mandag 29. september 2014

Boktips: “Fortsått og forstyrret. Om systemisk og narrativ pedagogikk” av Jørgen Riber


"Forstått og forstyrret" tar i bruk systemisk og narrativ teori og metode, og viser en rekke caser og eksempler på hvordan man gjennom samtale kan få kommunikasjonen mellom barnet og den voksne til å flyte.

Forfatter av boka, Jørgen Riber skriver at "intensjonen med boka er å gjøre lærere og førskolelærere, lærerstudenter og førskolelærerstudenter, saksbehandlere, psykologer mfl. delaktige i de eksperimentene jeg har gjort, de metodene jeg har anvendt og de erfaringene jeg har høstet i pedagogisk arbeid med barn som har hatt problemer med å håndtere hverdagslivets mange relasjoner. Jeg håper at boka kan være til inspirasjon i miljøterapeutisk arbeid, og ikke minst i det daglige arbeidet med barn i barnas normale miljøer som barnehage, skole, SFO og alle former for fritidsaktiviteter."

Boka er skrevet på bakgrunn av Ribers mangeårige arbeid med barn med sosiale og emosjonelle problemer. Disse barna er ofte kjørt fast i negative historier om seg selv som hindrer dem i å komme videre i livet og oppfylle sine håp og drømmer. Bokas omdreiningspunkt er med andre ord utvikling.

Forfatteren beskriver hvordan man som profesjonell (lærer, førskolelærer, spesialpedagog, miljøarbeider eller terapeut) kan interagere med slike barn og unge og hjelpe dem å komme videre. Barn og unge som har det vanskelig, har behov for å bli sett, hørt og forstått. Den røde tråden i boka er at kommunikasjon er en forutsetning for å kunne hjelpe. Dessuten mener forfatteren at det er viktig å forstyrre barn og unge – i den forstand at det er nødvendig å bryte ned de gamle fortellingene for å kunne skape nye og mer positive livshistorier.Les også:

Plan B: Problemløsing gjennom samarbeid
Enten du er en forelder, lærer, lege, eller en annen type fagperson med tilknytning til barn - vet du at å hjelpe barn med sosiale, emosjonelle og atferdsmessige utfordringer kan være frustrerende og rett og slett veldig vanskelig.


Mye av det folk sier om disse barna - at de er oppmerksomhetssøkende, manipulerende, truende, umotiverte, at de (bare) tester grenser - hjelper oss ikke i det hele tatt. Og mye av det er sagt om foreldrene - at de er passive, ettergivende, inkonsekvente, dårlige oppdragere - hjelper heller ikke.


Heldigvis har vi lært mye om barn de siste 40 åra. Nå vet vi at problemet dreier seg om mangel på ferdigheter - og ikke mangel på motivasjon - men mangel på ferdigheter som fleksibilitet, omstillingsevne, frustrasjontoleranse og problemløsning. Denne kunnskapen gjør det mulig for oss å hjelpe disse barna på helt nye måter. Og på måter som er mye mer humane, medfølende, og effektive.

Flere boktips finner du her.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.