mandag 1. desember 2014

Boktips: Dette vet vi om ... skolen - 9 forskningsbaserte hefter

Dette vet vi om ... Skolen er en serie på 9 hefter som tar opp aktuelle problemstillinger som skoler støter på i arbeidet med å utvikle et godt læringsmiljø for elevene. Hvert hefte har et relativt beskjeden antall sider - noe som er ment å gjøre det mest mulig overkommelig å sette seg inn i kunnskapen og dermed bli bedre istand til å anvende den.


Alle heftene er:
• forskningsbaserte og viser til tiltak som har dokumentert effekt
• skrevet av de fremste skandinaviske forskere innenfor hvert område
• et viktig verktøy for alle lærere og skoleledere
Inkludering av Peder Haug
Peder Haug presenterer i dette heftet et av de mest betydningsfulle begrepene og praksisfelt i skolen, nemlig inkludering.

Hvordan skal barn og unge med ulik bakgrunn, kjønn og forutsetninger delta aktivt sammen i sosiale og faglig felleskap og samtidig realisere sitt potensial for læring?Å skape gode relasjoner i skolen av Anne Linder
Relasjonen mellom elev og lærer kan betraktes som en av de meste undervurderte variablene innenfor undervisning og læring. Elever som opplever at de har lærere som anerkjenner, verdsetter og liker dem, har et klart bedre læringsutbytte i skolen enn de elevene som ikke har et godt relasjonelt forhold til sine lærere.

Målgruppen for dette heftet er først og fremst lærere som arbeider på ulike nivå i grunnopplæringen.Anerkjennelse, ros og regler i klasserommet av Arne Tveit
Anerkjennelse, oppmuntring, ros og positive tilbakemeldinger er noe alle har behov for. Det styrker vår oppfattelse og forståelse av oss selv, og det fremmer vår motivasjon og arbeidsinnsats.

Forfatteren tilbakeviser i dette hefte – med klar og tydelig referanse til forskningslitteraturen – at lærere og andre voksne kan rose barn for mye, men han understreker hvor viktig det er at ros gis på en god, målrettet og virkningsfull måte. Det beskrives også hvordan regler er nødvendige for et godt læringsmiljø. Regler og håndhevelsen av disse skaper trygghet og gode rammer for både faglig og sosial læring.Skoleledelse av Lars Qvortrup
I dette heftet behandles skoleledelse både på en forskningsbasert og en konkret måte.
Dette er et praktisk, brukervennlig hefte som gir veiledning i god skoleledelse, det vil si skoleledelse som fremmer elevenes læring.

Den antakelsen som ligger bak, er at det vi vet om skoleledelse, også er nyttig for det vi kan gjøre som skoleledere. Kort sagt: Viten betaler seg – også viten om skoleledelse.Vurderingspraksis for grunnskolen av Thomas Nordahl
Heftet presenterer grunnleggende tilnærminger til å vurdere elevenes faglige og sosiale læring og utvikling. Det vektlegges både en overordnet forståelse av hvordan vurdering bør forstås i skolen, og en mer detaljert framstilling av hvordan en hensiktsmessig vurderingspraksis kan gjennomføres.

Målgruppen for dette heftet er først og fremst lærere som arbeider på ulike nivå i grunnopplæringen. Heftet kan også brukes grunn- og videreutdanning av lærere innenfor vurderingsfeltet.Klasseledelse av Thomas Nordahl
Det er lærerens ansvar å lede klasser og undervisningsforløp på en hensiktsmessig måte som gir eleven et godt læringsutbytte. Lærere som klarer dette, fremstår som tydelige voksenpersoner.

De er samtidig interessert i elevene og har et godt og nært forhold til dem så de opplever å bli likt og anerkjent. Slike lærere motiverer elevene til en god arbeidsinnsats. De skaper ro og forutsigbarhet i undervisningen, de er engasjerte og støttende, og det er ingen tvil hos elevene om hvem som har ansvaret eller bestemmer. Dette heftet kommer inn på:

• Lærerens utøvelse av ledelse
• Klasseledelsens betydning for elevenes læring og atferd
• Hva er lærerautoritet?
• Det asymmetriske forholdet i pedagogisk ledelse
• Praktisk ledelse av klasser og undervisningsforløp, inkludert konflikthåndteringUtviklingsarbeid og endringsprosesser av Anne-Karin Sunnevåg
Heftet beskriver hva som må gjøres for å få endringsprosessene til å bli en del av det daglige arbeidet.

I alt endringsarbeid er en tydelig og støttende ledelse viktig.
Ledelsen må holde fokus, etterspørre resultater og løpende følge opp prosessen for at endringsarbeidet skal lykkes. Heftet henvender seg til de aktørene på skolen som arbeider med å administrere og organisere endringsprosessene.Motivasjon og mestring av Terje Manger
I dette heftet presenteres viktige former for motivasjon, forskningsresultater om hva som motiverer skoleelever, teorier om motivasjon, og de pedagogiske følger forskningen og teoriene har for skolen.

Målet er å gi lærere, ledere og pedagoger innsikt i hva som opprettholder lav motivasjon hos elevene. Denne innsikten skal brukes til å gi råd om hvordan mangel på motivasjon kan reduseres eller elimineres, hos enkeltelever og i skoleklasser.Pedagogisk analyse av Thomas Nordahl
Heftet presenterer en modell for analyse av pedagogiske utfordringer som lærere og skoleledere kan møte i forhold til enkeltelever, grupper eller klasser av elever og på skolenivå.

Modellen er ikke en undervisningsmetode, men en systematisk måte å analysere utfordringer for så å komme fram til hensiktsmessige tiltak i den pedagogiske praksis. Analysemodellen er utviklet ut fra forskningsbasert kunnskap, og den er utprøvd og evaluert med gode resultater i forhold til elevenes faglige og sosiale læringsutbytte.


Flere boktips finner du her.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.