onsdag 18. mars 2015

Å høre til - Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø (NOU 2015:2)Djupedalutvalget foreslår at barneombudet skal bli et mobbeombud med makt til å straffe kommuner som ikke griper inn mot mobbing.

Øystein Djupedal er fylkesmann i Aust-Agder og leder av Djupedalutvalget, også kalt mobbeutvalget. I en kronikk peker utvalget på fem hovedutfordringer for at alle elever skal ha et trygt og inkluderende skolemiljø uten krenkelser og mobbing.

1. Rettssikkerhet – elevenes rettigheter blir ikke oppfylt:

2. Skolekultur – skolekulturen fokuserer for lite på nulltoleranse for krenkelser, mobbing, trakassering og diskriminering

3. Involvering og samarbeid – elever og foreldre involveres ikke godt nok i skolens arbeid med det psykososiale miljøet

4. Ansvarliggjøring og systematikk – skoleeiers og skoleleders kapasitet til å jobbe systematisk og langsiktig med å utvikle skolemiljøet er mangelfull

5. Organisering – ansvarsfordelingen i støttesystemet er for utydelig og er ikke en likeverdig tjeneste for skoler og skoleeiere:

Les hele kronikken i Agderposten (18.03.2015)

“Å høre til — Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø” (NOU 2015:2) blir lagt fram for kunnskapsministeren i dag, 18. mars 2015.


Les mer om mobbing her:

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar