fredag 2. september 2016

Gjesteblogg: Når studenten dannes til lærer, av Torunn Klemp og Carl Fredrik Dons


Denne gjestebloggen er skrevet av Torunn Klemp og Carl Fredrik Dons ved NTNU. De har skrevet boka "På vei til å bli skrivelærer. Lærerstudenten i dialog med teori og praksis" (Cappelen Damm Akademisk, 2016) sammen med Vivi Nilssen og Elin Strømman. Boka retter søkelyset mot lærerstudentenes utvikling som skrivelærere, hvilke skrivediskurser de skriver seg inn i, hvilken verktøykasse de har som kommende skrivelærere og hva de strever med i møtet med elevenes ulike tekster og skrivepraksiser.

"Rektorer om nyutdannede lærere: Gode i fag, dårligere på sosial kompetanse".

Denne overskriften fra Aftenposten 18. august 2016 viser til en undersøkelse i regi av Skolelederforbundet hvor 112 rektorer har vurdert ferske lærere. I undersøkelsen fremgår det at de nyutdannede lærerne kan fagene sine godt, men får dårligere score på arbeid med sosial kompetanse og relasjonsbygging.

På spørsmål om hva du synes mangler, eller hva du ville hatt mer av, i dagens lærerutdanning svarer en av rektorene: "Mer metodikk i de ulike fagene, spesielt i matematikkfaget, mer kunnskap i forhold til arbeid med de grunnleggende ferdighetene i alle fag, mer kunnskap om skole-hjem samarbeid, mer kunnskap om atferdshåndtering, klasseledelse og klassemiljøarbeid, mer kunnskap om kunnskapsløftet og lokale læreplaner."

Undersøkelsen peker altså på en av hovedutfordringene i dagens lærerutdanning: Å skape læringsarenaer som bidrar til at studenten dannes til lærer gjennom å veve sammen erfaringsbasert, faglig, fagdidaktisk og pedagogisk kunnskap.

Boka På vei til å bli skrivelærer. Lærerstudenten i dialog med teori og praksis som nylig er utgitt med åpen tilgang hos Cappelen Damm Akademisk tar tak i denne utfordringa. 

Boka dokumenterer hva som skjer når lærerstudentene tas inn i et læringsfellesskap der både medstudenter, praksislærere og faglærere daglig deler kunnskap og diskuterer utfordringene studentene møter i praksisfeltet. At kunnskapsdelinga og diskusjonen foregår skriftlig som loggdiskusjoner og blogging, gjør det enklere å skape et kontinuerlig læringsfellesskap i praksisperiodene. Like viktig er det at skriftliggjøringa løfter den faglige diskusjonen og bidrar til at studentenes utvikler praksisnær kunnskap og et presist fagspråk. Denne utviklinga lar vi som har skrevet boka, Torunn Klemp, Vivi Nilssen, Elin Strømman og Carl Fredrik Dons, leserne få god innsikt i gjennom at vi har spekket boka med et rikt utvalg av studenttekster.

Boka setter søkelyset på lærerstudentenes utvikling som skrivelærere, hvilke skrivediskurser de skriver seg inn i, hvilken verktøykasse de har som kommende skrivelærere og hva de strever med i møtet med elevenes ulike tekster og skrivepraksiser.

Boka bør imidlertid leses av flere enn de som er spesielt interessert i skriving. Analysen av studentenes tekster gir mye kunnskap om lærerstudentenes læring og kompetanse mer generelt, elevkunnskapen, den motivasjonsteoretiske innramminga av lærerarbeidet, verktøyene som er tilgjengelige for dem når de skal tilpasse opplæringa og forståelsen de har av seg selv som teamarbeidere i en skole i utvikling.

Boka er utgitt med åpen tilgang og kan lastes ned gratis her.

Av Torunn Klemp og Carl Fredrik Dons, NTNU

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Torunn Klemp er førsteamanuensis i pedagogikk ved grunnskolelærerutdanninga i Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet (NTNU). Hun har lang erfaring som lærer, lærerutdanner og leder innenfor høyere utdanning. I de siste årene har hun forska på lærerstudentenes refleksjonsskriving og samspillet mellom de to læringsarenaene i lærerutdanningene.

Carl Fredrik Dons er dosent i utdanningsledelse ved NTNU. Han har lang erfaring som lærer og som lærerutdanner innenfor grunnskolelærerutdanninga. I dag arbeider han innenfor fagfeltene skoleledelse, didaktikk og teknologi, og har ledet flere forsknings- og utviklingsprosjekter hvor søkelyset er rettet mot kommunikasjon og kunnskapsdeling i ulike digitale miljø. Dons har i de siste årene publisert artikler innenfor læring, ledelse og digitale medier.

Elin Strømman er høgskolelektor og ph.d.-stipendiat i norsk ved grunnskolelærerutdanninga i NTNU. Hun har bakgrunn som lærer på alle nivå i grunnopplæringa. Strømmans forskning har fokus på lese- og skriveopplæring og digital literacy i grunnskole og i lærerutdanning. På disse områdene har hun publisert artikler og bokkapitler.

Vivi Nilssen er professor i pedagogikk ved grunnskolelærerutdanninga i NTNU. Hun har lang erfaring som lærer, praksislærer og lærerutdanner. Mange års forskning på begynneropplæring, praksisopplæring og samspill mellom teoristudier og praksisopplæring er publisert gjennom bøker, bokkapitler og artikler. Hun har også skrevet boka "Analyse i kvalitative studier".

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.