torsdag 18. september 2014

Sosial kompetanse - kartleggingsskjema


Sosial kompetanse kan kartlegges. Under finner du ulike skjemaer delt inn etter alder; Trinn 4: 11-13 år, trinn 3: 9-10 år, trinn 2: 7-9 år og trinn 1: 5-7 år. Skjemaene er utarbeidet av Ellen Steina og bearbeidet av Nyskolen i Oslo.

Disse skjemaene danner utgangspunkt for hvordan du kan tilrettelegge undervisningen. Skjemaene skal ikke brukes som selvevalueringer for elevene. Du trenger ikke å fylle ut skjemaene for hver enkelt elev.

Sosial kompetanse deles gjerne inn i syv målområder:

Empati - kjenne igjen og skille mellom egne og andres følelser. Kunne lytte til, ta hensyn og se ting fra andres ståsted.

Positiv selvhevdelse - kunne ta kontakt med andre på en hensiktsmessig måte, forstå ulike sosiale situasjoner og innrette seg, akseptere å få hjelp, be om hjelp, hevde sine rettigheter på en akseptabel måte, skaffe seg venner.

Selvkontroll - takle uenighet, kunne tilgi, sinnekontroll, takle frustrasjoner, opptre forsonende, takle egne feil.

Prososial atferd - bidra i fellesskapet, rose andre, glede seg over andres prestasjoner. kommunisere, vise høflighet.

Glede og humor - kunne glede seg over ting i hverdagen, se det humoristiske i en del situasjoner - alene og sammen med andre.

Ansvarsfølelse - føle og ta ansvar for egne og andres ting, kunne rydde og holde orden, ta ansvar for sin del av fellesoppgaver, ansvar for egen læring.

Arbeidsvaner - kunne holde arbeidsro, vente på tur, følge beskjeder, arbeide selvstendig, planlegge og gjennomføre eget arbeid, gjøre ting ferdig.

I Kunnskapsløftet heter det at opplæringen skal gi elevene «kyndighet og modenhet til å møte livet sosialt, praktisk og personlig» (Generell del). Det uttrykkes at det i skolen skal arbeides med å utvikle elevenes sosiale ferdigheter, og det påpekes spesifikt at skolen ikke bare skal dreie seg om fag. Skolen skal ikke bare se til at elevene får skolefaglige kunnskaper, men også bidra til at elevene utvikler seg sosialt og personlig. På skolen skal elevene utvikle sosiale ferdigheter som samarbeid, selvkontroll, ansvar og empati for andre. Sosial kompetanse er det begrepet som best beskriver det skolen og lærerne skal tilføre elevene. Sosial kompetanse er vi alle avhengige av for å kunne delta i sosiale fellesskap.TRINN 4: 11-13 ÅR
Empati
Aldri
Av og til
Ofte
Jeg klarer å se en sak fra flere siderJeg forstår forskjell på uhell og noe som er gjort med viljeJeg legger merke til det når elever er alene og/eller har det vanskelig og sier ifra til en voksenJeg viser respekt for at vi er forskjelligeJeg kan delta som en støtte for andre ved konfliktløsing
Positiv selvhevdelse
Aldri
Av og til
Ofte
Jeg tør å legge fram noe for gruppa aleneJeg tør å vise fram noe eller fortelle noe i ringenJeg kan si min mening på saksmøter selv om jeg er i mindretallJeg tar kontakt med andre på en positiv måteJeg kan be om hjelp på en hyggelig måteJeg viser at jeg er takknemlig når jeg får hjelp av andre
Selvkontroll/sinnekontroll
Aldri
Av og til
Ofte
Jeg er fortrolig men noen av mine sterke og svake siderJeg kan ta imot korreksjon og endre atferden min etter detJeg tåler å bli motsagtJeg tåler å bli utsatt for en spøkJeg kan lytte til en annens forklaring uten å avbryteJeg kan si stopp til andre når de gjør noe jeg ikke liker/som forstyrrer megJeg kan stå ordentlig i køJeg kan vente rolig til det blir min tur når vi skal forsyne oss med matJeg banner ikke på skolenJeg bruker ikke stygge eller sårende ord når jeg snakker til andre
Prososial atferd og kommunikasjon
Aldri
Av og til
Ofte
Jeg oppmuntrer andre på eget initiativJeg lar være å kommentere andre eller noe andre gjør på en negativ måteJeg sjekker ut hva den andre mente hvis jeg blir såret eller irritertJeg holder opp døra for andreJeg erter eller plager ikke andreJeg tør å ta avstand fra andre som erter eller plagerJeg kan melde en sak til lærerenJeg kan være en god “storebror/storesøster” for en yngre elev (på søskengruppa etc)Jeg vet hvordan mitt kroppsspråk og bruk av stemmen påvirker andreJeg kan presentere meg selv når jeg tar telefonen og svarer høfligJeg kan snakke om noe uten å krangle selv om jeg er uenig
Glede og humor
Aldri
Av og til
Ofte
Jeg kan le av meg selvJeg kan forstå ironi
Ansvarsfølelse
Aldri
Av og til
Ofte
Jeg deltar når vi planlegger felles aktiviteterJeg forstår at det jeg gjør får konsekvenser for meg selv og andreJeg rydder og ordner opp etter meg når jeg har brukt eget utstyr eller skolens tingJeg gjør min del av fellesoppgavene så godt jeg kan
Arbeidsvaner
Aldri
Av og til
Ofte
Jeg kan samarbeide og fordele arbeidsoppgaverJeg kan jobbe minst en halvtime sammenhengende med skolearbeidJeg kan jobbe med arbeidsplaner i en periode på minst en timeJeg gjør oppgaver ferdig og leverer innleveringsoppgaver i tideJeg kan be om hjelp når jeg trenger detJeg kan planlegge egne prosjekter og gjennomføre det jeg har planlagtJeg husker å levere beskjeder hjemme og ta med ting vi skal bruke på skolenJeg kommer i tide til skolenJeg har med melding når jeg har vært syk eller når jeg skal gå for tidlig
TRINN 3: 9-10 ÅR
Empati
Aldri
Av og til
Ofte
Jeg kan rose og oppmuntre andreJeg er hjelpsom mot barn og voksneJeg forstår at alle er forskjellige og respekterer andre for den de erJeg godtar at mennesker reagerer forskjellig
Positiv selvhevdelse
Aldri
Av og til
Ofte
Jeg kan være fornøyd med mitt eget arbeidJeg kan vise fram mitt eget arbeid for resten av gruppaJeg kan av og til løse opp i vanskelige konflikter uten hjelp fra voksne
Selvkontroll/sinnekontroll
Aldri
Av og til
Ofte
Jeg godtar resultatet når vi har en avstemming og følger det som er bestemtJeg lytter til andre uten å avbryteJeg aksepterer andres valgJeg kan fortsette å være med på et spill eller en konkurranse selv om det ser ut til at jeg kommer til å tape eller jeg er på et dårlig lagJeg stopper når andre ber meg om det
Prososial atferd
Aldri
Av og til
Ofte
Jeg følger skolens og gruppas reglerJeg er stille når noen opptrerJeg er en oppmerksom lytter når andre forteller noe i ringen eller i klasserommetJeg klapper når vi gir applaus i ringenJeg er med på å gjøre det lettere for en som er ny i gruppaJeg sier positive ting om og til andreJeg kan tilgi andreJeg husker på å si unnskyld hvis jeg har gjort noe mot andre selv om det ikke var meningenJeg er stille og viser hensyn når jeg går ut fra et rom der andre arbeiderJeg lukker døren etter meg hvis jeg går ut fra et rom der andre arbeider
Glede og humor
Aldri
Av og til
Ofte
Jeg gir andre positiv respons på vitser og morsomme fortellingerJeg kan glede meg når andre lykkes med noe
Ansvarsfølelse
Aldri
Av og til
Ofte
Jeg klarer å gjøre ordensoppgavene mine på søskengruppa eller verkstedetJeg klarer å gjøre oppgaven min på fargegruppaJeg kan legge ting på plass hvis jeg ser at andre har glemt det
Arbeidsvaner
Aldri
Av og til
Ofte
Jeg forsøker av og til forskjellige arbeidsmåter og nye aktiviteterJeg kan samarbeide med en annen elev uten hjelp fra voksneJeg kan ta noe ansvar for eget arbeid på skolen og hjemmeJeg kan samarbeide i en gruppe med flere eleverJeg ber om hjelp når jeg trenger detJeg kan hjelpe en annenJeg vet hva samarbeid betyr
TRINN 2: 7-9 ÅR
Empati
Aldri
Av og til
Ofte
Jeg ser/forstår når andre barn blir lei seg, sinte, glade eller reddeJeg tar hensyn når jeg ser hvordan andre har det
Positiv selvhevdelse
Aldri
Av og til
Ofte
Jeg kan si ifra til en voksen eller kalle inn til møte hvis jeg ser andre har det vanskeligJeg kan forklare når jeg er uenig med/uvenner med noenJeg kan fortelle andre om at jeg er sint, lei meg, redd eller gladJeg kan fortelle noe i ringenJeg tør å opptre sammen med en liten gruppe
Selvkontroll/sinnekontroll
Aldri
Av og til
Ofte
Jeg kan innrømme når jeg tar feilJeg tåler å tape i spill eller konkurranser
Prososial atferd
Aldri
Av og til
Ofte
Jeg kan følge skolens og gruppas reglerJeg kan gjøre oppgaver for fellesskapetJeg kan følge regler i lek og spill og kan være med på å lage reglerJeg vet hvordan jeg stemmer på saksmøteneJeg kan si min menig på saksmøteneJeg kan foreslå hvordan vi kan løse et problem
Glede og humor
Aldri
Av og til
Ofte
Jeg kan fortelle en vits eller en morsom historieJeg kan si ifra når jeg blir glad for noe
Ansvarsfølelse
Aldri
Av og til
Ofte
Jeg er forsiktig med mine egne og skolens tingJeg rydder mine egne tingJeg kan hjelpe andre med å rydde
Arbeidsvaner
Aldri
Av og til
Ofte
Jeg kan arbeide konsentrert selv om jeg sitter ved siden av noen andreJeg kan ta imot, huske og følge en beskjed som blir gitt til hele gruppa
TRINN 1: 5-7 ÅR
Empati og prososial atferd
Aldri
Av og til
Ofte
Jeg ser/legger merke til når noen blir lei segJeg sier ifra hvis jeg ser andre blir plagetJeg prøver å trøste når noen blir lei segJeg sier unnskyld hvis jeg har gjort noe galtJeg sier takk når jeg får noe eller får lov til noeJeg sier takk for lånet og takk for hjelpenJeg kan spørre om lov på en hyggelig måteJeg hilser på de jeg møterJeg kan håndhilse og si hva jeg heterJeg sier hadet eller takk for i dag når jeg gårJeg sitter i ro når jeg spiser

Positiv selvhevdelse
Aldri
Av og til
Ofte
Jeg sier ifra til en voksen hvis jeg blir plaget eller ikke har det braJeg kan leke med mange forskjellige barnJeg klarer å komme inn i lek som andre holder på medJeg og de andre bestemmer litt hver når vi lekerJeg kan følge regler i spill og lekJeg kan opptre/vise fram noe for andre

Sinnekontroll/selvkontroll
Aldri
Av og til
Ofte
Jeg kan være sint uten å gjøre noe vondt mot andreJeg kan takle at noen av og til bestemmer over megJeg kan vente på tur uten å forstyrre de andre

Glede og humor
Aldri
Av og til
Ofte
Jeg kan vise og fortelle om at jeg gleder meg til noeJeg kan le sammen med andre når noe er morsomtJeg kan gi applaus når andre opptrer eller i ringen når noen har gjort noe fintJeg forsøker å gjøre andre glad

Ansvarsfølelse
Aldri
Av og til
Ofte
Jeg er med på felles aktiviteter i gruppen minJeg kan rydde på plassen minJeg kan rydde på garderobeplassen minJeg kaster søppel på riktig sted

Arbeidsvaner
Aldri
Av og til
Ofte
Jeg kan sitte stille når vi samles i gruppen minJeg kan rekke opp hånda og vente på turJeg kan ta imot og følge en beskjed
Alle skjemaene avsluttes med en oppsummering og underskrift fra elev og lærer:

Vi har snakket om punktene og skal trene på:
__________________________________________________________________

Dato for samtale: _________________________


Underskrift elev: __________________________

Underskrift lærer: _________________________


Når du skal bruke disse skjemaene må de tilpasses din egen skole.

4 kommentarer:

 1. Hei Martin!
  Jeg er en lærerstudent som går 2.året mitt på HiST. Gjennom dette året skal vi følge en av elevene i praksisklassen vår (2.trinn) og se spesielt på hvordan de utvikler innenfor blant annet det sosiale. Jeg lette etter inspirasjon til hvordan jeg kunne kartlegge de ulike utviklingsområdene da jeg kom over bloggen din, og så dette innlegget. Jeg syntes dette så ut som en veldig lur og oversiktlig måte å få dokumentert dette på, og lurer på hvordan du går frem når du skal fylle det ut. Setter du deg ned samen med elevene (en og en) og går gjennom hvert punkt og elevene svarer hva de føler er rett og så krysser du av? Eller hører du mer med elevene hva de tenker, og så snakker om det?

  Setter pris på alle lærere som vil dele erfaringer og kunnskap med andre! Det er motiverende å se at så mange lærere er der for å hjelpe hverandre med å gi barna en flott skolegang!

  SvarSlett
 2. Hei Rebekka.

  Det er flere måter du kan bruke skjemaet på.

  1 Få en oversikt over hele klassen. Alle lærerne som underviser på trinnet skriver forskjellige navn inn i rubrikkene til høyre. Da får du en oversikt over hele gruppa.

  2 Du som lærer kan fylle inn skjemaet for hver enkelt elev. Det gir deg en oversikt over hva du tror om eleven.

  3 Fyll ut skjemaet sammen med eleven. Da kan du se hvordan eleven selv oppfatter seg selv - og sammenligne resultatet med hvordan du oppfatter eleven.

  Resultatet fra kartleggingen og selve prosessen med å fylle det ut gjør at du blir bedre kjent med eleven/e. Og det er jo selve nøkkelen til å undervise etter mitt syn.

  Se også bloggen "Nyskolens stegark i sosial kompetanse, respekt og hensyn" (http://martinjohannessen.blogspot.no/2014/10/nyskolens-stegark-i-sosial-kompetanse.html)

  Lykke til videre i studiet!

  Martin

  SvarSlett
 3. Denne kommentaren har blitt fjernet av forfatteren.

  SvarSlett
 4. Denne kommentaren har blitt fjernet av forfatteren.

  SvarSlett

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.