onsdag 15. mai 2013

Handlingsplan for registrering og tiltak ved fravær


Skolefravær kan skyldes flere ulike forhold; sykdom, skulk, foresatte som holder eleven borte fra skolen, ferier med eller uten søknad om permisjon, osv. En naturlig inndeling av skolefraværet vil således være fravær med eller uten gyldig grunn. 

Det er som regel kontaktlærer som bestemmer om eleven er berettiget til gyldig fravær (se Utdanningsetatens rundskriv). I hovedtrekk er gyldig fravær sykdom, innvilget permisjon eller fravær grunnet forhold du ikke rår over. Ugyldig fravær er noe vanskeligere å definere. Den allmenne bruken av begrepet skulk, altså at eleven har fravær fra skolen uten foresattes viten og samtykke, faller under kategorien ugyldig fravær. Videre kan man si at ethvert fravær regnes som ugyldig inntil skolen har fått beskjed av foresatte om årsaken til fraværet og skolen har definert årsaken til fraværet som gyldig. Dersom ugyldig fravær avdekkes tidlig, kan man hindre at fraværet øker og situasjonen blir fastlåst.

Det er vanlig at elever fra tid til annen er syke og derfor må være hjemme fra skolen. Det er imidlertid fravær utover det som tenkes å være normalt som skole og foresatte må være oppmerksomme på. Tilfeller hvor fraværet er usedvanlig høyt (f.eks. grunnet sykdom), kan ikke automatisk betegnes som gyldig/godtatt selv om elevens fravær er meldt av foresatte. Det er viktig å undersøke årsaken til høyt gyldig fravær for å avdekke hvorvidt det er rimelige årsaker til fraværet, for eksempel ved å undersøke om det foreligger legeattest.

Denne type fravær bør avdekkes tidlig, for å forhindre at eleven utvikler en alvorlig skolefraværsproblematikk som skolevegring.

Arbeidet med å forebygge alvorlig skolefravær innebærer:
 • Føring av fravær
 • Melding om fravær
 • Kontakt mellom skole og hjem
 • Kontakt mellom lærer og elev
 • Bevissthet om hva som er alvorlig skolefravær
 • Informere sosiallærer og ledelse
 • Tiltaksplan og oppfølgingsplan ved alvorlig skolefravær
Her kan du lese hele Nyskolens handlingsplan for registrering og tiltak ved fravær. Bruk den gjerne som modell for arbeidet med fravær og tiltak på din egen skole.

1 kommentar:

 1. Veiledning om hvordan skolene systematisk kan håndtere situasjonen der
  barn ikke møter i grunnskolen (fra UDIR.):
  http://www.udir.no/Upload/Lov_regelverk/Veiledere/Veiledning_barn_som_ikke_m%C3%B8ter_til_skolestart.pdf?epslanguage=no

  SvarSlett

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.