søndag 13. mars 2016

Boktips: "Læringsutbytte" av Tine S. Prøitz


Læringsutbytte kan forståes som det en person vet, kan og er i stand til å gjøre som et resultat av en læringsprosess. Det er altså noe en elev kan ha mer eller mindre av. Hvorfor er da læringsutbytte noen ganger et betent tema i diskusjonen om læring og utdanning?

"Læringsutbytte" (Universitetsforlaget, 2015) er basert på deler av doktoravhandlingen Conceptualisations of learning outcomes in education - an explorative cross-case analysis of policymakers, teachers and scholars (Læringsutbytte som begrep og fenomen i opplæring og utdanning, 2014) av Tine S. Prøitz.

Jeg har spurt Prøitz om hva hun vil oppnå med boka:

- Hensikten med å skrive boken har vært å forsøke å utforme et grunnlag for en faglig diskusjon om at læringsutbytte som begrep og fenomen kan forstås og tas i bruk på flere måter. Dette handler om at forståelse av læringsutbytte har konsekvenser for hvordan det kan jobbes med læring enten det er i pedagogikk, politikk eller administrasjon. Hva slags læringsutbyttebegrep som legges til grunn, kan ha konsekvenser for hvilke muligheter som skapes for læring i både grunnopplæring og i høyere utdanning.Hvordan kan læringsutbytte forstås som pedagogisk begrep og politisk fenomen? spør forfatteren. Læringsutbytte som et sentralt begrep ble særlig synlig med innføringen av K'06. Den brakte med seg nye læringsutbytteorienterte læreplaner med kompetansemål som beskriver hva elevene skal kunne gjøre etter endt opplæring.

Har vi sett oss blind på læringsutbytte? Eller er det et godt og egnet begrep for hva vi vil med undervisningen? Og hva betyr økt fokus på læringsutbytte for planlegging og gjennomføring av undervisning?

Boken gir et empirisk fundert grunnlag for refleksjon omkring læringsutbytte i pedagogiske og fagdidaktiske sammenhenger. Forfatteren løfter frem alternative forståelser av begrepet og presenterer ulike måter å arbeide med læringsutbytte på. I boken diskuteres også begrepet som utdanningspolitisk fenomen.

Prøitz griper fatt i så og si alle aspekter ved læringsutbytte i et enkelt språk. Boka anbefales alle som vil dykke dypere ned i læringsutbytte som begrep og læringsutbytte som et mål for undervisningen.

Innhold:

Bokens tema og struktur
Her presenteres bokens tema - læringsutbytte som begrep og fenomen. Det redegjøres for hvordan læringsutbytte har fått en fremtredende plass i norsk opplæring og utdanning.

Læringsutbytte og læring
Her redegjøres det for ulike forståelser av læringsutbytte. Og forfatteren presenterer forskjellige definisjoner av læringsutbytte som begrep. 

Læringsutbytte og mål
I dette kapitlet ser vi nærmere på forholdet mellom læring, læringsutbytte og mål for undervisningsplanlegging/ -gjennomføring og vurdering i et kort historisk tilbakeblikk.

Læringsutbytte som utdanningsbevegelse
I det fjerde kapitlet gjøres et historisk tilbakeblikk før den såkalte outcome based education-bevegelsen OBE), mest kjent fra engelskspråklige land.

Læringsutbytte i politikk og styring
Her blir læringsutbytte som fenomen innenfor internasjonal og global utdanningspolitisk utvikling diskutert. Hun ser også på utviklingen i Norge med innføringen av K'06.

Læringsutbytte - slik lærere, fageksperter og politikere ser det
I dette kapitlet presenterer forfatteren en studie av læreres, forskeres og politikeres forståelse av læringsutbytte. Det blir også presentert en teoretisk modell som kan være nyttig i diskusjon av forskjellige tilnærminger til læringsutbytte.

Læringsutbytte som pedagogisk verktøy
I det siste kapitlet beskrives noen ressurser som kan være til hjelp i arbeid med læringsutbytte. Det finnes mange beskrivelser og måter å arbeide med dette på. Forfatteren viser også eksempler fra et bredt utvalg av nye og gamle kilder.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tine S. Prøitz - @tsproitz - er førsteamanuensis ved Institutt for pedagogikk og skoleutvikling ved Høgskolen i Sørøst-Norge, der hun underviser på lærerutdanningen og ved masterstudiet i utdanningsledelse. Prøitz har bred erfaring fra utredningsarbeider og forskning som omhandler utdanningspolitiske og -faglige temaer, deriblant læringsutbytte.

1 kommentar:

  1. - Lærerne definerer hva elevens læringsutbytte skal være og avgjør i hvilken grad læringsutbytte er oppnådd. Dette blir ekstra tydelig og konkret i arbeid med karaktersetting, skriver Tine Prøitz (Høgskolen i Sørøst-Norge, Campus Vestfold) i Utdanningsnytt.no: https://www.utdanningsnytt.no/debatt/2016/juli/laringsutbytte-slik-larere-forskere-og-politikere-ser-det/

    SvarSlett

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.