mandag 26. oktober 2015

Om opplegget "Bærekraft" og FNs bærekraftsmål


Bakgrunn for opplegget og FNs bærekraftsmål
Undervisningsopplegget "Bærekraft" er utviklet av FN-sambandet og UNICEF Norge, med støtte fra Norad. Det ble laget i forbindelse med lansering av FNs nye mål for bærekraftig utvikling som ble vedtatt i september.

"Bærekraft" består av animasjonsfilmer og tverrfaglige læringsaktiviteter om bærekraftig utvikling tilpasset 7. trinn. Ressursene kan brukes som en helhet over en uke, eller enkeltvis etter behov.


Selve opplegget finner du her.

Bærekraftsmålene er verdens felles arbeidsplan for samfunnsutvikling, og et grunnlag for prioritert innsats de neste 15 årene. I motsetning til Tusenårsmålene, så er FNs bærekraftsmål universelle og forplikter dermed Norge på en annen måte enn tidligere. Felles for alle målene er prinsippet om bærekraftig utvikling.

Utfordringene i verden henger tett sammen, og det kan være komplekst å kommunisere til både barn og voksne. Samtidig er 2015 er et år for store endringer i verdenssamfunnet, som vi er helt avhengige av at barn og unge får være en del av. Målet med "Bærekraft" er derfor å gi en helhetlig og enkel innføring i bærekraftig utvikling gjennom å vise hvordan det globale samspillet mellom sosiale forhold, økonomi og klima og miljø fungerer.

Bærekraftig utvikling i skolen
I rapporten om framtidens skole som Ludvigsen-utvalget leverte til regjeringen sommeren 2015, så ble bærekraftig utvikling fremhevet som ett av tre flerfaglige temaer som blir spesielt viktig framover.

For grunnskolen er bærekraftig utvikling betydelig vektlagt i den generelle delen av Kunnskapsløftet. I læreplanene for grunnskolen er bærekraftig utvikling ivaretatt som tema og perspektiv i flere fag; samfunnsfag, naturfag, KRLE og mat og helse.

Undervisning om bærekraftig utvikling gir en rekke innfallsporter: klima, energi, forbruk, fordeling, utdanning for alle, interessekonflikter, deltakelse og demokrati, biologisk mangfold, vann, helse, avfall, friluftsliv og naturopplevelser.

Målgruppe
Aktivitetene er tilpasset nivå og pensum for 7. trinn, men flere av aktivitetene kan egne seg til andre trinn. Animasjonsfilmen, som gir en enkel innføring i bærekraftig utvikling, kan med fordel brukes på resten av mellomtrinnet og på ungdomsskolen.

Flere av læringsaktivitetene går ut på å trene på begreper gjennom lek og spill, samt en del diskusjonsoppgaver.

Om undervisningsopplegget
"Bærekraft" er gratis, tverrfaglig og dekker kompetansemål i norsk, samfunnsfag, naturfag og matematikk. Opplegget inneholder animasjonsfilm og korte, engasjerende aktiviteter på 1-2 skoletimer som enten kan brukes over en uke, eller enkeltvis ved behov.

Læringsaktivitetene er utformet for å aktivisere elevene og utfordre deres skaperevne, oppmuntre til tverrfaglig samarbeid og gi helhetlig kunnskap, som er trukket fram i Kunnskapsløftet som viktige læringsprinsipper. Alle oppgavene ivaretar behovet for læring og trening i de grunnleggende ferdighetene.

Undervisningsopplegget egner seg godt til omvendt undervisning, som er en undervisningsform for blandet læring hvor elevene introduseres for tematikken hjemme gjennom en film på nett (oftest hjemme) og bruker tiden på lærestedet til å oppgaveløsning og gruppearbeid. Det anbefales derfor å starte med den korte animasjonsfilmen "Hva er bærekraftig utvikling?" og fagteksten om bærekraftig utvikling – gjerne som hjemmearbeid. For øvrig kan læreren velge å gjennomføre én av aktivitetene/oppgavene, et utvalg eller alle. Hver aktivitet inneholder alt du trenger av lærerveiledning, bakgrunnsinformasjon, kopioriginaler og fasiter.

Undervisningsopplegget består av følgende elementer:

  • Lærerveiledning: Introduksjon til opplegget og anbefalinger til gjennomføring
  • Hva er bærekraftig utvikling?: Animasjonsfilm og fagtekst m/oppgaver
  • Loop: En enkel og aktiv kortlek for å trene på begreper
  • En må ut: Fire bilder – ett må ut. Hvilket? 
  • Reale nøtter: Matteoppgaver med bærekraftig utvikling som tema
  • Forbudte ord: Ordlek hvor du skal beskrive et begrep uten de forbudte ordene
  • Bærekraftsnøtter fra Brasil: Bruk bilder til å vise eksempler på bærekraftig utvikling
  • Barnevennlige skoler: Et eksempel på bærekraftig utvikling i skolen
Begrepsinnlæring, perspektiver og kontekstuell forståelse vil være med på å gi elevene en tverrfaglig handlingskompetanse i klasserommet, i nærmiljøet og verden for øvrig.

Veien videre
Dette er det første bidraget til å formidle kunnskap om bærekraftig utvikling og FNs nye bærekraftsmål til elever i skolen. Det er et såpass stort og komplekst tema at de er avhengige av innspill og tilbakemeldinger fra lærere som bruker det, for å si hva som fungerer og ikke fungerer. De oppfordrer derfor til å sende mail til anura.sankholkar@fn.no med alle innspill. Anura Sankholar jobber i FN-sambandet som prosjektleder for undervisningsopplegget "Bærekraft".

1 kommentar:

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.