tirsdag 1. mars 2016

Boktips: "Digital læring i skole og lærerutdanning", av Rune Johan Krumsvik (red.)


"Digital læring i skole og lærerutdanning" (Universitetsforlaget, 2016) er 2. utgaven av boka "Skulen og den digitale læringsrevolusjonen" fra 2007. Man kan trygt si at det har skjedd mye i den digitale verden siden den gang. Rune Johan Krumsvik er redaktør for begge bøkene.

Hvor god er den digitale kompetansen i skolen og i lærerutdanningen, hvilke nye pedagogiske muligheter kan IKT gi, og hvilke utfordringer innebærer en stadig mer digitalisert skolehverdag?
Dette er spørsmål boka forsøker å besvare. Boka drøfter muligheter og utfordringer bruk av IKT i undervisningen byr på.

Boka er delt inn i tre bolker. Den første bolken retter oppmerksomheten mot IKT i lærerutdanningen. Den andre bolken ser mer på IKT i skolen og den tredje bolken retter fokus mot høyere utdanning og læringsanalyse.

Gjennom boka diskuterer forfatterne digitale læringsformer i skolen og lærerutdanningen. Sett under ett bærer de fjorten artiklene i boka preg av at IKT-feltet er kommet en god del lengre enn i 2007 når det gjelder infrastruktur og utbredelse i skole, lærerutdanning og høyere utdanning.


Innhold:

1) En profesjonsfaglig digitalt kompetent lærer? Muligheter og utfordringer i teknologirike læringsomgivelser, av Anniken Furberg og Andreas Lund
Forfatterne retter fokus mot hva en slik kompetanse består av, hvorfor en slik kompetanse er viktig for lærere i dagens skole og hvordan en slik kompetanse kan sees fra ulike perspektiver.

2) Lærerstudenters digitale kompetanseutvikling i lærerutdanningen: Hva sier forskningslitteraturen? av Fredrik Mørk Røkenes
Artikkelen retter fokus mot lærerstudenters digitale kompetanseutvikling gjennom lærerutdanningen ved å vise til eksempel fra internasjonal forskning der lærerutdanningsinstitusjoner tar i bruk IKT i undervisningen. Artikkelen er basert på en tidligere utgitt litteraturstudie, der ulike tilnærmingsmåter for digital kompetanseutvikling i lærerutdanninger ble kartlagt og analysert i en systematisk gjennomgang av den internasjonale forskningslitteraturen.

3) Veien mot profesjonsfaglig digital kompetanse for lærerstudenten, av Gréta Björk Guðmundsdóttir og Geir Ottestad
I denne artikkelen drøfter forfatterne begrepet digital kompetanse spesifikt for lærere, og de ser nærmere på hvordan lærerutdanningen kan forberede fremtidens lærere på å bruke kompetansemålene i læreplanen for å utvikle elevens digitale ferdigheter.

4) Lærerstudenters multimodale skrivepraksiser, av Carl F. Dons
Dons tar i artikkelen utgangspunkt i tre studier fra norsk lærerutdanning og ser nærmere på hvordan lærerstudenter arbeider med å utvikle sine multimodale skrivepraksiser.

5) Appropriering av digital kompetanse i lærerutdanning, av Elen Instefjord
Artikkelen retter fokus mot lærerutdannere og lærerstudenters oppfatning og beskrivelse av digital kompetanse, og hvordan teknologi blir benyttet appropiert av lærerutdannere og lærerstudenter.

6) Navigering i læringens grenseland – om grenseflater mellom formell og uformell læring, av  Ola Erstad
Artikkelen problematiserer noen aspekter ved læring mellom ulike arenaer som barn og unge forholder seg til i sin hverdag. Erstad benytter noen forskningsdata fra egne prosjekter til å belyse hvordan unge erfarer sammenhengen mellom disse arenaene i et læringsperspektiv.

7) Faglig og ikke-faglig bruk av teknologi i klasserommet, av Marte Blikstad-Balas
Artikkelen handler om faglig versus utenomfaglig bruk av teknologi skolen, og Blikstad-Balas viser gjennom eksempel fra sin egen klasseromsforskning hvilke utfordringer dette gir, og hva lærere kan gjøre for å øke faglig bruk av teknologi og begrense den utenomfaglige bruken.

8) Omvendt undervisning i matematikk – en eksplorativ case-studie om en matematikklærers erfaringer med metoden, av Rune Johan Krumsvik, Lise Øen Jones og Marianne Øfstegaard
Artikkelen retter fokus mot hvordan omvendt undervisning foregår i en matematikklasse i en SMIL-skole, med spesielt fokus på læreren. Artikkelen fremhever både mulighetene og utfordringene den omvendte undervisningen byr på.

9) IKT i videregående skole, av Ann Sørum Michaelsen
Artikkelen tar leseren med på hvilke muligheter og utfordringer IKT byr på i videregående skole. Oppmerksomheten blir rettet mot det som skal til for å lykkes med bruk av IKT i undervisningen fra et lærerperspektiv, og forfatteren viser til både egne og andres erfaringer med bruk av IKT i undervisningen.

10) "Flipped classroom – flipped learning"

Fra fokus på lærerens undervisning til elevens læring, av Anne Cathrine Gotaas
Artikkelen har, i likhet med artikkel åtte, et spesielt fokus på omvendt undervisning i videregående skole i matematikk - sett fra et lærerperspektiv. Gotaas viser til en rekke eksempler på hvordan omvendt undervisning kan fungere i dagens skole, og hvilke utfordringer lærere ofte kommer til å stå overfor.

11) Forskingsbasert multimedialæring, av Øystein Olav Skaar
Artikkelen retter fokus mot hvordan elever lærer best fra multimedia og tar for seg kognitiv-affektive perspektiver på multimedialæring. Skaar ser først på hvordan elever lærer, og deretter på evidensbaserte metoder som har en påvist positiv effekt på læring.

12) Digital lesing – hva vet vi? av Bjarte Furnes og Elisabeth Norman
Artikkelen gjør først rede for hva lesing er, og hvilke delferdigheter som inngår i lesing. Deretter ser forfatterne nærmere på hvordan digitale tekster skiller seg fra tradisjonelle papirbaserte tekster når det gjelder både oppbygging og leserens rolle. De ser også på faktorer som kan ha betydning for elevens læring ved digital lesing, og hvordan du som fremtidig lærer kan støtte elevene når de leser og tilegner seg kunnskap digitalt.

13) Formativ e-vurdering i høyere utdanning, av Kristine Ludvigsen og Kjetil Egelandsdal
Artikkelen er rettet mot lærerutdannere og andre undervisere i høyere utdanning som ønsker å bruke digitale verktøy til å skape nye rom for formativ vurdering. Forfattern ser på ulike måter for hvordan e-vurdering kan støtte formativ vurdering og tilbakemeldinger på campus, i forelesninger og seminarer.

14) Learning Analytics i skole og høyere utdanning, av Rune Johan Krumsvik og Fredrik Mørk Røkenes
Den siste artikkelen retter oppmerksomheten mot et nytt område innen læringsforskning - Learning Analytics - og hva som særmerker dette perspektivet. Det blir lagt vekt på å se nærmere på hva dette perspektivet har å bidra med både innen pedagogikk- og utdanningsforskning, og hva det kan medvirke til i forhold til konkrete intervensjoner i skole og høyere utdanning.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.