tirsdag 6. mai 2014

Matematikk på barnetrinnet


MATEMATIKK PÅ BARNETRINNET


“Matematikk er en del av vår globale kulturarv. Mennesket har til alle tider brukt og utviklet matematikk for å utforske universet, for å systematisere erfaringer og for å beskrive og forstå sammenhenger i naturen og i samfunnet (...) Faget griper inn i mange vitale samfunnsområder, som medisin, økonomi, teknologi, kommunikasjon, energiforvaltning og byggevirksomhet. Solid kompetanse i matematikk er dermed en forutsetning for utvikling av samfunnet. Et aktivt demokrati trenger borgere som kan sette seg inn i, forstå og kritisk vurdere kvantitativ informasjon, statistiske analyser og økonomiske prognoser. På den måten er matematisk kompetanse nødvendig for å forstå og kunne påvirke prosesser i samfunnet “ Les hele Føremål - Læreplan i matematikk fellesfag fra K06.LÆREPLANER
Matematikkundervisningen på Nyskolen skal være levende og spennende. Både matematikk fra dagliglivet og ren matematikk skal ha en naturlig plass i undervisningen. Den enkelte elev skal oppleve utfordringer og mestring under hele forløpet.


Vi følger kunnskapsmålene i K06. Her finner du læreplanen tilpasset fargegruppene på barnetrinnet.


Under finner du læreplanene for de enkelte fargegruppene:


I lærerplanene for de ulike gruppene er det linker til undervisningsopplegg, sortert etter kompetansemål. Grønn og rød gruppe har i tillegg linker til innføringsoppgaver. Matteinnføringene repeterer det grunnleggende i matematikkfaget hver eneste uke. Det er en god måte å vedlikeholde lærestoffet på.TILPASSET UNDERVISNING
For å nå alle elevene er det nødvendig med bredde i undervisningen. En tilpasset opplæring må tilpasses alle, uavhengig av nivå. Med bredde og tilpasset undervisning mener vi: mangfold av metoder og varierte oppgaver innen addisjon, subtraksjon, divisjon og multiplikasjon, brøk og prosent.


Det er derfor nødvendig i utvide ressursene for undervisningen. Det er tradisjon for Nyskolen å bruke Multi-bøkene på barnetrinnet. Det er imidlertid ingen grunn til å begrense seg til dette. Det er ikke bra nok å bare å løse oppgaver i boka. Du bør bruke lærerveiledningene aktivt, og ikke nøle med å ta i bruk andre ressurser. Her er en oversikt over hvilke nettressurser som er lenket inn i læreplanene over:
Andre gode ressurser er:

HOVEDOMRÅDER
På barnetrinnet legges fundamentet for all videre matematikkopplæring; grunnleggende tallforståelse, mestring av de fire regningsartene og automatisering av algoritmer, grunnleggende brøkregning og begrepsforståelse.


Læreplanen er delt inn i fire hovedområder:
 • Tall og algebra
 • Geometri
 • Måling
 • Statistikk


Les mer om hovedområdene i K06. Matematikk er et typisk bryggesteinsfag. Det vil si at all progresjon i faget bygger på tidligere erfaringer og kunnskap. Kort fortalt kan utvikling se omtrent slik ut:


 • Grunnleggende tallforståelse og telling
 • De fire regningsartene: Addisjon, subtraksjon, divisjon og multiplikasjon
 • Brøk
 • Algebra


Det er viktig å etablere gode rutiner så tidlig som mulig. Barna må få lov til å snakke om matematikken. Det å sette ord på det som skjer er viktig for en god utvikling. Å argumentere for svaret, selv på de enkleste oppgavene (1+1), er helt nødvendig for etter hvert å kunne utvikle et godt matematisk ordforråd. Å forstå begreper som addisjon, subtraksjon, divisjon og multiplikasjon er viktig for senere å kunne forstå mer kompliserte matematiske begreper og å sette disse i sammenheng med hverandre.VURDERING
Elevenes arbeid og utvikling må vurderes og dokumenteres kontinuerlig. For å være sikker på at at alle elevene lærer det de skal når de skal er bruk av målark et godt verktøy:
Det skal gjennomføres to kartleggingsprøver i året. Nødvendige tiltak i forhold til resultat settes inn så fort som mulig. 5. trinn gjennomfører i tillegg nasjonale prøver i matematikk.GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER
Å jobbe med de grunnleggende ferdighetene er sentralt i arbeidet med å få en bredest mulig forståelse av  matematikken:


 • Å kunne uttrykke seg muntlig: Gjøre antakelser, stille spørsmål, argumentere, forklare en tankegang, delta i samtaler, kommunisere ideer, drøfte problemer og løsningsstrategier.


 • Å kunne uttrykke seg skriftelig: Løse problemer, beskrive og forklare, sette ord på dette. Lage ulike framstillinger. Bruke matematiske symboler og fagets formelle språk. Kunne sette opp regnestykker på riktig måte.


 • Å kunne lese: Tolke og dra nytte av ulike type tekster. Forstå tekstoppgaver.


 • Å bruke digitalt verktøy: Opprette, åpne og lagre filer. Opprette skjemaer (spreadsheet). Skrive inn data og merke celler. Lage enkle formler. Arbeide med diagrammer.


Les mer om grunnleggende ferdigheter i K06.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar