lørdag 5. mars 2016

Boktips: "Barnehagelæreren som profesjonsutøver", av Solveig Østrem og Bernt Andreas Hennum


"Barnehagelæreren som profesjonsutøver" (Cappelen Damm Akademisk, 2016) av Solveig Østrem og Bernt Andreas Hennum er en viktig bok. Den gir innsikt i hva som kjennetegner en profesjon, og på hvilket grunnlag barnehagelæreryrket kan defineres som profesjon. Og den er like aktuell for lærere i grunnskolen!

Du kan bla i boka her.


Om hva forfatterne ønsker å oppnå med boka sier de at:

- Vi håper boka kan bidra til økt forståelse for hva en profesjon er, og større bevissthet om det profesjonelle ansvaret som ligger i å forvalte et samfunnsmandat på grunnlag av kunnskap og verdier. Boka er et forsøk på å klargjøre forholdet mellom fag, etikk og politikk. Vi er spesielt opptatt av at pedagogikkens verdimessige grunnlag kommer tydelig fram, at pedagogikk er etikk.

Gjennom syv kapittel diskuterer forfatterne ulike aspekter ved profesjonen. Og de presenterer profesjonstrianglet der forholdet mellom politikk, kunnskap og etikk sammenlignes med sidene i et triangel. De tre sidene i profesjonstriangelet er likeverdige, de griper inn i hverandre, og det kan oppstå spenninger mellom dem. De har valgt å kalle det profesjonutøverens tre forpliktelser. 
Profesjonstrianglet er gjennomgangstema i hele boka:


Utgangspunktet for modellen er at det ikke er mulig å skille mellom pedagogikk og etikk: det å drive med pedagogisk virksomhet er alltid en etisk virksomhet. Pedagogikk og profesjonsutøvelse berører også det politiske feltet. Når politikere i økende grad viser interesse for barnehagefeltet, blir det viktig at profesjonen markerer seg, hevder forfatterne. Å være dannet til barnehagelærer er også å kunne ta aktivt del i den offentlige debatten om barnehagens pedagogiske innhold.

Innhold:


Barnehagelæreryrket som profesjon
Her redegjør forfatterne for hva som kjennetegner en profesjon, hvordan profesjonsbegrepet forstås innenfor profesjonsteorien, og på hvilket grunnlag barnehagelæreryrket kan defineres som en profesjon. Her presenteres profesjonstrianglet.

Barnehagelærerens kunnskapsgrunnlag
Dette kapitlet handler om hvorfor barnehagelæreren trenger kunnskap om temaer som lek, læring, danning og utvikling, og om hvorfor barnehagen trenger faglig sterke barnehagelærere med et mangfoldig kunnskapsgrunnlag og et presist fagspråk.

Kunnskapsbasert profesjonsutøvelse
Kapittel 3 tar utgangspunkt i det profesjonelle ansvaret som ligger i å forvalte kunnskap. Det ligger mye makt i å være den som vet og kan, og som har fått myndighet til å bruke kunnskapen sin på en måte som griper inn i andre menneskers liv.

Barnehagelærerens profesjonsetikk
Det å forvalte den kunnskapen som trengs for å utøve et bestemt yrke, er forbundet med et moralsk ansvar. Derfor er et av kjennetegnene ved en profesjon at den har sin egen etikk for det spesifikke området som angår profesjonutøverens yrkeshandlinger.

Barnehagelærerens verdigrunnlag
At pedagogikk er etikk, og at pedagogisk arbeid har en normativ dimensjon, er utgangspunktet for kapitlet. Her tematiseres barnehagelærerens pedagogiske grunnsyn, det vil si hvilke holdninger, verdier og menneskesyn som ligger til grunn for barnehagens arbeid.

Danning til barnehagelærer

Her går forfatterne nærmere inn på forholdet mellom danning og profesjonutøvelse, og på forskjellige forståelser av hva danning innebærer.

Barnehagelærerens profesjonelle ansvar
Det siste kapitlet går grundigere inn i modellen som ble presentert innledningsvis. Kapitlet handler om det profesjonelle ansvarets forankring i politikken, kunnskapen og de moralske verdiene, og om hvordan profesjonsutøverne forholder seg til spenninger mellom forskjellige krav og forventninger.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bernt Andreas Hennum - @BAHennum - er høgskolelektor i pedagogikk ved Høgskolen i Telemark, han har undervist ved flere av lærerutdanningene siden 2011.

Solveig Østrem - @SolvOst - er professor i pedagogikk ved Høgskolen i Lillehammer der hun underviser på bachelor og master i pedagogikk.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.