fredag 29. juli 2016

Boktips: "Å lykkes med elevvurdering", av Therese N. Hopfenbeck


- Jeg tror det er viktig at vi anerkjenner at vi ikke nødvendigvis vil klare å skape systemer hvor elevvurdering fungerer uten dilemmaer og problemstillinger, skriver Therese N. Hopfenbeck i forordet til sin nye bok "Å lykkes med elevvurdering" (Fagbokforlaget, 2016). Du kan lese hele forordet her.


Boka gir et overblikk over ulike former for elevvurdering, med utgangspunkt i ulike forskningsstudier fra blant annet Norge, Irland og England som forfatteren har ledet og/eller deltatt i. Hopfenbeck oppsummerer egen og andres forskning på feltet elevvurdering, med tanke på hva som er viktig for lærere som møter elevene daglig i klasserommet.

- Som skoleforsker har jeg mulighet til å formidle nyere funn som lærere kan diskutere og vurdere i forhold til egen praksis, men jeg kan ikke fortelle lærere hvordan de skal løse sine daglige utfordringer, skriver hun i første kapittel. Det er den enkelte lærer, i samarbeid med kolleger og skoleleder, som til syvende og sist må være ansvarlig for å utvikle de gode vurderingspraksisene for elevene.

Boka er skrevet med tanke på hva som kan være viktig kunnskap for lærere og studenter i arbeid med å sikre en rettferdig elevvurdering, og tar derfor også opp temaer som bruk og misbruk av vurderingsdata – og vurdering sett fra elevenes perspektiv.

Følg Lærerbloggen Facebook!

1. Hvorfor skal vi vurdere elever?
Vi har nå solid dokumentasjon som viser at dersom vurdering gis på en god måte, kan den fremme læring. Men vi skal også være kritisk til vurdering som stresser barn, er av lav kvalitet og som blir gitt i feil sammenhenger. Derfor er kompetanse om god vurderingspraksis viktig. 

2. Ulike former for vurdering
En oversikt som kan være god for skolefolk som er nye når det gjelder vurderingsfeltet. Her beskriver forfatteren ulike vurderingsformer, som vurdering for læring (formative vurderingspraksiser) og vurdering av læring (summative vurderingspraksiser). Her får du også noen råd om hva som kjennetegner undervisning med tanke på vurdering og læring.

3. Evaluering: Elevvurdering på systemnivå
Her presenteres for første gang på norsk resultater fra forskningsstudien Govering Complex Education System (GCES). Målet med prosjektet var å gi en evaluering av Vurdering for læring-programmet i Norge, på vegne av Kunnskapsdepartementet.

4. Elevers syn på vurdering for læring
Her kommer elever fra ni ulike skoler i Norge til orde. De ble intervjuet i forbindelse med GCES-studien, og forteller hvordan vurdering for læring oppleves i klasserommet.

5. Vurderingskompetanse
Her presenteres eksempler på mål og kriterier som brukes i skolen, og noen av utfordringene som er knyttet til bruken av disse.

6. Elektronisk elevvurdering
Her diskuteres ulike sider ved elektroniske prøver med utgangspunkt i en nylig publisert studie med over 200 000 elever.

7. Hva kan storskalaundersøkelser lære oss om elevvurdering?
Her gir forfatteren en oversikt over de internasjonale studiene som Norge deltar i, og hva som er formålet med dem. Her drøftes også noen frigitte oppgaver fra PISA, TIMMS og PIRLS for å illustrere hva man kan lære av disse studiene om vurdering.

8. Vurdering i England og Norge
Her får vi se på likheter og ulikheter mellom det norske og engelske systemet. Også her er det tatt med noen frigitte oppgaver fra engelske prøver, for å illustrere hvilke oppgaver engelske elever får på ulike trinn i matematikk og naturfag.

9. Mellom medvirkning og kontroll
Her kan du lese om noen problemstillinger knyttet til vurdering og motivasjon, manglende motivasjon og frafall i videregående skole. Forfatteren problematisere også systemer hvor vurderingsformer knyttes til sanksjoner og straff, da Vurdering for læring-filosofien bygger på elevenes reelle medvirkning.

10. Eksamen og dybdelæring - et eksempel fra Irland
Her drøftes forholdet mellom dybdelæring og overflatisk læring, med utgangspunkt i en forskningsstudie OUCEA-teamet gjennomførte i Irland i 2013.

11. Bruk og misbruk av vurderingsdata
Her tar forfatteren opp noen innspill rundt de nasjonale prøvene, med utgangspunkt i Elevorganisasjonen og enkelte skoleforskere.

12. Elevvurdering for framtidas skole
Her oppsummerer forfatteren hovedbudskapet fra boka og beskriver noen råd for en bedre vurderingspraksis.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Therese Nerheim Hopfenbeck (@TNHopfenbeck) er Director for Oxford University Centre for Educational Assessment (OUCEA) ved Universitetet i Oxford. Hopfenbeck leder to store forskningsprosjekt ved OUCEA, Assessment for Learning in Africa (2016–2019) og PIRLS for Teachers (2015–2016). Hun er også nasjonal forskningsleder for Englands deltakelse i PIRLS 2016.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.