fredag 13. mars 2015

Barn med autismespekterforstyrrelse i skolen - tenk langsiktig og helhetlig


Barn med autismespekterforstyrrelse er en gruppe barn som er like ulike som alle andre barn. De har det til felles at de har samme diagnose. De må møtes med anerkjennelse og respekt. Det kan imidlertid være vanskelig “å nå inn” - derfor er det viktig med kunnskap. 
I denne bloggen deler jeg derfor noe av det jeg har funnet, og som er god og relevant informasjon for alle som jobber i skolen og SFO. 

Autismeforenigen driver med aktivt informasjonsarbeid og har vært hos oss på Nyskolen i Oslo. De gir følgende råd til skoler. Skolen og læreren skal:

  • Forebygge stress
  • Tilrettelegge for retrettmuligheter
  • Ta eleven i å gjøre noe riktig; ros og belønn positiv atferd!
  • Si hva eleven skal gjøre, hva som er vanlig å gjøre
  • Unngå å fokusere på det eleven ikke skal gjøre
  • Vær tydelig og konkret (ikke anta at eleven forstår)
  • Tilrettelegg for mestring
  • Gi tilstrekkelig med tid
  • Tenk langsiktig og helhetlig
  • Tilrettelegg for elevens sosiale behov!

Dersom du har mistanke om at en av dine elever har en autisimespekterforstyrrelse, eller eleven er under utredning, eller nettopp er ferdig utredet - så kan du uansett sette igang disse tiltakene. Det er ikke nødvendig å vente på vedtak om spesialundervisning. I mange tilfeller vil det heller ikke være behov for spesialundervisning, da disse elevene som regel er faglig meget sterke. En autismespekterforstyrrelse kalles gjerne for en gjennomgripende utviklingsforstyrrelse. Det er ikke en sykdom. 


Autismeforeningen har også utarbeidet en serie av fire hefter, som beskriver det pedagogiske tilbudet til barn og ungdommer med ASD. Målgruppen er i første rekke pårørende til barn og ungdommer med ASD, pedagogisk personale og andre som er involvert i arbeidet for diagnosegruppen. Heftene er velegnet til informasjon og diskusjon på skoler og på SFO. Hensikten er å gi kortfattet informasjon om diagnosegruppen og hva et godt pedagogisk tilbud til gruppen inneholder:

Førskolebarn med ASD
Barn med ASD i barneskolen
Ungdom med ASD i ungdomsskolen
Ungdom med ASD i videregående skole


Hjelp til hjelp, nettportalen for psykisk helse, drives på frivillig basis og de tar ikke betalt for sine tjenester. De har publisert artikkelen Barnet med Asperger: Basiskunnskap for foreldre, skoler og barnehager. De skriver:

“Mange voksne som jobber tett med barn og unge med Asperger-problematikk forstår ikke hvor lite de forstår om autisme. Men mye endrer seg når de får et innblikk i hva autisme faktisk innebærer både på godt og vondt. En slik grunnleggende forståelse er en forutsetning for god tilrettelegging hjemme, i skolen og i barnehagen. Her leser du en lettfattelig innføring for å forstå barn og unge innenfor autismespekteret, og spesielt i forhold til barn og unge med Asperger". 

Jeg anbefaler alle som jobber i skolen å lese denne artikkelen. Den er meget grundig, informativ og gir konkrete tips. Les hele artikkelen her.

Les også:
Asperger syndrom: Håndbok - Informasjon og tips til lærere i grunnskolen

2 kommentarer:

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.