onsdag 9. desember 2015

Boktips: "Å lese i alle fag" av Eva Maagerø, Elise Seip Tønnessen (red.)


"Å lese i alle fag" ble først gitt ut i 2006. 
Denne andre utgaven (Universitetsforlaget, 2015) er oppdatert i henhold til reviderte fagplaner og inneholder også nye eksempler. Redaktører for boka er Eva Maagerø og Elise Seip Tønnessen som begge også bidrar med tekster i boka.


Å mestre fagets tekster er på mange måter det samme som å mestre faget, skriver redaktørene i forordet. Gjennom ni kapitler belyser forfatterne ulike aspekter ved lesing og tekstkompetanse i de ulike fagene, og hvilke utfordringer de byr på:

Kapittel 1: Å lese i alle fag, av Eva Maagerø og Elise Seip Tønnessen
I dette kapitlet presenteres lesing generelt og tar opp hvilke utfordringer elevene møter når de skal lese mer spesialiserte tekster på skolen. Dette kapitlet fungerer dermed som et grunnlag for resten av boka.

Kapittel 2: Fremstillingsformer og lesemåter i fagtekster, av Dagrun Skjelbred
Dette kapitlet handler om skolens fagtekster i et historisk perspektiv. Forfatteren tar opp utfordringer som sjanger og framstillingsform kan by på i ulike fagtekster.

Kapittel 3: Sammenheng i tekster - avkall på "den røde tråden", av Bente Aamotsbakken
Dette kapitlet tar for seg hva som skaper sammenheng og rød tråd i tekster fra ulike fagtradisjoner.

Kapittel 4: Om å lese på setningsnivået, av Eva Maagerø
Leseutfordring på setningsnivået er tema for kapittel 4. Her diskuteres blant annet utviklingen av et faglig begrepsapparat.

Kapittel 5: Metaforer i fagtekster og lærebøker. Retoriske og pedagogiske utfordringer, av Norunn Askeland
Dette kapitlet ser på hvordan metaforer er en del av uttrykksmåten i fagtekster og dessuten at metaforer kan by på både språklige og kulturelle utfordringer.

Kapittel 6: Sammensatte fagtekster - en multimodal utfordring? av Anne Løvland
Multimodale tekster, eller sammensatte tekster blir nevnt andre steder i boka også, men i dette kapitlet utdyper forfatteren begrepene. Hun viser hvilke kompetanser tekster med ulike meningsskapende ressurser (bilder, illustrasjoner, grafer, tabeller etc) krever av elevene når de leser.

Kapittel 7: Fakta i levende bilder. Om å lese og lære fra dokumentarisk film, av Elise Seip Tønnessen
Dokumentarfilm som sjanger i klasserommet er tema i dette kapitlet. Forfatteren bruker aktuelle filmer som eksempler for å si noe om hvilke krav til tekstkompetanse disse setter til leseren.

Kapittel 8: Når den minoritetsspråkelege møter fagteksten, av Maria Elisabeth Moskvil
Den minoritetsspråkelige leserne er tema i dette kapitlet, og deres lesing av fagtekster.

Kapittel 9: Lesestrategier og metoder. Arbeid med fagtekster i klasserommet, av Anne-Beathe Mortensen-Buan
Det siste kapitlet er viet det praktiske arbeidet med lesing og viser ulike lesestrategier og tilnærminger til å vurdere og øve lesekompetansen hos elevene.


Forfatterne kommer fra Universitetet i Agder og Høgskolen i Buskerud og Vestfold. De interesserer seg alle for lesing på ulike måter og har arbeidet og publisert innenfor dette fagfeltet.


Les også: Demokratiske paradokser i klasserommet:

Elever må lære å møte en verden som er vanskeligere enn hverdagsspråket. Som lærere må vi derfor be elevene om begrunnelse på metanivå og stadig oppfordre dem til å konkretisere og vise hva de har lært, sier professor Sylvi Penne ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning. 

Boka er skrevet for studenter i lærerutdanningen, i tillegg til at den har nyttig stoff for lærere i grunnskole og videregående skole.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.