tirsdag 14. juni 2016

Undervisningsopplegg: Demokratilæring på Utøya


"Demokratilæring på Utøya" er et gratis opplæringstilbud til elever i 9. og 10. klasse fra skoler i hele Norge. Er din skole interessert i å delta eller ønsker du mer informasjon? Ta kontakt med Det Europeiske Wergelandssenteret, som er med på å finansiere dette sammen med Raftostiftelsen med støtte fra Fritt Ord og Utdanningsdirektoratet.


Hva:
3-dagers seminarer på Utøya, fulgt opp av elevstyrte aktiviteter på skolen. Målet er å styrke elevers demokratiske holdninger, verdier og ferdigheter for å forebygge hatefulle ytringer, antidemokratiske krefter og ekstremisme.

For: Elever i 9. og 10. klasse fra skoler i hele Norge.

Når: Seminarene på Utøya vil starte skoleåret 2016/2017 med seminarer i uke 37 og 38 i høstsemesteret. Datoer for vårsemesteret er ennå ikke fastsatt

Hvordan: Elever fra forskjellige skoler vil tilbringe tre dager på Utøya, for å lære om hendelsene 22. juli 2011 og samtidig diskutere og samarbeide om temaer som demokratisk medborgerskap og forebygging av hatefulle ytringer, anti-demokratiske krefter og ekstremisme. Etter seminaret skal elevene gjennomføre aktiviteter for medelever på sine skoler. Hver skole kan delta med opptil fire elever og en lærer. Lærerne får et eget tilpasset program parallelt med elevene.

Hvorfor:
Utøya har en lang tradisjon for demokratilæring for ungdom. Etter terroren 22. juli 2011 er Utøya også blitt et viktig symbol på at demokratiet må skapes og forsvares hver dag. Ved å styrke unge menneskers demokratiske kompetanse og gi dem en plass som positive rollemodeller som kan lære og inspirere sine medelever, vil dette prosjektet bidra til å utvikle den demokratiske beredskapen hos ungdom. Et viktig formål for skolen er å utdanne og danne aktive demokratiske samfunnsborgere for framtiden. Ludvigsen-utvalget la stor vekt på dette i NOU 2015:8 "Fremtidens skole". St.meld. 28 (2015-2016) "Fag – fordypning – forståelse" forsterker det ytterligere ved at demokratisk medborgerskap løftes fram som et av tre tverrfaglige tema som skal integreres i alle fag.

Du kan lese hvordan Demokratilæring på Utøya passer inn med kompetansemål i læreplaner for norsk, samfunnsfag og Krle her:


Demokratilæring på Utøya _ kompetansemål.pdf

Resultat: Elevene vil styrke sin forståelse av demokratisk medborgerskap i lys av aktuelle demokratiutfordringer som hatefulle ytringer og ekstremisme. De vil lære om, for og gjennom demokratisk deltakelse. Elevene vil få trening i å planlegge og gjennomføre aktiviteter for andre elever.
Organisert av: Det Europeiske Wergelandssenteret og Raftostiftelsen i samarbeid med Utøya og 22.juli-senteret.

Finansiert av: Det Europeiske Wergelandssenteret og Raftostiftelsen med støtte fra Fritt Ord og Utdanningsdirektoratet.

Er din skole interessert i å delta eller ønsker du mer informasjon?


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.