søndag 19. juli 2015

Nytt år, nye muligheter!


Alle barn er forskjellige. Alle elever er ulike. Derfor må vi ta utgangspunkt i barna og hva de allerede kan for å drive tilpasset undervisning. Vi må navigere med barnet som kompass.

Tilpasset opplæring er viktig. Man kan ikke behandle ulike elever likt. Dersom målet er at alle skal nå så langt som mulig, så må elevene behandles forskjellig.

Og selv om du baserer deg på tradisjonelle metoder eller mer progressiv pedagogikk må det bli skreddersøm. Du må tilpasse undervisninga til det enkelte barnet.

Er det tidkrevende? Javisst er det tidkrevende. Men vi har tid. Det tar 10 år å bli ferdig med grunnskolen. Det er hva vi gjør i klasserommet som er viktig.

Dialogisk pedagogikk er en måte å tenke på som setter møtet mellom elev og lærer i sentrum. Det er der læringen foregår; i møtet mellom mennesker.

Dialogisk pedagogikk er ikke en enkelt fastlagt retning som innebærer én bestemt didaktisk metode, men et overordnet pedagogisk prinsipp som skal prege alt arbeid på skolen. I dialogisk pedagogikk ligger at kunnskap oppstår i møtet mellom mennesker. Nyskolen i Oslo definerer dialogisk pedagogikk slik:

  • Læring foregår i et møte mellom elever og lærere og mellom elever
  • Læreren har et bevisst forhold til sin sterke posisjon i møte med eleven og søker å unngå manipulasjon
  • Elevene er bevisste på og trygge på at læreren vil veilede dem mot mer kunnskap og hjelpe dem til å få brukt sitt potensiale
  • Eleven kommer med reelle bidrag i læringsprosessen som blir verdsatt av læreren
  • Åpenhet og tillit er grunntonen i læringssituasjonene
  • Lærerne har som grunnholdning at elevene kan og vil lære og kan og vil ta ansvar, altså at elevene kan og vil myndiggjøres
  • Lærerne har respekt for hver enkelt elev som grunnholdning
  • Elevene har som grunnholdning at lærerne respekterer dem
  • Foreldre og lærere jobber begge for å fremme samarbeid mellom hjem og skole, tilstreber å ha en respektfull dialog og er seg bevisst sine ulike roller og ulike kunnskaper og referanserammer

Derfor må du som lærer beherske forskjellige faglige tilnærminger og metoder. Sånn unngår du at eleven tilpasser seg metoden. For å utvikle elevenes potensiale må du tilpasse undervisninga. Det er ingen vei utenom.

Forskning på læring er viktig. Der kan du finne informasjon som er bra for nettopp din undervisning for dine elever i ditt fag.

Det er opplagt at ulike metoder vil virke inn på ulike måter, avhengig av hvem du er og hvordan du organiserer undervisninga.

Jeg tror ikke at forskning kan si hva som er den beste måten å undervise på. Men den kan vise vei. Vi må derfor hele tiden lete etter forbedringer og være nysgjerrig på ny forskning.

Hvordan skal vi bruke forskning er opp til den enkelte skole og lærerne. Det er ikke noen som skal styres av politikerne. Til det er det altfor viktig til å bli overlatt til andre enn de som faktisk jobber i skolen.

Det pedagogiske arbeidet og innholdet må alltid være skolens ansvar.

På Nyskolen i Oslo drives alt pedagogisk utviklingsarbeid av ledelsen i samarbeid med kollegiet. Sammen meisler vi ut det som vi til enhver tid mener er det beste. Nyskolen legger vekt på:


Alt dette har vi samlet i Manifest for Nyskolen i Oslo. Dette er et styringsdokument som blir revidert av et samlet kollegium i samråd med foresatte hvert 5. år, sist revidert våren 2014.


Snart er det skolestart og jeg gleder meg allerede. Gleder meg til å møte elevene, til å møte kollegene. Og til et nytt og spennende skoleår!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.