torsdag 8. oktober 2015

Behold de nasjonale læringssenterne!


Jeg finner mange og gode opplegg på de ulike nasjonale læringssenterne. Disse senterne er noe av det Trond Giske setter spørsmålstegn ved i forbindelse med boka “La læreren være lærer” (Gyldendal, 2015). Jeg skjønner ikke hvorfor disse er noe å sette spørsmålstegn ved. Men Giske mener altså at kompetansen som disse sentrene sitter på i altfor liten grad kommer skolene og elevene til gode.


- Det er ikke sikkert alle disse spesialistene trenger å jobbe i det nasjonale utdanningsbyråkratiet. Kanskje bør de komme tettere på læringsoppgavene og kanaliseres nedover i skolesystemet, spør Giske i Aftenposten (16.08.15)Det er usikkert hva Giske egentlig mener med dette.

Det er både feil og en merkelig tanke. Alle lærere jeg kjenner setter pris på disse senterne, og de fleste bruker også flere av oppleggene de finner der. Enten i en bearbeidet versjon, eller som de er. Jeg vil derfor slå et slag for å beholde alle læringssenterne og heller bruke ressurser på å øke oppmerksomheten om disse blant studenter, lærere og andre skolefolk.

Derfor oppfordrer jeg studenter, lærere og skolefolk til å bli bedre kjent med de nasjonale senterne dersom du ikke allerede er det:

Flerkulturell opplæring
Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) bidrar til kompetanseutvikling i barnehager, skoler, universitet, høgskoler og voksenopplæringssentra.

Fremmedspråksenteret
Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen (Fremmedspråksenteret) skal være et nasjonalt ressurssenter for fremmedspråk i grunnopplæringen og arbeide for at fremmedspråkopplæringen får høy kvalitet, blir tilpasset alle elever og gis et praktisk og variert innhold.

Kunst og kultur i opplæringa
Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringa (KKS) er et nasjonalt ressurssenter for grunnskolen, vidaregående opplæring, høyere utdanning og barnehager. Målet er å styrke kunst og kultur i opplæringa.

Lesesenteret
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking (Lesesenteret) er et ressurssenter for lesing og leseopplæring. Lesesenteret har ansvar for leseopplæring og leseutvikling på nasjonalt plan, og hovedmålgruppen er pedagoger i barnehager, lærere i grunnskole og videregående opplæring, ansatte i PP-tjeneste, skoleledere, skoleeiere og ansatte i lærerutdanningene. Oppgaven er å sette leseopplæring og leselyst på dagsorden, og bidra til å styrke språkstimulering, leseopplæring og leseutvikling i skole og barnehage på et nasjonalt plan.

Læringsmiljøsenteret
Læringsmiljøsenteret skal bistå nasjonale utdanningsmyndigheter med råd og tjenester. Senteret skal bidra til å realisere statens satsinger i utdanningspolitikken gjennom kompetanseutvikling og de skal bidra til å øke kvaliteten i læringsmiljø for barnehagebarn, elever, lærlinger og voksne.

Mat, helse og fysisk aktivitet
Senteret skal synliggjøre og formidle sammenhengen mellom barn og unges helse og læring. Senteret utvikler praktiske eksempler og pedagogiske nettressurser som viser hvordan mat og fysisk aktivitet kan være naturlig integrert gjennom hele barnehage- og skolehverdagen, men også spesielt innen skolefagene mat og helse og kroppsøving.

Matematikksenteret
Nasjonalt senter for matematikk i opplæringa (Matematikksenteret) har som hovedoppgave å lede og koordinere utvikling av nye og bedre arbeidsmåter og læringsstrategier i matematikkopplæringa i barnehage, grunnskole, videregående skole, voksenopplæring og lærerutdanning i Norge.

Naturfagsenteret
Nasjonalt senter for naturfag i opplæringa (Naturfagsenteret) skal vere et nasjonalt ressurssenter for barnehage, grunnskole, videregåande skole, voksenopplæring og lærerutdanning. Hovedoppgaven er å styrke kompetansen i og motivasjon for naturfag hos elever og lærere.

Nynorsksenteret
Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa (Nynorsksenteret) skal vere eit nasjonalt ressurssenter for nynorsk i grunnopplæringa. Senteret skal ha som hovudoppgåve å leie og koordinere arbeidet med nynorsk i opplæringa, arbeidsmåtar og vurderingsformer.

Skrivesenteret
Skrivesenteret skal være et nasjonalt ressurssenter for skrivestimulering og opplæring i skriving i barnehage, grunnskole, videregående opplæring, voksenopplæring og lærerutdanning i Norge.


Senter for IKT i utdanningen
Senter for IKT i utdanningen blei oppretta 1. januar 2010 og er underlagt Kunnskapsdepartementet. Senteret skal bidra til økt kvalitet i opplæringa med bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) for barn i barnehagene, elever i grunnopplæringa og studenter i lærer- og barnehagelærerutdanninga. Senter for IKT i utdanningen arbeider for smartere læring og høyere kvalitet i hele utdanningssystemet ved å tilby en rekke tjenester for IKT i utdanning.


Les også:
Nasjonale senter - Utdanningsdirektoratet
Byråkratikrøll fra Giske
- Trond Giske vil slanke skolebyråkratiet. De nasjonale sentrene er ikke byråkrati. De er forsknings- og faglige ressurssentre. (Utdanningsnytt)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.