torsdag 4. august 2016

Gjesteblogg: Profesjonslæring gjennom Lesson Study, av Elaine Munthe


Denne gjestebloggen er skrevet av Elaine Munthe, professor i pedagogikk og Dekan ved Universitetet i Stavanger (UiS). Hun har skrevet boka "Lesson Study i utdanning og praksis" sammen med Nina Helgevold og Raymond Bjuland (Cappelen Damm Akademisk, 2015).

Profesjonslæring gjennom Lesson Study
Jeremy Blinn er naturfagslærer med erfaring fra grunn- og videregående skole. Han er ansatt i et distrikt i Florida, USA for å støtte lærergrupper og skoler som har valgt å bruke Lesson Study. Staten Florida har innført et krav om at alle lærere må delta i profesjonsutvikling, men de kan velge mellom ulike former. Lesson Study er en av de metodene som er godkjent av staten.

Jeremy har mange års erfaring med Lesson Study. Han husker ikke eksakt hvor mange sykluser han har vært med på som deltaker, "knowledgeable other" eller fasilitator. Han forteller at lærere velger Lesson Study fordi det kommuniserer tillit. Det er en grunnleggende tillit til at det er lærere som både kan velge områder de ønsker å lære mer om og at lærere kan stå for læringsprosessen. Det er ingen gitt fasit om hva resultatet skal være.

Erfaringsmessig, så viser det seg at lærere som deltar, lærer å verdsette teamarbeidet, de åpner klasserommene, de utforsker undervisning for å lære mer om elevenes tenkning og læring. Deres undervisningspraksis endres over tid og gir mer rom for elevenes aktive deltakelse og læring, og dermed for elevenes forståelse.

Lesson Study innebærer at en gruppe lærere kommer sammen for å lære om elever, og å lære om undervisning og læring. Måten de gjør det på er ved å samarbeide om å planlegge, gjennomføre, studere, og endre undervisning for å fremme læring. Lærerne skal studere elevers læring og forståelse, og da lærer de også at selve oppgavene eller aktivitetene som elevene arbeider med har stor betydning.

Oppgavene i seg selv må være oppgaver som fremmer læring og som gir lærerne anledning til å skjønne hva elevene ikke forstår eller strever med – og hva de forstår. Veldig mange oppgaver som elever arbeider med på skolen, gir ikke slike muligheter. "Teachers learn to release control and realize that to 'release control' they have to be in total control!" forklarer han. 

Selve samarbeidet som lærerne har, gir dem mulighet til å "gi fra seg kontroll" (arbeide på mer elevsentrerte, utforskende måter) på en trygg måte. De har tid til å tenke og planlegge sammen med andre, de står ikke alene i valgene som blir tatt, og skulle det vise seg at et valg de har tatt i fellesskap får uventede konsekvenser og det blir mer kaos enn læring, så er det jo flere lærere tilstede i timen som også kan gripe inn om nødvendig.

Denne vissheten kan være god å ha når lærere vil prøve ut noe nytt, men det har ennå ikke vært nødvendig for andre lærere å gripe inn, sier han. I stedet så utvikler lærergruppene spennende undervisning som gir dem mulighet til å utforske og lære.

Jeremy fortalte om en gruppe lærere hadde "refraction" som tema for deres Lesson study-syklus. Dette var på åttende trinn, og de var ikke så vant til å arbeide med "senterundervisning", noe som er mer vanlig på barnetrinnet. Men det var likevel noe lærerne ville prøve ut, og det de undret seg over var: Ville det bety noe for elevenes læring om de får lese en tekst først og deretter gå videre til å utforske gjennom eksperimenter, eller om de gjør eksperimentene først og deretter lese en tekst?

Det var lærerobservatører ved hver stasjon, og i tillegg hadde de video-opptak slik at de kunne studere elevenes samtaler og tenkning. Antall elever var ikke stort nok til å kunne trekke noen forskningsmessige konklusjoner, men lærerne har bestemt seg for å gjenta forsøket i flere klasser og dermed få et utvalg som det er mulig å si noe om med større sikkerhet.

På en annen skole har lærergrupper på tvers av trinn valgt samme tema for deres Lesson Study-sykluser slik at de kan lære på tvers av trinn.

Lesson Study er en arbeidsmåte. Innholdet er ikke gitt. Vi kan si at Lesson Study er lik en syklus av planlegging – gjennomføring – refleksjon som blir gjentatt, en dobbelsyklus. Det som arbeides med er opp til de som utgjør gruppen. Det kan være "vurdering for alle" som er viktig å studere gjennom Lesson Study, eller det kan være leseferdigheter eller samarbeidslæring. Det kan også være "hvordan kan vi få flere elever til å forstå ….?" 

"Teachers learn how to place 'the new flavor of the month' in a research lesson study", forklarer Jeremy. Det som er "the power of lesson study" sier han, er at det er lærerne som definerer. De driver prosessen, de utforsker noe de selv har undret seg over som de ønsker å finne ut mer om.

Det å få anledning til å sitte sammen og arbeide slik gir motivasjon, og det gir lærerne anledning til å dele med hverandre på en systematisk måte.

I Florida, har de ansatt veiledere eller fasilitatorer på disktriktsnivå. Det er en slik rolle Jeremy har. Akkurat nå er han opptatt med å identifisere lærere som har lyst til å spille en rolle som fasilitatorer på skolenivå. Da vil de ha et system for profesjonsutvikling som er skolebasert, men som støttes på kommunalt og fylkesnivå. Dette systemet vil ta på alvor "skoler som lærende organisasjoner" som var så i vinden for mange år siden, men som ikke har funnet en god form.

Det som er viktig for Jeremy å få fram til skoler og lærergrupper som ønsker å prøve ut Lesson Study, er at de må vektlegge hele prosessen. De kan ikke gjennomføre Lesson Study på en dag, og de kan for all del ikke ta ut planleggingsfasen. I planleggingsfasen skal lærere undersøke andre ressurser og forskning på feltet.

I en travel lærerhverdag er det ikke rom for å lese så mye nytt, men i Lesson Study-arbeidet er det viktig at hele gruppen deltar i å finne fram til ressurser og forskning, og at de bringer fram for hverandre hva de har funnet, hva de har lest og hva de mener er relevant og viktig for planlegging av emnet de er opptatt av. “Lesson Study is about a different mindset. The teachers are the professionals. The teachers are capable and willing. It’s about trust.”

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.