet som møter ham senere i livet. Det er et paradoks.

Også den atypiske jenta må ‘konformiseres’. Helst bør hun skjønne det samme som andre småjenter i klassen gjør – om pyntelighet og kleskodekser, hvem som er venner med hvem, og generelt hvem eller hva som er "uttafor". Reglene snakker om respekt og sier at man skal inkludere hverandre. Være greie. Men i praksis altså, bare så lenge hun er tilstrekkelig innafor.

Det er altså slett ikke alle som opplever det å være seg selv som et ideal. Synd de ikke bare kan bytte personlighet. Eller arbeidsplass.

"Synkronskoling"
Det bringer oss til det vi oppfatter som skolens kjerne: Skolefagene. "Innafor", er de som fungerer i flokk. De som lærer passe fort, gjør leksene sine noenlunde som de skal, følger greit med i timene, svarer sånn passe greit på spørsmål, for øvrig gjør som læreren sier og ellers som det forventes av dem. Da er det fortsatt fint å være seg selv.

Det er disse "den ordinære undervisningen" i norsk grunnskole tar sikte på å treffe. Statistikken plasserer dem gjerne midt på treet når poengene deles ut på prøver og evalueringer – den vil nemlig vise en såkalt normalfordeling – med et tydelig tyngdepunkt i midten og gradvis færre utover til begge sider. Det er slik skolesystemet vårt er laget: Undervisningen planlegges slik at den skal treffe flest mulig – la oss for illustrasjonens skyld si sånn grovt sett 70-80 prosent av elevmassen. Derfor foregår det mye vakker synkronsvømming i skolen.

For de som sliter med å følge med, har vi laget et sikkerhetsnett som kalles spesialundervisning. La oss si behovet reelt sett dekker om lag ti-femten prosent av elevene, pluss minus [2]. Andelen starter mye lavere, men stiger oppover i trinnene. Det i seg selv kunne være verd en kronikk.

Blinken er i midten?
Men la oss holde oss til det brede midtsjiktet. Vi har altså designet skolen slik at undervisningen skal være mest mulig treffsikker for flest mulig. Det anvendte konseptet har matematisk likhetstrekk med stilkarakterene i hopp: Man tar bort toppen og bunnen, slik at det som gjenstår blir mer ensrettet. Metoden sikrer mot skjevfordeling på grunn av "uteliggere" blant dommerne. Gjennomsnittet som står tilbake, antas mer representativ for det hoppet utøveren faktisk presterte.

Så også i undervisningen: Fjernes ytterpunktene, blir det ikke så store justeringer læreren trenger å gjøre for å oppnå individuelt tilpasset undervisning for resten av elevgruppen.

Det er bare ett lite problem med sammenligningen: Blinkene er barn, ikke matematikk. En skole som fokuserer på å treffe alle på likt, står i fare for å operere suboptimalt med tanke på den naturlige spredningen. Har du noen gang tenkt på hva som egentlig er lettest – å undervise alle elevene på samme nivå, eller å undervise hver enkelt på sitt eget nivå?

Enhetsskolens metode er som nevnt å fokusere på midten, for så å løse resten av tilpasningsbehovene gjennom spesialundervisning. Men spesialundervisningen fungerer ikke spesielt godt. For skolene, kanskje, men ikke for de ungene som trenger den. Barneombudet har undersøkt saken, og Anne Lindboe skriver i Barneombudets fagrapport 2017 "Uten mål og mening?" følgende:

"Jeg mener at dagens spesialundervisning ikke sikrer elevenes rett til et forsvarlig og likeverdig opplæringstilbud og deres rett til ikke-diskriminering. Staten har heller ikke tilstrekkelige kontrollsystemer og virkemidler for å sikre at kommunene følger opp sine forpliktelser etter opplæringsloven og barnekonvensjonen." [3]

Visste du dette? Det er temmelig sterke ord. Men på den andre siden, hva venter vi oss når disse barna systemmessig sett ses på som "uteliggere"?

De som ikke regnes med
Det er et problem til: Regnestykket går ikke opp. Prøv selv! Det mangler ti-femten prosent av elevgruppen. Ifølge elevundersøkelsene kan andelen være enda høyere, basert på svarene der elevene selv har gjort vurderingen: Spørsmålet om de synes de får nok utfordringer på skolen. Til sammen svarer om lag 20 prosent at dét skjer i ingen, i svært få eller i bare noen av fagene. [5]

Norsk skole tror det likevel er godt nok. Faktisk er dette en så utbredt forestilling at det fungerer som den reneste statsreligionen: Man har "alltid" bekjent seg til troen på at denne elevgruppen klarer seg selv. Jo, de kunne kanskje lært mer, men om disse skal få mer tilrettelegging, blir det mindre på de andre. De med rett til spesialundervisning, for eksempel. Høres det kjent ut?

På tide med et besøk innom det regjeringsoppnevnte Jøsendalutvalget. I 2016 kom de med landets første offentlige gjennomgang av forskningsmateriale knyttet til denne gruppen elever, noensinne, i norsk skolehistorie. Kunnskapsgrunnlaget er oppsummert i egen rapport [4]. Ta en titt selv, dette ligger på nettet. Men jeg advarer: Kan hende er det flere myter som står for fall.

Satt på pause
For resultatet av skolemodellen vår er at barn med stort læringspotensial risikerer å bli fremmedgjort i sitt skolemiljø. Det handler blant annet om hvordan de lærer, kontra hvilken type kompetanse som blir verdsatt i skolen. Spør du dem selv [5], ønsker de "å få lære noe nytt". Noe de ikke kan fra før.

Isteden opplever de å bli satt på pause. I årevis. Å, som de må vente!

Det de lærer, er at skolen er meningsløs og at det egentlig aldri blir deres tur. Svært mange utvikler seg ikke engang på nivå med det brede midtsjiktet. De forvitrer. Dermed forstår vi dem iallfall ikke: Da gjør de det jo kanskje til og med dårlig på skolen. De kan bli klovnete, eller triste, underytere, utrygge, sinte, innesluttet, opposisjonelle, nekter å gå på skolen, blir drop-outs – og mer til.

Hvem oppdager ressursene hos et slikt barn?

Saken er at elever som "bare" forvitrer ikke har rett til den samme særbehandlingen som resten av elevene. Jo, de har rett til individuelt tilpasset opplæring, men spesialundervisning får de ikke. Selv ikke når "den ordinære undervisningen" ikke hensyntar deres egenart og utviklingspotensial.

Gitt rapporten fra Barneombudet, er dét kanskje like greit. Men hva tror du om elevens identitet og individuelle behov for utvikling og mestring?

Jeg tror det er litt som med den skihoppingen: Det er ikke gitt at synkronlæring er det beste konseptet. Og i hopp var det en tid da V-stilen som praktiseres i dag, konsekvent fikk dommerne til å trekke kraftig i stilkarakteren. Spriking med skiene ble ansett som uestetisk. Men så var det den lengden da. Ergerlig at hopperne fikk så mye bedre oppdrift av det! Og allikevel: Da dette faktum virkelig hadde gått opp for hoppsporten, sluttet man å tro på den tradisjonelle stilens fortreffelighet.

Offer for systemet
Jøsendalutvalget laget også en offentlig utredning, "NOU2016:14 Mer å hente", som konkluderte (kap.1.3): "Det er behov for mer kunnskap, endrete holdninger og en felles erkjennelse av behovet for differensiert undervisning." [7]

Senere i rapporten snakkes det om hvordan handlingsrommet for denne differensieringen ikke blir utnyttet i norsk skole, fordi det er så upløyd mark – ikke juridisk, men som etablert praksis. Vi så jo det: "Uteliggerne" er fjernet, sånn at spriket ikke skal bli så stort. Prinsipielt sett kan man da bruke kanonsikte til hele den gjenværende spurveflokken.

Kjære lærer, dette er ikke et forsøk på å undergrave arbeidet du gjør. Dette forteller ikke at du er en dårlig lærer. Men sjansen er altså likevel tilstede for at dine "uteliggere" er et offer for systemet.

Men hør, jeg har godt nytt: NOU’en sier i kap. 1.2 Utvalgets hovedbudskap: "Kunnskap om elevenes behov, deres måte å lære på og kompetanse i å tilpasse opplæringen kan gi et bedre skoletilbud for alle elever."

Fikk du med deg det? Det hevdes altså her at det å lære om læringsbehovene for elever med stort læringspotensiale, også kan hjelpe de andre elevene! De med spesialundervisningen, for eksempel. Forbløffende. Og konklusjonen er kunnskapsbasert, det vil si det ligger forskning bak.

Det virker som det finnes ubrukte potensialer i ekte differensiert undervisning: At man faktisk kan organisere skolene og pedagogikken slik at det blir lettere for lærerene å treffe hver spurv med sin egen lille pil.

Kan det være at de har slumpet borti et konsept med ekstra oppløft – en skolemodell i V-stil? En med jevnt bedre læring for alle, istedenfor systematisk prioritering av det store flertallet i midten?

Moderne?
Jeg tror det er bra for mennesker å ha en tro. Noe utenfor en selv som kan opprettholde fremtidshåpet når livet butter imot. Men det er ikke alt som egner seg som trosmateriale. Et menneske har bare én barndom. Og den kan ikke erstattes av noe annet. Det er et faktum.

Den norske skolens tradisjon med idealisering av "gjennomsnittseleven" er derfor et usunt dogme. Jeg tror ikke på det!

Hvert barn har rett på å få være seg selv. Med hele seg. Mange flotte lærere der ute evner å tilrettelegge for nettopp det. Slik kan det faktisk bli større aksept for å like teater og dans også, selv om alle de andre liker fotball: Bieffekten kan rett og slett være mindre mobbing. Da har man truffet V-stilen, som i dette tilfellet handler om å se, normalisere og anerkjenne spredning. Den handler om ikke å undervise etter læreboka, for ikke å miste målet av syne: Å gjøre hvert enkelt barn best mulig utrustet til samfunnet, i samsvar med sitt eget individuelle utviklingspotensial.

Men selve skolemodellen vår, den henger etter. Fordi altfor mange fortsatt tror det ikke finnes alternativer. De har ikke selv fått erfare hvilken oppdrift det ligger i dette som Jøsendalutvalget kaller "fremragende læringsmiljø".

Ennå. Man må riktignok tenke litt annerledes. V-stil. Den kan læres, den også.

Dét tror jeg på!

----------------------------------------------------
Kristin Keiserås Bakkane er sivilingeniør, opprinnelig innen termisk energi. Jobber i et konsulentfirma "i oljå". Vokste opp med to barneskolelærere som foreldre, hvorav min mor sluttet som rektor (begge er nå pensjonister). Tøffe tak med egne to barn i barneskolen. Fant foreningen Lykkelige barn altfor sent. De er hhv. 20 og 17 år nå.

Innlegget ble først publisert i Vårt Land 18. februar 2018.

Kilder:

[1] Convention on the Rights of the Child (Barnekonvensjonen), FN, 1989
Sitat, Artikkel 29a, om retten til opplæring: «States Parties agree that the education of the child shall be directed to: a) The development of the child's personality, talents and mental and physical abilities to their fullest potential;» 

[2] Statistikk om grunnskolen Utdanningsdirektoratet, sist endret: 14.12.2017

[3] Uten mål og mening? Elever med spesialundervisning i grunnskolen. Barneombudets fagrapport 2017, Barneombudet, 2017

[4] Evnerike elever og elever med stort læringspotensial. En forskningsoppsummering, 2016. Kristin Børte, Sølvi Lillejord og Lotta Johansson. Kunnskapssenter for utdanning ved Noregs forskingsråd, Divisjon for samfunn og helse

(Alt. lenker: Sammendrag, ev. Jøsendalutvalget)

[5] Elevundersøkelsen 2012. Analyse av Elevundersøkelsen 2012. Christian Wendelborg, Veronika Paulsen, Melina Røe, Marko Valenta og Einar Skaalvik, NTNU samfunnsforskning, November 2012

[6] Å tenke så det knaker Magasin fra Skoleproffene, Forandringsfabrikken, 2016

[7] NOU 2016:14 Mer å hente – Bedre læring for elever med stort læringspotensial Norsk offentlig uredning. Jøsendalsutvalget, 2016

(Alt. lenke: Jøsendalutvalget)

lørdag 3. mars 2018

Gjesteblogg: Hva gjør vi med kjønnsforskjellene i skolen? Av Ellen Egeland Flø


Hva gjør vi med kjønnsforskjellene i skolen?
Av Ellen Egeland Flø

Vi trenger mer fokus på tilpasset opplæring for begavede elever med høyt læringspotensial.

Det har den siste tiden blitt fokusert mer på kjønnsforskjeller i den norske skolen, der guttene kommer dårligst ut. For å hjelpe disse guttene som sliter på skolen, trenger vi mer fokus på tilpasset opplæring for elever med høyt læringspotensial (begavede). Dette høres kanskje litt pussig ut, men forklaringen er som følger:

I slutten av august 2017 satt regjeringen ned et ekspertutvalg ledet av direktør ved Folkehelseinstituttet, Camilla Stoltenberg. Utvalgets mandat er å se på kjønnsforskjeller i skolen, samle kunnskap om hvorfor de oppstår og komme med forslag til hvordan motvirke dem. Utvalget skal levere sitt svar i form av en NOU innen februar 2019 der de oppsummerer gjeldende forskning innen feltet og relaterer det til den norske situasjonen der gutter er overrepresentert på flere negative statistikker.

Det er blant annet langt flere gutter enn jenter som får spesialundervisning i grunnskolen, og karaktersnittet i 10. klasse er signifikant lavere enn for jentene. I tillegg fullfører langt færre gutter enn jenter videregående skole på normert tid, de dropper ut av skolen. Årsakene til disse skjevhetene er nok mange og sammensatte, men for å kunne gjøre noe med problemet er det viktig at vi ser på alle mulige bakenforliggende årsaker.

19. desember skriver forsker ved Frischsenteret, Simen Gaure, et innlegg i Aftenposten om kjønnsbalansen i forsvaret. Her berører han et tema vi ikke ellers fokuserer på, i nevneverdig grad. Nemlig at det blant gutter og menn er større varians innen flere personlige egenskaper, blant annet IQ, enn det er for jenter/kvinner. Det vil si at det er flere gutter enn jenter i begge ender av IQ-skalaen, mens jentene er mer samlet rundt gjennomsnittet. Forskerne Feingold (1992) og Hedges og Nowell (1995) har funnet at IQ-testscore for menn generelt var mer variable enn for kvinner, og er støttet av flere andre forskere.

I Norge har skolen lenge vært selve hovedborgen i enhetstankegangens bylandskap. Men, grunnet den egalitære enhetsskolen, er det en gruppe elever som oftest blir glemt. Nemlig de begavede. Disse elevene det er så lett å tro at klarer seg selv. Men gjør de egentlig det?

Blant disse elevene har mange emosjonelle vansker, og i en australsk studie fant Gross (2002) at så mye som 80 prosent av elevene med høy intelligens opplevde alvorlig sosial isolasjon. Dessuten viser det som finnes av nyere norsk forskning på feltet at mange av disse elevene har store trivselsvansker i skolen også her i landet.

I VG 2. januar beskrives også noen av problemene de begavede barna kan ha i møte med skolen.

I tillegg viser Matthew (2009) og Kaskaloglu (2003) gjennom internasjonal forskning, blant annet fra USA, at mellom 5 og 10 prosent av elevene som dropper ut av utdanningen befinner seg i denne elevgruppen. Det finnes ikke tilsvarende forskning fra Norge, men det er ikke noen spesiell grunn til å tro at det er mye bedre her, da USA har anerkjent og tilpasset undervisningen til denne elevgruppen i større grad enn vi har i Norge. Da det er mellom 2 og 3 prosent som defineres som begavede, så vi ser at disse elevene er sterk overrepresenterte på frafallsstatistikken. Våre smarteste elever er, rett og slett, ofte blant dem som sliter.

Hva har så IQ-fordeling og enhetsskole med gutters skoleprestasjoner å gjøre? Her kommer dagens hypotese: Siden gutter er overrepresentert på både øvre og nedre del av IQ-skalaen, og enhetsskolen passer best for elevene rundt gjennomsnittet, vil ikke det føre til en fordel for jentene som er mer sentrert rundt gjennomsnittet?

Det som er fint med å ha en hypotese er at vi kan teste den ut! En mulig løsning blir da å gripe enda mer fatt i elevene i begge ender av skalaen, av begge kjønn naturligvis. Vi gjør allerede en del tilpasninger for de faglig svakeste, men kan absolutt bli flinkere til dette. For de begavede elevene, derimot, blir undervisningen ikke tilpasset spesielt mye per i dag. Da burde det være mulig å gjøre noe med det, som igjen får en positiv effekt på gutters karaktersnitt og frafallsproblematikk.

En del av Stoltenbergutvalgets mandat går ut på å foreslå konkrete tiltak og mulige pilotprosjekter som kan testes ut systematisk og evalueres i effektstudier. Videre følger flere forslag til nettopp dette, der de fleste tiltakene krever lite ressurser å igangsette.

1) Innføring av opplæring innen begavede elever i alle pedagogiske utdannelser.

2) Kompetanseheving av lærere gjennom kursing.

3) Ressursperson i fylkeskommunene, f.eks. lærerspesialister.

4) Ressursperson i kommunene, f.eks. etter modell fra Bærum og Stavanger.

5) Pilotprosjekter som skolene selv utformer både på barne-, ungdoms- og videregående skoler.

Med dette ønsker jeg å sende en utfordring til Stoltenbergutvalget og kunnskapsminister Jan Tore Sanner, om å følge opp disse forslagene til konkrete tiltak. De er billige å teste ut. Det er ekstremt tvilsomt at tiltakene påvirker negativt. Sannsynligheten er heller stor for positive konsekvenser.

Spesielt for guttene.

-----------------------------------------------------

Ellen Egeland Flø er lektor i realfag ved Mailand VGS i Lørenskog. Hun er også ansvarlig for skolens makerspace, Mailand Skaperverksted, der de bruker ny og spennende teknologi i undervisningen som et virkemiddel for å la elevene jobbe mer praktisk og kreativt med de ulike fagene. I forbindelse med skaperverkstedet leder jeg to prosjekter som fokuserer ekstra på tilpasset opplæring og dybdelæring for alle elevene.  

tirsdag 27. februar 2018

Læreres perspektiv på flerspråklighet: Invitasjon til deltakelse i forskningsprosjekt for lærere på 1. til 4. trinn


- Antall studenter som har et annet morsmål enn norsk har økt jevnlig de siste årene. En vesentlig andel av studentene er kvalifisert som lærer for morsmålsundervisning i det daglige skoleåret, skriver psykolog 
Niloufar Jalali-Moghadam. Hun vil gjerne komme i kontakt med lærere på 1. til 4. trinn:

Læreres perspektiv på flerspråklighet: Invitasjon til deltakelse i forskningsprosjekt for lærere på 1. til 4. trinn:

Vi vil gjerne høre dine synspunkter og ideer om flerspråklighet (evne til å kommunisere på mer enn ett språk).

For å kunne gjøre dette, vil jeg gjerne intervjue deg. Intervjuet gjøres online via Skype (eller annen digital tjeneste). Hele prosjektet bør være fullført innen utgangen av juni 2018. Alle data vil bli anonymisert innen en måned etter at dette intervjuet er gjort.

Hvorfor utføres denne forskningen?

Antall elever med et annet morsmål enn norsk har stadig økt de siste årene. Jeg er interessert i å få vite hva flerspråklighet innebærer i ditt daglige arbeid som lærer. Og jeg vil også gjerne høre om dine meninger og ideer om dette, d.v.s. muligheten for å kommunisere på mer enn ett språk. Jeg vil gjerne forstå i hvilken sammenheng du jobber med dette, lære av de erfaringer du har, og identifisere de utfordringer du møter. Hensikten er å kartlegge hva som kan påvirke dine og andres praksis og erfaringer for å hjelpe deg å se behovene hos morsmålselevene og ivareta deres kunnskaper og ønsker, samtidig som at alle skal tilbys en riktig og rettferdig undervisning.

Hva du vil bli bedt om å gjøre:
For å få vite mer om dette. Jeg vil gjerne intervjue deg en gang. Jeg kommer til å spørre om mye, og jeg håper du vil diskutere svarene med meg. Jeg regner med at intervjuet kommer til å vare 40 – 50 minutter. Jeg kan møtes på et sted som passer deg, eller du kan snakke med meg online, for eksempel via Skype. For at jeg skal huske alt hva du sier, kommer vi til å bruke en båndopptaker. Innspillingen vil bli lagret trygt, og jeg vil passe på at ingen uvedkommende får tilgang til den. Vi vil senere transkribere innspillingen så jeg får en skriftlig versjon av hva du forteller. Dette notatet vil bli anonymisert, så ingen vil vite hvem som har uttalt seg. Denne anonyme transkriberingen, eller deler av den, blir det jeg kommer til å bruke i materialet som gjøres offentlig tilgjengelig, for eksempel i publikasjoner.

De forventede fordelene /nytte med forskningen:
Du som lærer er den avgjørende koblingen mellom top-down politikk og bottom-up metoder. Det er viktig å kjenne til dine perspektiver vedrørende to- og flerspråklighet og få vite hvilke utfordringer du står overfor i arbeidet ditt, så jeg kan rapportere om disse. Disse rapportene kan gi bedre veiledning for vår forskning og resultere i anbefalinger om hvordan man på beste måte kan støtte dere i arbeidet og hva som kan gjøres for ytterligere å forbedre elevenes pedagogiske erfaringer.

Risikoene for deg:
Det finnes ingen kjente risiko for deg ved å delta i denne forskningen.

Din deltagelse er frivillig:
Du kan når som helst – uten kommentar – trekke deg fra intervjuet. Du kan også be om – innen en måned etter intervjuet – at jeg sletter eller ikke bruker deler eller hele intervjuet.

Feedback/Tilbakekobling til deg:
Om du vil at jeg skal fortelle hva jeg har kommet frem til i denne forskningen, la meg få vite det. Så sender jeg resultatet til deg. Ellers kommer vårt studieresultat til å offentliggjøres i form av publikasjoner og presentasjoner i både Norge og utlandet så snart som mulig. Og da kan du ta del i det. Du kan få vite hvor du kan få publikasjonen. Spør meg gjerne.

Spørsmål/ytterligere informasjon:
Hvis du vite mer om vår forskning, eller om du vil spørre om noe, er du velkommen til å ta kontakt med meg når som helst: Epost: nilodiba@gmail.com 

Psykolog Niloufar Jalali-Moghadam
På vegne av AILA Research Network (ReN)

søndag 25. februar 2018

Gjesteblogg: "Klassen" er en utrolig vár, vakker og smertefull dokumentar, skriver Inga Marte ThorkildsenAv Inga Marte Thorkildsen - @IngaMarte

Byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo

Bokanmeldelse.

De siste dagene har jeg delvis grått meg gjennom "Klassen", en utrolig vár, vakker og smertefull dokumentar om en gjennomsnittlig norsk avgangsklasse på videregående og læreren deres, Anette. Anette er et helt fantastisk menneske og en like fantastisk lærer. Hun har for lengst skjønt det altfor mange skolepolitikere og skoleledere ikke har tenkt nok over: at vi ikke sender elever på skolen, men mennesker.

I norske klasserom utspiller det seg små og store dramaer hver eneste dag. Lærere over hele Norge gjør en stor innsats for at barn og ungdom skal lære det de trenger for å klare seg godt i livet. Det kan være en nesten uoverkommelig oppgave. Sjansen er stor for at minst en håndfull av elevene i klassen har temmelig strevsomme liv som påvirker hvordan de oppfører seg, og hvor mye læring de klarer å ta til seg. Noen har liv som kan ta pusten fra oss, hadde vi bare visst hva de strevde med.

Anettes klasse teller 29 unike ungdommer, og i Marte Spurklands bok blir vi kjent med sju av dem. Her er ungdom som har levd et helt liv med foreldre som har mer enn nok med seg selv. Ungdom som aldri har opplevd hvordan det er å være et ønsket barn. Ungdom med angst og depresjon etter et liv uten kjærlighet og trygghet, og som kan oppleve en vanlig kjærlighetssorg som en enda større katastrofe enn ungdommer vanligvis gjør. Her er ungdom som skal gjennomføre en skolegang som krever full konsentrasjon samtidig som de trues med utkastelse og til og med drap. Og selvsagt: Ungdommer som opplever seksuelle overgrep i russetida, midt mellom innleveringer og eksamener. Disse ungdommene er nesten voksne. Men ofte minner de aller mest om ganske små barn. Små barn som trenger en skikkelig god og trygg mamma, eller pappa. Og her kommer Anette inn.

Lærer Anette skjønner at hun i møte med alle disse menneskeskjebnene ikke bare kan pøse på med diktanalyse. Hun må hjelpe dem til å fungere først.

"For meg er det åpenbart. Elevene er ikke fugleunger som sitter der foran meg med åpent nebb og bare kan mates med faglig innhold. Når Mouna kommer på skolen helt likblek i ansiktet, og jeg skjønner at hun har det uutholdelig vondt, eller når Rebecca ikke kan tenke på noe annet enn det som skjedde på lekeplassen, så klarer de ikke å lære litteraturhistorie. Skal jeg hjelpe dem med å skjønne Kiellands 'Karen', må jeg kanskje først hjelpe dem med det som står i veien for at de skal lære. Jeg vet at andre lærere ser helt annerledes på det. Men for meg er det sånn det må være" (s. 64).

Antakelig uten å ha lest seg til det, har Anette forstått nyere hjerneforskning - den som viser at mennesker som lever i kronisk vanskelige livssituasjoner kan bruke opp all hjernekapasiteten sin på stress og bekymringer. Hjernen er nemlig dårlig til å lære når den er i en tilstand av kronisk stress. Før "skolehjernen" kan fungere må den reguleres ned til normaltilstanden, til det som kalles "toleransevinduet" (se f.eks. Nordanger og Braarud, 2017). Anette ser bak ungdommens irriterende, uakseptable og uforståelige atferd. Hun skjønner hva elevene hennes strir med, fordi hun kjenner dem så godt. De har full tillit til henne og vet at hun vil dem vel, derfor betror de seg til henne. Og dermed kan Anette drive tilpasset opplæring, i ordets beste forstand. Og det er da jeg begynner å tenke tilbake på min egen skolegang.

I dag, som voksen, vet jeg at mange av mine klassekamerater strevde utrolig mye. Jeg skjønte det ikke da, men noen hadde akkurat like alvorlige ting i livene sine som ungdommene som er beskrevet i "Klassen". Ei jente jeg husker som ganske sur og tverr - en sånn som satt bakerst uten å si noe og som lærerne irriterte seg over - fortalte meg mange år etter at hun hadde vokst opp med en psykisk syk mor, men at ingen av lærerne noen gang hadde spurt henne om hvordan hun hadde det hjemme. Her om dagen skrev hun til meg: "Jeg har tenkt mye på min tid på skolen, og jeg vet at mye kunne vært annerledes hvis noen hadde sett meg fra en annen side enn bare å være den negative som ikke gidder å følge med i timen". Jeg skulle ønske at denne jenta hadde hatt en Anette.

Det raser en debatt i skolenorge nå. En debatt om hvor grensa skal gå for lærernes engasjement. Om hvor nært lærerne skal komme elevene sine, og hva slags ansvar de har. Skal de ta ansvar for hva slags hjemmesituasjon elevene deres har? Ja eller nei? Noen mener som Anette. Andre mener at sånt får andre ta seg av, jobben deres er å undervise. Anette er uenig. Hun ser kjærlighet til elevene sine, og engasjementet hun viser for dem, som en forutsetning for jobben hun skal gjøre.

For: "Det er utrolig hva man kan oppnå med kjærlighet" (s. 66). Anette legger aldri igjen hjertet på trappa før hun går inn på skolen, hun har det med seg over alt. Og derfor er hun til tider mer stressa enn godt er. Samtidig er hun helt klar på at det er kjærligheten til elevene og lærergjerningen som gjør at hun holder ut, år etter år. De gylne øyeblikkene. Det at hun faktisk får ungdom gjennom skolen, mot alle odds. Det er hennes samfunnsoppdrag. Og når vi tenker oss om, er det mange sånne som henne der ute, som gir alt for at barn og ungdommer skal komme seg gjennom skolen. Har du ikke respekt for lærergjerningen før du har lest "Klassen", vil du få det med renter lenge før du er ferdig med boka. Men du vil også få temmelig stor respekt for norske skoleelever.
Gjesteblogg: Fremtidens skoler må skapes nå, skriver Barbara Anna Zielonka


Fremtidens skoler må skapes nå
Av Barbara Anna Zielonka - @bar_zie


Da jeg gikk på skolen måtte vi skrive hvordan skolen kommer til å se ut om 20 og 30 år hvert år. Denne oppgaven var obligatorisk for alle ungdomselever på slutten av skoleåret. Selv om jeg gikk på skolen i 90-tallet, husker jeg godt alle mine svar. Det som er ganske skremmende er at etter så mange år er det fortsatt noen ting som er nesten likt med hvordan min skolegang så ut, og hvordan skolen ser ut nå. I denne teksten vil jeg dele med dere mine tanker om hvordan jeg synes skoler bør se ut i 2018.

Globalt perspektiv
Utfordringene og mulighetene i det moderne livet krever et globalt perspektiv. Arbeidsplassene våre er allerede ganske flerkulturelle, men denne trenden kommer til å vokse i framtiden. Skolen må skape elever som har gode globale kompetanser og er globale medborgere. I fremtidens skoler får alle elevene muligheten til å tilbringe noen uker eller måneder i utlandet.

Makerspace
I min drømmeskole har makerspace en sentral plass. Det er ikke en klubb som besøkes en gang per uke, men det er et sted som brukes av alle elever flere ganger i uken. Det er et sted der elevene finner opp, utvikler, produserer, bygger og markedsfører sine produkter. De får også muligheten til å lage prototyper og delta i prosjekter uansett alder. Problemløsning, kreativitet og læring ved å bruke hender og hode er ferdigheter som må jobbes med på skolen, ikke bare hjemme. Tenk hvor motiverte elevene våre ville vært om de kunne ha tilgang til best utstyrte og gjennomtenkte områdene på egne skoler! Makerspace vil også hjelpe lærere med å fokusere på tverrfaglighet. Matematikk, skriving, lesing, samfunnsfag og naturfag kunne kobles sammen ved å lage et godt makerspace.

Fleksible sitteplasser
Dagens skoler er ikke annerledes enn de på 1700-tallet når det gjelder måten elevene sitter. De fleste elever er fortsatt pålagt til å sitte i syv timer på samme stol ved samme bord. Noe som er ganske usunt og slitsomt. Det er på tide at alle skoler lager fleksible sitteplasser på grunn av alle fordelene sånne sitteplasser har. Fleksible sitteplasser gir elevene mulighet til å velge hvor de jobber og med hvem. Elevene kan endre posisjoner så mange ganger de vil, de kan bevege seg som ofte bidrar til bedre en metabolisme. Dessuten er det mye lettere for elevene å jobbe i små grupper, eller diskutere som en hel klasse - uten å flytte på alle tunge arbeidsbord for å få øyekontakt. Når vi forbereder barna til den virkelige verden, ønsker vi at elevenes læringsmiljø skal gjenspeile miljøet i den virkelige verden. Det er kanskje den viktigste grunnen hvorfor skoler bør implemetere fleksible sitteplasser.

Skolehager
For tre år siden leste jeg en artikkel om Stephen Ritz. Ritz er grunder av Green Bronx Machine og naturfagslærer som jobber i sør-Bronx. Skolen han jobbet for hadde et stort antall dropouts og han ble inspirert til å gjøre noe med dette. Ved å introdusere et eget hagekonsept og gård på skolen så han at elevene ble mer engasjerte og begynte å passe på jorda. Personlig tror jeg at skolehager kan lære elevene våre viktige livsferdigheter og støtte faglig læring gjennom praktiske klasser i en organisk hage. Ikke bare kan elevene lære om jord, væremønster, biologi, forbrukerøkonomi, ernæring, men også øke sitt samfunnsengasjement og bruke de ferdighetene senere i livet når de begynner på livet som voksne.

Vurdering
I en tradisjonell skole er det fortsatt lærer eller andre medelever som vurderer elevene. I min drømmeskole må elevene vise sitt arbeid foran et panel. Panellet ville bestå av andre lærere, eksperter, ansatte, venner eller kollegaer. Denne måten å presentere læring ville hjelpe elevene med å bli gode talere i framtiden. Elevene ville ha muligheten til å vise hva de kan ved å velge mellom portfollio, podcaster, intervjuer, panelintervjuer, dramatisering, lab-arbeid, problemstilling, prosjekt, Genius Hour, Passion-prosjekter, videoer eller felleskapsmøter.

Styrke-basert læring
Hva er styrker? Styrkene er mer enn bare interesser eller lidenskaper. Styrkene er aktivitetene du engasjerer i. Når du gjør dem, føler du deg engasjert, motivert og bra. Når elevene oppdager hvilke styrker som gjør at de kan føle seg boostet, gjenkjenner de hvordan de kan gi et meningsfylt bidrag til et prosjekt eller et problem. Skolen bør være at sted der lærere finner ut hvilke styrker elevene har og bør vise elevene hvordan de kan utvikle dem på en mer effektiv måte. Individuelle styker hos hver enkel elev bør være de viktigste tingene en lærer ser etter når de treffer sine elever. Jeg tror at elevene som er bevisste på sine styrker, kommer til å bli engasjere både i klasserommet, men også i voksenlivet.

Lykke og velvære på timeplanen
Depresjon, angst og andre psykiske lidelser rammer barn oftere enn tidligere. Ved å innføre undervisning som fokuserer på lykke og velvære kunne vi hjelpe de som allerede sliter, men også kunne vi forhindre dette. Jeg tror også at sånne tiltak kunne bidra til at samfunnet bruker mindre ressurser senere. Skolen bør lære elevene om hvordan de kan finne lykke, være i god helse og dempe prestasjonspresset.

Eierskap
Å gi studentene stemme og eierskap er to viktige elementer i læring. Skolen bør sette elevene i sentrum og bygge selvstendighet, selvtillit, motivasjon og lederskap hos hver enkel elev. Når elevene oppfordres til å snu lidenskapen til kompetanse, utvikler de en følelse av eierskap. Elevene kommer til å bli engasjerte når de eier læring og velger området de har lyst til å utvikle. Når lærere velger for eksempel Genius Hour eller prosjekt-basert læring, får elevene muligheten til å eie egen læring.

Fremtidens skole må vurdere nøyaktig hvilke jobbsøkere Norge kommer til å trenge i framtiden. Skoler må først identifisere ferdigheter, ideer, talenter og evner som elevene må ha for å møte utfordringene og mulighetene i de kommende årene. Deretter må skoler finne ut hvordan de skal gjøre dette og hvilke metoder som bør implementeres. I følge meg er det prosjektbasert læring, fokus på de myke ferdighetene og eksperimentell læring som kan føre til mestring i fremtiden.


----------------------------------------------------------
Barbara Anna Zielonka er engelsklærer ved Nannestad videregående skole i Akershus. Hun ble tildelt årets Gulleplepris på NKUL i mai. 2017. Zielonka er en av ti finalister til Global Teacher Prize 2018. Hun har tidligere skrevet disse innleggene på Lærerbloggen:

Nettverksbasert læring - den riktige veien å gå
Lærere som fremtidens innovatører
6 måter for å skape bedre skoler
Barbara Anna Zielonka nominert til Global Teacher Prize!
8 måter for å øke elevenes engasjement!
Hvordan globale prosjekter har endret livet mitt som lærer!
Hvordan kan lærere utvikle digitale borgere og ledere?
Derfor er undervisning om FNs bærekraftsmål et must!
Betydningen av refleksjon i jobben som lærer
Avslutt skoleåret med nye ideer
Den digitale verden - et hav av muligheter
Edtech med fokus på internasjonalisering
Genius Hour - hvor lidenskap og kreativitet møtes
7 måter å utvikle deg som pedagog
VR-briller i undervisningen

lørdag 24. februar 2018

Gjesteblogg: Drit i digitalisering av Erlend Kobro


Drit i digitalisering
Av Erlend Kobro - @Kobroen


Mange har sett denne videoen fra World Economy Forum hvor næringslivsmagnat Jack Ma snakker om at vi kommer til å sitte reelt i klisteret innen 30 år hvis vi ikke forandrer hvordan vi forholder oss til utdanning. Parafrasert sier Jack Ma at utdanningssektorens fokus på kunnskapsbasert læring er overflødig i en verden hvor maskiner alltid vil være bedre på å huske, regne ut, reprodusere og finne frem til kunnskap enn oss. Det vi må bruke tid på som lærere og læringsledere, i følge milliardæren, er å utvikle nye generasjoners evne til, og interesse for, å bedrive aktiviteter som ikke vil gjøres overflødig av maskiner og datamaskiner. Å utøve kreativitet, kritisk tenking, refleksjon og å vise omsorg for andre er aktiviteter vi mennesker trolig vil være bedre på, også om 30 år.

Parallelt med at verden utvikler seg, må skolen altså utvikle seg. Darja Isakson, digital strateg i den svenske statsministerns “Nationella innovationsråd” peker på at skolen ikke bare bør holde tritt med utviklingen samfunnet i sin helhet nå gjennomgår, men bør ta ansvar for å være med på å peke vei. De menneskene som i stor grad former neste generasjons evner og interesser bør jo også være med på å tenke rundt hvilken verden vi vil at de skal leve i.

Skoleutvikling er (heldigvis) et nærmest utelukkende positivt ladet ord, så dette burde jo gå bra. Utfordringen kommer når vi velger å bruke begrepet digitalisering fremfor skoleutvikling. Digitalisering av skolen, digital utvikling eller digital kompetanse debatteres jo fortsatt heftig. Ikke bare debatteres det rundt hvilke verktøy (PC? nettbrett? Chromebook? smartboard eller flatskjerm?) men det diskuteres hvorvidt vi skal bruke digitale verktøy i det hele tatt. For lav kompetanse hos lærere, for mye spill og tull og negativ virkning på elevenes helse er noen av begrunnelsene. Utviklingen går tregt, fordi det fortsatt diskuteres om en utvikling strengt tatt er en god idé. Er ikke ting bra nok de er?

Hvis skolen skal klare å holde tritt, og kanskje til og med være i front, må vi slutte å tenke at digitalisering er en helt egen greie uavhengig av alt annet vi gjør i skolen. Vi må slutte å tenke at hovedutfordringen ligger i å velge hvilken dings elevene har i fanget, om hver enkelt lærer har god nok forståelse av hvordan dingsen fungerer eller om elever som ikke skriver håndskrift blir gode samfunnsborgere. Misforstå meg rett. Alt er dette er viktig, men bør ikke bremse, eller i tilfeller stoppe helt, en prosess som handler om så mye mer.

Digitaliseringen av norsk skole (og svensk, og fransk, og finsk) handler jo til syvende og sist om skoleutvikling, et positivt ladet ord og noe vi har drevet med lenge før Steve og Bill og Jack Ma. Selvsagt skal skoleutvikling være tilpasset samfunnet vi lever i, og når samfunnet er digitalt, skolen være det også.

Så la oss derfor slutte å snakke om digitalisering av skolen som en separat prosess fra alt annet utviklingsarbeid vi driver med. La oss anerkjenne at det er, og må være, en naturlig del av alt vi gjør og alltid har gjort. Nye verktøy fører til nye metoder, men gjør ikke automatisk alle gamle metoder overflødige. La oss anerkjenne at det er litt slitsomt og litt vanskelig og ganske uvant når endringen skjer så raskt som nå, men at det enten går bra, eller så går det over. I dette tilfellet går det neppe over. La oss skynde oss langsomt, sammen, inn i Jack Mas fremtid.

For de som ønsker å være med på en mer konkret diskusjon rundt hvordan vi kan drive slik skoleutvikling jeg snakker om i dette innlegget, leder jeg for Lin Education en gratis fagdag for lærere, skoleledere og relevante fagfolk den 7. mars på Sentralen i Oslo:


Se mer og meld deg på helt gratis her - fortsatt ledige plasser!

Ps: En liten PS for dere digitale kranglefanter der ute. Jeg er en av dere! Det er ikke noe tvil om at vi skal fortsette å debattere og diskutere rundt hvilken dings, hvilken app og hvilken metode som er best. Poenget med denne bloggposten er bare at vi må bli enige enige om å ikke høre på de som mener at det er bra sånn det er nå, eller de som mener at digitalisering BARE handler om riktig dings eller app eller metode.

--------------------------------------------------------
Erlend Kobro er lærer og selvutnevnt nerd. På evig jakt etter den beste undervisningen og de gladeste elevene har han nå et (midlertidig?) opphold i sin lærergjerning for å lede skoleutviklingsprosesser med Norgesferske Lin Education.

mandag 19. februar 2018

Boktips: "Undervisning som veiledning" av Øyvin Danielsen, Halvor Hoveid, Marit Honerød Hoveid og Kari Pauline LongvaBoka Undervisning som veiledning (Cappelen Damm Akademisk, 2018) av Øyvin Danielsen, Halvor Hoveid, Marit Honerød Hoveid og Kari Pauline Longva er en ny og spennende bok som reiser spørsmål rundt forståelsen av undervisnings- og læreprosesser.

Forfatterne drøfter hvordan lærere og lærerutdannere kan vitalisere betydningen av deltakelse i utdanning som sosial praksis. Boka drøfter ut fra dette en undervisningspraksis med særlig vekt på elevens deltakelse, en deltakelse som handler om å aktivere det eleven bærer med seg i sitt minne.

- Deltakelse forutsetter en anerkjennelse av forskjellighet. Vi kan ikke forutsette at alle vil delta på lik måte, til det er vi som mennesker for forskjellige, har ullike forutsetninger, skriver forfatterne i innledningen.

- Når vi deltar i sosiale fellesskap, deltar vi alltid på bakgrunn av den vi er, med den historien og de erfaringene vi har fra før - dermed vil måten vi deltar på, bli forskjellig. Denne forskjelligheten må anerkjennes i undervisningsrommet hvis vi skal definere undervisningspraksisen som en praksis som skaper deltakelse.

Undervisning handler om å få eleven eller studenten til å uttrykke seg selv. Forfatterne er opptatt av at læring og undervisning er ulike handlinger, men at de hører sammen og ikke kan forstås uavhengige av hverandre.


Kapittel 1: Betydningen av deltakelse i utdanning som sosial praksis
Av Marit Honerød, Halvor Hoveid, Kari Pauline Longva og Øyvin Danielsen
Forfatterne skriver om bakgrunnen og begrunnelsene for å gjøre deltakelse til omdreingspunkt for pedagogikken.

Kapittel 2: Hva er utdanningens kunnskap?
Av Halvor Hoveid og Marit Honerød Hoveid
Forfatterne formulerer i dette kapitlet en utdanningskritikk. De bestemmer utdanningens kunnskap som kunnskap i bruk. En grunnpremiss for opplæring er at den skal bidra til at alle elever opplever at de kan, at de mester, og at dette er noe som må formidles gjennom undervisnings- og læreprosessene i skolen.

Kapittel 3: Elevens uttrykk, lærarens rettleiing - ei retorisk undersøking
Av Øyvin Danielsen
Øyvin Daniesen har som utgangspunkt at det å få eleven til å uttrykke seg er et sentralt mål for underviningen. Det er bare med hensyn til elevens uttrykk at læreren kan være veileder. I et slikt arbeid vil man også være med på å forme og utvikle en person.

Kapittel 4: Om betydninga av anerkjenning i klasserommet
Av Kari Pauline Longva
Dette kapitlet handler om hvordan et anerkjennende læringsfellesskap der man blir akseptert og verdsatt som den man er, kan ha betydning for at alle studentene deltar aktivt i undervisningen. Anerkjennelse blir sett på som et nødvendig grunnlag for læring og utvikling.

Kapittel 5: Lærerdeltakelse - samtalene om det som skjedde
Av Marit Honerød Hoveid
Forfatteren tematiserer hvordan forholdet mellom handling og språkbruk gjennom kollegaveiledning kan åpne nye tolkningsrom i tilnærmingen til undervisnings- og læreprosesser. Hun drøfter betingelser for læring om undervisning og læring i deres kollegiale fellesskap.

Kapittel 6: Munnleg språk - ein undringsplan
Av Øyvin Danielsen
Forfatteren presenterer en tekst som stiller et undrende spørsmål om hva det er man øver når man øver muntlig språk i skolen. Undringen baserer seg på en studie av Walter J. Ongs, Muntlig och skriftlig kultur - Teknologiseringen av ordet (1990), som gir en fremstilling av hva som kjennetegner den muntlige kulturen i forhold til den skriftlige.

Kapittel 7: Undervisning og læring - fellesskapets betydning
Av Halvor Hoveid
Halvor Hoveid drøfter i dette kapitleet noen av de ulike perspektivene som er løftet fram i boka. Han presiserer premissene for at utdanningen skal være for alle, ved at den den legger vekt på deltakelse. I den sammenhengen viser han også til de motkrefteneog prosessene som styrer utdanning i en helt annen retning, mot vitenskapliggjøring og ensretting.

Kapittel 8: Kollegaveiledning i reflekterende team - Sandfallet-metoden
Av Marit Honerød Hoveid og Kari Pauline Longva
Sandfallet-metoden angir en fremgangsmåte for å arbeide med kollegaveiledning i reflekterende team, og den er ment som en hjelp for lærere som ønsker å begynne å bruke kollegaveiledning systematisk. Prosedyren må ikke følges slavisk. Hensikten er å gi hjelp til å avgrense noen av de premissene som er avgjørende for å kunne starte prosesser, der man begynner å undersøke egne og andres handlinger ved å språkliggjøre dem.

Dette er derfor en bok for alle som er opptatt av praktisk pedagogikk og av hva som er grunnlaget for en undervisning som skaper deltakelse. Den er rettet spesielt mot lærere og lærerutdannere.

lørdag 17. februar 2018

Boktips: "Nye perspektiver på endring i skolen" av Dennis ShirleyDennis Shirley har studert ulike lands skolesystemer inngående, og i boka Nye perspektiver på endring i skolen (Gyldendal Akademisk, 2018) presenterer han erfaringer herfra om arbeid med endring av skolen. Denne innsikten gir leserne ny forståelse av skolen i Norge.

- Det er på tide at verdens lærere går inn i en positiv rolle i møte med utfordringene vi står overfor. Og mange av dem er mer enn klare for å innta denne rollen, slår Dennis Shirley fast allerede tidlig i boken. Han legger dermed an en tydelig tone.

- Utfordringene kan imidlertid bare møtes hvis vi befrir læreryrket for en del svært forstyrrende elementer som har tappet lærerne for dyrebare krefter. Og intet element har vært større enn de overforenklede og til tider uhellsvangre og feilslåtte reformbevegelser i skolevesenet.

Eirik J. Irgens har skrevet forordet til denne boka. Han skriver:

- Ideer om måling av læringsresultater, standardisert testing og sammenligninger mellom skolesystemer har blitt importert og tatt i bruk uten at det har vært tatt tilstrekkelig hensyn til forskjeller i kultur og tradisjoner.

- Trykket fra den dominerende skolepolitikken og dens tilhengere har i mange tilfeller ført til forbedringer i elevenes testresultater, men det har også ført til at lærere og skoleledere har blitt så presset at de har mistet grepet på sitt moralskekompass, og elever har fått problemer med å finne seg til rette i en skole som har blitt stadig mer innrettet mot en smal forståelse av hva læringsresultater er.

- Fag og ferdigheter som kunst og håndverk er blitt marginalisert til fordel for testbelagte fag og ferdigheter som lesing, skriving og regning.Dennis Shirley mener at mange land har ført en feilslått utdanningspolitikk. Ideer om måling av læringsresultater, standardisert testing og sammenligninger mellom skolesystemer har blitt tatt i bruk uten at det har vært tatt tilstrekkelig hensyn til forskjeller i kultur og tradisjoner.

Opp mot denne utdanningspolitikken trekker Dennis Shirley fram nye perspektiver for endring i skolen, der integritet, mening, trivsel, mestring og vekst vektlegges sterkere. Denne kunnskapsrike og tankevekkende drøftingen er et viktig bidrag i debatten om hvilken skole vi skal ha i framtida.

Boka består av syv kapittel:

Kapittel 1: Gamle og nye imperativer

Kapittel 2: Det forskningsbaserte imperativ. Undersøke resultater

Kapitell 3: Det fortolkende imperativ. Bruk hodet!

Kapittel 4: Det profesjonelle imperativ. Nytt fundament for endring

Kapittel 5: Det vidsynte imperativ. Utnytte konvergensen

Kapittel 6: Det ekstensielle imperativ. Skolens endelige mål

Kapittel 7: Læring med integritet


Dennis Shirley: New imperatives of educational change: Achievement with integrity------------------------------------------------------
Dennis Shirley er professor i pedagogikk ved Lynch School of Education ved Boston College og sjefredaktør i tidsskriftet Journal of Educational Change.