tirsdag 30. september 2014

- Elevene bør ha fri når de har fri. Nytt intervju på trykk


Jeg har gjort et lite intervju med side2.no, som ble publisert 29. september. Der snakker jeg om fordelen med å ha en leksefri skole. Les intervjuet her.

På Nyskolen mener vi det er viktig at elevene "har fri når de har fri". Vi mener også at det er bedre at arbeidet elevene skal gjøre på skolen, veiledes best av lærerne som jobber på skolen. Ungdomstrinnet har derfor tilbud om leksehjelp fra 15.00 til 16.30 fra mandag til torsdag. Da får de tid og mulighet til diskutere vanskelige oppgaver og å finne en løsning på disse.

Les også:

En leksefri skole er mulig

Why you should give way less homework 

mandag 29. september 2014

Boktips: “Fortsått og forstyrret. Om systemisk og narrativ pedagogikk” av Jørgen Riber


"Forstått og forstyrret" tar i bruk systemisk og narrativ teori og metode, og viser en rekke caser og eksempler på hvordan man gjennom samtale kan få kommunikasjonen mellom barnet og den voksne til å flyte.

Forfatter av boka, Jørgen Riber skriver at "intensjonen med boka er å gjøre lærere og førskolelærere, lærerstudenter og førskolelærerstudenter, saksbehandlere, psykologer mfl. delaktige i de eksperimentene jeg har gjort, de metodene jeg har anvendt og de erfaringene jeg har høstet i pedagogisk arbeid med barn som har hatt problemer med å håndtere hverdagslivets mange relasjoner. Jeg håper at boka kan være til inspirasjon i miljøterapeutisk arbeid, og ikke minst i det daglige arbeidet med barn i barnas normale miljøer som barnehage, skole, SFO og alle former for fritidsaktiviteter."

Boka er skrevet på bakgrunn av Ribers mangeårige arbeid med barn med sosiale og emosjonelle problemer. Disse barna er ofte kjørt fast i negative historier om seg selv som hindrer dem i å komme videre i livet og oppfylle sine håp og drømmer. Bokas omdreiningspunkt er med andre ord utvikling.

Forfatteren beskriver hvordan man som profesjonell (lærer, førskolelærer, spesialpedagog, miljøarbeider eller terapeut) kan interagere med slike barn og unge og hjelpe dem å komme videre. Barn og unge som har det vanskelig, har behov for å bli sett, hørt og forstått. Den røde tråden i boka er at kommunikasjon er en forutsetning for å kunne hjelpe. Dessuten mener forfatteren at det er viktig å forstyrre barn og unge – i den forstand at det er nødvendig å bryte ned de gamle fortellingene for å kunne skape nye og mer positive livshistorier.Les også:

Plan B: Problemløsing gjennom samarbeid
Enten du er en forelder, lærer, lege, eller en annen type fagperson med tilknytning til barn - vet du at å hjelpe barn med sosiale, emosjonelle og atferdsmessige utfordringer kan være frustrerende og rett og slett veldig vanskelig.


Mye av det folk sier om disse barna - at de er oppmerksomhetssøkende, manipulerende, truende, umotiverte, at de (bare) tester grenser - hjelper oss ikke i det hele tatt. Og mye av det er sagt om foreldrene - at de er passive, ettergivende, inkonsekvente, dårlige oppdragere - hjelper heller ikke.


Heldigvis har vi lært mye om barn de siste 40 åra. Nå vet vi at problemet dreier seg om mangel på ferdigheter - og ikke mangel på motivasjon - men mangel på ferdigheter som fleksibilitet, omstillingsevne, frustrasjontoleranse og problemløsning. Denne kunnskapen gjør det mulig for oss å hjelpe disse barna på helt nye måter. Og på måter som er mye mer humane, medfølende, og effektive.

Flere boktips finner du her.

søndag 28. september 2014

Lær å kode med Code Studio


Code Studio er en ny plattform rettet mot lærere og elever hele veien fra barnehagen og opp til videregående. Her kan du lære de ulike konseptene for koding. Opplegget er gratis og utviklet av Code.org. Få en innføring i opplegget i denne anmeldelsen fra TechCrunch.


Code Studio har en rekke funksjoner som skiller seg ut i forhold til andre opplegg. En av de viktigste er integreringa av HTML5, som gjør at det virker på de fleste nettlesere. Opplegget er også inndelt i ulike aldersgrupper slik at du som lærer får et skreddersydd opplegg for din klasse.

Ved å fullføre disse kursene skal elevene være i stand til å lage egne spill, programmer og apper. Som lærer er det du som administrerer kursene og har oversikt over hvor elevene er til enhver tid. Elever og lærere må registrere seg for å sette i gang. Opplegget er, som alt annet fra Code.org, gratis. Les også:

Kom i gang med koding i klasserommet
Koding i klasserommet
Lær kidsa å kode
Spill, programmering og ferdigheter

onsdag 24. september 2014

En leksefri skole er mulig


Nyskolen i Oslo er en leksefri skole på barnetrinnet. Vi er en liten grunnskole med 100 elever fordelt på 1. til 10. trinn. Det er bare på ungdomsskolen at elevene enkelte ganger må gjøre hjemmearbeid - eller egentlig gjøre ferdig påbegynt skolearbeid med innleveringsfrist. Det gir gode resultater og fornøyde elever.


“Mye forskning viser at barn blir mer stresset av lekser, og det er en byrde for mange foreldre å sette seg inn i alt skolearbeidet. Det igjen gjør at det blir mye konflikter i hjemmet rundt lekser. Det gjør at det blir en negativ opplevelse for barna, og jeg tror de tar den med seg inn i skolen,” sier Harald Kristiansen til NRK. Han er gruppeleder for Arbeiderpartiet i Gjøvik, og vil avskaffe hjemmelekser for alle elevene i grunnskolen, fra 1. klasse til 10. klasse.


På ungdomstrinnet er det lagt opp til noe hjemmearbeid, men ikke gjennom egne lekseplaner. Nyskolens undervisning er lagt opp slik at vi har ulike prosjektperioder gjennom skoleåret. Disse går under navnet Heureka. Ved endt Heurekaperiode skal elevene levere inn en skriftlig oppgave og fremføre en presentasjon av oppgaven. Da er det naturlig at det blir noe hjemmearbeid i forbindelse med å gjøre ferdig oppgaven.


Vi mener det er viktig at elevene "har fri når de har fri". Vi mener også at det er bedre at arbeidet elevene skal gjøre på skolen, veiledes best av lærerne som jobber på skolen. Ungdomstrinnet har derfor tilbud om leksehjelp fra 15.00 til 16.30 fra mandag til torsdag. Da får de tid og mulighet til diskutere vanskelige oppgaver og å finne en løsning på disse.


“Som jeg og mange andre foreldre ser, er mye av tidsbruken som påtvinges dagens barn feil. Skoler har individuelle mengder med lekser utifra rektors styringsrett, men med en time lekser hver dag i tillegg til en halv time «veiledet lesing», pluss pugging av gloser og ekstra oppgaveark, blir det fort 6-8 timer i uken. Det er vesentlig mer ekstrajobb enn det jeg selv gjør på kveldene,” skriver Thorbjørn Brook Steen. Han er  overlege og firebarnsfar og har fått mye oppmerksomhet på innlegget “Slipp barna fri!”


Gunnar Aarstein, rektor på Digermulen skole i Lofoten, har hatt leksefri skole siden 2000. Han hevder at da skolen besluttet å bli leksefri ble undervisningen bedre utnyttet. Det har skapt et mye bedre skolemiljø, sier han videre.


Vi opplever det samme som Digermulen skole. Undervisningen blir meget godt utnyttet i løpet av skoledagen. Elever som går på Nyskolen har skoledag fra 8.30 til 15.00 hver dag unntatt fredag da de slutter kl 13.00. I og med at de dermed har en lengre skoledag enn i de offentlige skolene i Oslo, rekker de og vi å gjøre mer skolearbeid når elevene faktisk er på skolen.


I K06/prinsipp for opplæringa står det at “Heimen skal få informasjon om måla for opplæringa i faga, kva fagleg utvikling elevane har i forhold til måla, og korleis heimen kan medverke til å fremme  måloppnåinga deira. Vidare skal heimen ha informasjon om korleis opplæringa er lagd opp, og kva for arbeidsmåtar og vurderingsformer som blir brukte. Det må også leggjast til rette for at foreldre og føresette får nødvendige opplysningar for å kunne delta i reelle drøftingar om utviklinga av skolen.” Det står ingenting om lekser og lekseplan. Det finnes faktisk ingen pålegg om å gi lekser i skolen. Lekser gis ofte av gammel vane.


Hvordan er det på din skole?

torsdag 18. september 2014

Sosial kompetanse - kartleggingsskjema


Sosial kompetanse kan kartlegges. Under finner du ulike skjemaer delt inn etter alder; Trinn 4: 11-13 år, trinn 3: 9-10 år, trinn 2: 7-9 år og trinn 1: 5-7 år. Skjemaene er utarbeidet av Ellen Steina og bearbeidet av Nyskolen i Oslo.

Disse skjemaene danner utgangspunkt for hvordan du kan tilrettelegge undervisningen. Skjemaene skal ikke brukes som selvevalueringer for elevene. Du trenger ikke å fylle ut skjemaene for hver enkelt elev.

Sosial kompetanse deles gjerne inn i syv målområder:

Empati - kjenne igjen og skille mellom egne og andres følelser. Kunne lytte til, ta hensyn og se ting fra andres ståsted.

Positiv selvhevdelse - kunne ta kontakt med andre på en hensiktsmessig måte, forstå ulike sosiale situasjoner og innrette seg, akseptere å få hjelp, be om hjelp, hevde sine rettigheter på en akseptabel måte, skaffe seg venner.

Selvkontroll - takle uenighet, kunne tilgi, sinnekontroll, takle frustrasjoner, opptre forsonende, takle egne feil.

Prososial atferd - bidra i fellesskapet, rose andre, glede seg over andres prestasjoner. kommunisere, vise høflighet.

Glede og humor - kunne glede seg over ting i hverdagen, se det humoristiske i en del situasjoner - alene og sammen med andre.

Ansvarsfølelse - føle og ta ansvar for egne og andres ting, kunne rydde og holde orden, ta ansvar for sin del av fellesoppgaver, ansvar for egen læring.

Arbeidsvaner - kunne holde arbeidsro, vente på tur, følge beskjeder, arbeide selvstendig, planlegge og gjennomføre eget arbeid, gjøre ting ferdig.

I Kunnskapsløftet heter det at opplæringen skal gi elevene «kyndighet og modenhet til å møte livet sosialt, praktisk og personlig» (Generell del). Det uttrykkes at det i skolen skal arbeides med å utvikle elevenes sosiale ferdigheter, og det påpekes spesifikt at skolen ikke bare skal dreie seg om fag. Skolen skal ikke bare se til at elevene får skolefaglige kunnskaper, men også bidra til at elevene utvikler seg sosialt og personlig. På skolen skal elevene utvikle sosiale ferdigheter som samarbeid, selvkontroll, ansvar og empati for andre. Sosial kompetanse er det begrepet som best beskriver det skolen og lærerne skal tilføre elevene. Sosial kompetanse er vi alle avhengige av for å kunne delta i sosiale fellesskap.TRINN 4: 11-13 ÅR
Empati
Aldri
Av og til
Ofte
Jeg klarer å se en sak fra flere siderJeg forstår forskjell på uhell og noe som er gjort med viljeJeg legger merke til det når elever er alene og/eller har det vanskelig og sier ifra til en voksenJeg viser respekt for at vi er forskjelligeJeg kan delta som en støtte for andre ved konfliktløsing
Positiv selvhevdelse
Aldri
Av og til
Ofte
Jeg tør å legge fram noe for gruppa aleneJeg tør å vise fram noe eller fortelle noe i ringenJeg kan si min mening på saksmøter selv om jeg er i mindretallJeg tar kontakt med andre på en positiv måteJeg kan be om hjelp på en hyggelig måteJeg viser at jeg er takknemlig når jeg får hjelp av andre
Selvkontroll/sinnekontroll
Aldri
Av og til
Ofte
Jeg er fortrolig men noen av mine sterke og svake siderJeg kan ta imot korreksjon og endre atferden min etter detJeg tåler å bli motsagtJeg tåler å bli utsatt for en spøkJeg kan lytte til en annens forklaring uten å avbryteJeg kan si stopp til andre når de gjør noe jeg ikke liker/som forstyrrer megJeg kan stå ordentlig i køJeg kan vente rolig til det blir min tur når vi skal forsyne oss med matJeg banner ikke på skolenJeg bruker ikke stygge eller sårende ord når jeg snakker til andre
Prososial atferd og kommunikasjon
Aldri
Av og til
Ofte
Jeg oppmuntrer andre på eget initiativJeg lar være å kommentere andre eller noe andre gjør på en negativ måteJeg sjekker ut hva den andre mente hvis jeg blir såret eller irritertJeg holder opp døra for andreJeg erter eller plager ikke andreJeg tør å ta avstand fra andre som erter eller plagerJeg kan melde en sak til lærerenJeg kan være en god “storebror/storesøster” for en yngre elev (på søskengruppa etc)Jeg vet hvordan mitt kroppsspråk og bruk av stemmen påvirker andreJeg kan presentere meg selv når jeg tar telefonen og svarer høfligJeg kan snakke om noe uten å krangle selv om jeg er uenig
Glede og humor
Aldri
Av og til
Ofte
Jeg kan le av meg selvJeg kan forstå ironi
Ansvarsfølelse
Aldri
Av og til
Ofte
Jeg deltar når vi planlegger felles aktiviteterJeg forstår at det jeg gjør får konsekvenser for meg selv og andreJeg rydder og ordner opp etter meg når jeg har brukt eget utstyr eller skolens tingJeg gjør min del av fellesoppgavene så godt jeg kan
Arbeidsvaner
Aldri
Av og til
Ofte
Jeg kan samarbeide og fordele arbeidsoppgaverJeg kan jobbe minst en halvtime sammenhengende med skolearbeidJeg kan jobbe med arbeidsplaner i en periode på minst en timeJeg gjør oppgaver ferdig og leverer innleveringsoppgaver i tideJeg kan be om hjelp når jeg trenger detJeg kan planlegge egne prosjekter og gjennomføre det jeg har planlagtJeg husker å levere beskjeder hjemme og ta med ting vi skal bruke på skolenJeg kommer i tide til skolenJeg har med melding når jeg har vært syk eller når jeg skal gå for tidlig
TRINN 3: 9-10 ÅR
Empati
Aldri
Av og til
Ofte
Jeg kan rose og oppmuntre andreJeg er hjelpsom mot barn og voksneJeg forstår at alle er forskjellige og respekterer andre for den de erJeg godtar at mennesker reagerer forskjellig
Positiv selvhevdelse
Aldri
Av og til
Ofte
Jeg kan være fornøyd med mitt eget arbeidJeg kan vise fram mitt eget arbeid for resten av gruppaJeg kan av og til løse opp i vanskelige konflikter uten hjelp fra voksne
Selvkontroll/sinnekontroll
Aldri
Av og til
Ofte
Jeg godtar resultatet når vi har en avstemming og følger det som er bestemtJeg lytter til andre uten å avbryteJeg aksepterer andres valgJeg kan fortsette å være med på et spill eller en konkurranse selv om det ser ut til at jeg kommer til å tape eller jeg er på et dårlig lagJeg stopper når andre ber meg om det
Prososial atferd
Aldri
Av og til
Ofte
Jeg følger skolens og gruppas reglerJeg er stille når noen opptrerJeg er en oppmerksom lytter når andre forteller noe i ringen eller i klasserommetJeg klapper når vi gir applaus i ringenJeg er med på å gjøre det lettere for en som er ny i gruppaJeg sier positive ting om og til andreJeg kan tilgi andreJeg husker på å si unnskyld hvis jeg har gjort noe mot andre selv om det ikke var meningenJeg er stille og viser hensyn når jeg går ut fra et rom der andre arbeiderJeg lukker døren etter meg hvis jeg går ut fra et rom der andre arbeider
Glede og humor
Aldri
Av og til
Ofte
Jeg gir andre positiv respons på vitser og morsomme fortellingerJeg kan glede meg når andre lykkes med noe
Ansvarsfølelse
Aldri
Av og til
Ofte
Jeg klarer å gjøre ordensoppgavene mine på søskengruppa eller verkstedetJeg klarer å gjøre oppgaven min på fargegruppaJeg kan legge ting på plass hvis jeg ser at andre har glemt det
Arbeidsvaner
Aldri
Av og til
Ofte
Jeg forsøker av og til forskjellige arbeidsmåter og nye aktiviteterJeg kan samarbeide med en annen elev uten hjelp fra voksneJeg kan ta noe ansvar for eget arbeid på skolen og hjemmeJeg kan samarbeide i en gruppe med flere eleverJeg ber om hjelp når jeg trenger detJeg kan hjelpe en annenJeg vet hva samarbeid betyr
TRINN 2: 7-9 ÅR
Empati
Aldri
Av og til
Ofte
Jeg ser/forstår når andre barn blir lei seg, sinte, glade eller reddeJeg tar hensyn når jeg ser hvordan andre har det
Positiv selvhevdelse
Aldri
Av og til
Ofte
Jeg kan si ifra til en voksen eller kalle inn til møte hvis jeg ser andre har det vanskeligJeg kan forklare når jeg er uenig med/uvenner med noenJeg kan fortelle andre om at jeg er sint, lei meg, redd eller gladJeg kan fortelle noe i ringenJeg tør å opptre sammen med en liten gruppe
Selvkontroll/sinnekontroll
Aldri
Av og til
Ofte
Jeg kan innrømme når jeg tar feilJeg tåler å tape i spill eller konkurranser
Prososial atferd
Aldri
Av og til
Ofte
Jeg kan følge skolens og gruppas reglerJeg kan gjøre oppgaver for fellesskapetJeg kan følge regler i lek og spill og kan være med på å lage reglerJeg vet hvordan jeg stemmer på saksmøteneJeg kan si min menig på saksmøteneJeg kan foreslå hvordan vi kan løse et problem
Glede og humor
Aldri
Av og til
Ofte
Jeg kan fortelle en vits eller en morsom historieJeg kan si ifra når jeg blir glad for noe
Ansvarsfølelse
Aldri
Av og til
Ofte
Jeg er forsiktig med mine egne og skolens tingJeg rydder mine egne tingJeg kan hjelpe andre med å rydde
Arbeidsvaner
Aldri
Av og til
Ofte
Jeg kan arbeide konsentrert selv om jeg sitter ved siden av noen andreJeg kan ta imot, huske og følge en beskjed som blir gitt til hele gruppa
TRINN 1: 5-7 ÅR
Empati og prososial atferd
Aldri
Av og til
Ofte
Jeg ser/legger merke til når noen blir lei segJeg sier ifra hvis jeg ser andre blir plagetJeg prøver å trøste når noen blir lei segJeg sier unnskyld hvis jeg har gjort noe galtJeg sier takk når jeg får noe eller får lov til noeJeg sier takk for lånet og takk for hjelpenJeg kan spørre om lov på en hyggelig måteJeg hilser på de jeg møterJeg kan håndhilse og si hva jeg heterJeg sier hadet eller takk for i dag når jeg gårJeg sitter i ro når jeg spiser

Positiv selvhevdelse
Aldri
Av og til
Ofte
Jeg sier ifra til en voksen hvis jeg blir plaget eller ikke har det braJeg kan leke med mange forskjellige barnJeg klarer å komme inn i lek som andre holder på medJeg og de andre bestemmer litt hver når vi lekerJeg kan følge regler i spill og lekJeg kan opptre/vise fram noe for andre

Sinnekontroll/selvkontroll
Aldri
Av og til
Ofte
Jeg kan være sint uten å gjøre noe vondt mot andreJeg kan takle at noen av og til bestemmer over megJeg kan vente på tur uten å forstyrre de andre

Glede og humor
Aldri
Av og til
Ofte
Jeg kan vise og fortelle om at jeg gleder meg til noeJeg kan le sammen med andre når noe er morsomtJeg kan gi applaus når andre opptrer eller i ringen når noen har gjort noe fintJeg forsøker å gjøre andre glad

Ansvarsfølelse
Aldri
Av og til
Ofte
Jeg er med på felles aktiviteter i gruppen minJeg kan rydde på plassen minJeg kan rydde på garderobeplassen minJeg kaster søppel på riktig sted

Arbeidsvaner
Aldri
Av og til
Ofte
Jeg kan sitte stille når vi samles i gruppen minJeg kan rekke opp hånda og vente på turJeg kan ta imot og følge en beskjed
Alle skjemaene avsluttes med en oppsummering og underskrift fra elev og lærer:

Vi har snakket om punktene og skal trene på:
__________________________________________________________________

Dato for samtale: _________________________


Underskrift elev: __________________________

Underskrift lærer: _________________________


Når du skal bruke disse skjemaene må de tilpasses din egen skole.