lørdag 20. april 2013

Nyskolens handlingsplan mot mobbing


Nyskolen er som alle andre skoler forpliktet til aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, der den enkelte eleven kan oppleve tryggleik og sosialt tilhør.” (Opplæringslova § 9a-3. Det psykososiale miljøet).


Nyskolens handlingsplan mot mobbing bygger på en forpliktelse overfor verdibærende strukturer beskrevet i Manifest for Nyskolen. Disse er :


  • En liten skole der det er mulig for å elever og lærere å ha oversikt og der det er mulig å gjennomføre møter, samarbeid og feiringer med alle skolens medlemmer på en gang.
  • Søskengrupper, aldersblandede grupper der elever har sosial tilhørighet.
  • Praktiske oppgaver i og for fellesskapet som styrker eierskapet til skolen.
  • Skolemøte med reel beslutningsmyndighet over skolehverdagen.
  • Arbeidsmetoder som åpner for elevinitiativ, fordypning, selvstendige valg og ansvarsutvikling.
  • Nærhet mellom skole og samfunn.

Nyskolens handlingsplan mot mobbing beskriver hva mobbing er, hvordan mobbing kan forebygges, hvordan du sier ifra om mobbing og hvilke tiltak som skal iverksettes ved mistanke, eller melding om mobbing.

Skolens ledelse - sammen med kollegiet - er den viktigste faktoren i jobben mot mobbing. Nyere forskning viser at den er viktigere enn både tradisjonelle mobbeprogrammer og byråkratiske kjøreregler. Med dette mener vi at Nyskolen skal ha et langsiktig perspektiv. Alle skal finne seg til rette i fellesskapet. Mobbing kan sees på som en ubalanse i fellesskapet som må rettes opp i. En slik ubalanse oppleves som utrygg og må derfor rettes opp på kortest mulig tid. Det er ikke nok å bare “gjøre det riktige i forhold til lover og regler”. Elevens beste skal alltid være i fokus for arbeidet.


Mobbing handler om å holde noen utenfor, men mobbing er ikke bare å ekskludere. Når klassen, eller den som mobber, er sammen om å opprettholde en mobbeorden, så er mobbeofferet en nødvendig brikke i mobbekonteksten. Derfor er mobbeofferet også tolerert fordi han eller hun samtidig er ekskludert og inkludert i fellesskapet. Mobbingens kraft og særegenhet består i at det er snakk om å utstøtes av sine egne.

Les hele Nyskolens handlingsplan mot mobbing - og bruk den gjerne som utgangspunkt for ditt eget arbeid mot mobbing på din skole!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.