søndag 4. september 2016

Boktips: "Relasjoner i pedagogikken", av Mirjam Harkestad Olsen (red.)


Hvor mye betyr mellommenneskelige relasjoner for god klasseledelse? Hvor avgjørende er slike relasjoner for samarbeidet mellom skolen og hjemmet? Har relasjoner mellom mennesker innvirkning på læring?

Dette er spørsmål som blir drøftet i boka Relasjoner i pedagogikken. I lys av Baumans teorier (Universitetsforlaget, 2016) med Mirjam Harkestad Olsen som redaktør.


Boka har sitt utspring i forskergruppen Inkludering og tilpasset opplæring ved UiT Norges arktiske universitet. Forskergruppa er opptatt av å undersøke hva som kan bidra til å føre oss nærmere målet om et inkluderende læringsmiljø, et læringsmiljø tilpasset alle elevers evner og forutsetninger. Gjennom boka presenteres resultater fra ulike delprosjekter i gruppa, prosjekter som alle har temaet relasjoner i fokus.

Zygmunt Bauman er professor i sosiologi ved universitetet i Leeds (siden 1990 emeritus), og er blitt særlig kjent for sine analyser av den postmoderne konsumerismen og sammenhengene mellom moderniteten og holocaust. Bauman har arbeidet mye med postmodernismekonseptet, men har siden 2000 brukt et annet begrepspar for å skildre utviklingen innen moderniteten: fast og flytende modernitet.


Ved å bruke Baumans begrepsapparat ønsker forfatterne å diskutere relasjonsbegrepet med andre termer og med andre perspektiver enn det som preger annen litteratur om relasjoner og relasjonskompetanse.

Det er mulig dette er en bok for spesielt interesserte, men hvis du vil  lese om relasjoner i et bredere perspektiv er dette absolutt boka for deg.

Våre handlinger og hvordan vi oppfatter oss selv, er et resultat av gruppa vi tilhører. Dette er utgangspunktet for samtlige av bokas kapitler. Boka er delt inn i fire deler.

1) Relasjoner og den etiske refleksjon
Praksisfortellingen som utgangspunkt for utvikling av lærerstudenters profesjonsetiske bevissthet, av Rigmor Mikkelsen.

Læreres refleksjoner over relasjonskompetanse, av Ann Elise Rønbeck.

2) Relasjoner og klassifisering
Skolens menneskelige avfall – klassifisering som basis for relasjoner, av Mirjam Harkestad Olsen.

Relasjoner i en tosidig klassifisering, av Alf Rune Planting Mathisen og Mirjam Harkestad Olsen.

«Jeg er mitt barns ombudsmann» – erfaringen til mødre hvis barn trenger utvidet støtte i skolen, av Hermína Gunnþórsdóttir.

3) Relasjoner og den fremmende
Utenfor eller innenfor? Elevers opplevelse av tilhørighet og deltakelse på en alternativ opplæringsarena, av Mona Rist.

4) Relasjoner og fellesskapet
Fellesskapets og relasjonenes betydning for frafall i videregående skole, av Anne-Mette Bjøru.

Lærerens rolle i utvikling av positive relasjoner i klassens læringsfellesskap, av Jorun Buli-Holmberg og Linda Holen Moen.

Zygmunt Bauman blir intervjuet i serien Læringens idéhistorie som du kan se her. Programmet er tilgjengelig til 30. juni, 2018.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Forfatterpresentasjoner

Anne-Mette Bjøru arbeider ved UiT Norges arktiske universitet, Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, Campus Alta. Hun er for tiden i en stipendiatstilling i pedagogikk.

Jorun Buli-Holmberg er professor II ved UiT Norges arktiske universitet, Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, Campus Alta. Hennes hovedstilling er bed Universitetet i Oslo, Institutt for spesialpedagogikk.

Hermína GunnÞórsdóttir er førsteamanuensis ved Fakultetet for utdanning ved Akureyri universitetet på Island.

Alf Rune Planting Mathisen er lektor i Hammerfest kommune. Mathisen har i sin masteroppgave i spesialpedagogikk skrevet om faglig inkludering blant elever med høy måloppnåelse.

Rigmor Mikkelsen er universitetslektor i pedagogikk ved UiT Norges arktiske universitet, Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, Campus Alta.

Linda Holen Moen er forskningsmedarbeider ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS). I tillegg har hun en stilling i Pedagogisk-psykologisk tjeneste i Oslo.

Øystein Nilsen arbeider som rådgiver ved Samfunnspolitisk avdeling i LO. Han er doktor i sosiologi og har blant annet skrevet boka "Moralsosiologi, om Zygmunt Baumans sosiologi.

Mirjam Harkestad Olsen er førsteamanuensis i pedagogikk ved UiT Norges arktiske universitet, Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, Campus Alta. Hun har også deltidsstilling ved Statped.

Mona Rist er universitetslektor i pedagogikk ved UiT Norges arktiske universitet, Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, Campus Alta.

Ann Elise Rønbeck har arbeidet som dosent ved UiT Norges arktiske universitet, Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, Campus Alta, og er nå professor emerita.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.