lørdag 25. mai 2013

Samarbeidslæring - Lær elevene å samarbeide


Det er hender (alt) for ofte at elevene blir passive tilskuere i klasserommet. Det de trenger derimot, å trene på å skape kunnskap sammen og reflektere over eget arbeid. Samarbeidslæring er en velprøvd arbeidsmåte i undervisning og er basert på en bred forskningsdokumentasjon.

Samarbeidslæring bygger på fem grunnleggende elementer:

  • Gjensidig, positiv avhengighet (vi svømmer eller synker sammen)
  • Lik og jevnbyrdig deltakelse (ansikt-til-ansikt, fremme hverandres suksess)
  • Individuell ansvarlighet og gruppeansvarlighet (ingen gratispassasjerer)
  • Utvikle samarbeidskompetanse i par og små grupper og øve sosiale ferdigheter
  • Prosessvurdering

Samarbeidslæring organiseres som regel i par eller grupper på fire. Du står selvsagt fri til å eksprimentere med antall gruppedeltagere. Det som er viktig er at du sikrer at vilkårene for størst mulig grad av engasjement og deltakelse er tilstede. Hvert medlem av gruppa skal ha ulike oppgaver og  egne ansvarsområder.


For at det dynamiske samarbeidet som oppstår skal fortsette å leve er det nødvendig å forandre på gruppene når elevene skal gyve løs på nye oppgaver. 

I tillegg til læringsutbyttet elevene får gjennom temaet, eller problemet de jobber sammen om å løse, legger samarbeidslæring som metode opp til at de også lærer å samarbeide. Og når elevene blir gode til å samarbeide, blir de også bedre til å løse problemer som oppstår.


Som det kommer fram av pyramiden over er læringsutbyttet langt bedre for elevene dersom de samarbeider, i motsetning til læringsutbyttet de får ved å være passive tilskuere i klasserommet.

Boka "Samarbeid i skolen" (Johnson, Johnson, Haugaløkken & Aakervik) gir en grei innføring i denne måten å jobbe på. Den første utgaven kom i 1986, og med undertittelen "pedagogisk utviklingsarbeid - samspill mellom mennesker" fant boka raskt sin plass blant de mest etterspurte bøker i skoleutviklingssammenheng. Les mer om samarbeidslæring her.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.