søndag 23. oktober 2016

Boktips: Om tilpasset opplæring i engelsk for elever med dysleksi


"Om tilpasset opplæring i engelsk for elever med dysleksi" er et nytt hefte fra Dysleksi Norge. Det er et udekket behov for kunnskap på området. Dysleksi Norge ønsker med dette heftet å dele sine erfaringer og sin kunnskap på området.

Gjennom heftet håper de at lærere skal få kunnskap om hvorfor elever med dysleksi har vansker med å lære engelsk, hva de bør være oppmerksom på når de underviser i engelsk og hvordan engelsk bør tilpasses for dyslektikere.

Du finner mange og gode praktiske tips til hvordan du kan tilrettelegge engelskundervisningen. 

Boka er delt inn i seks deler:

Kapittel 1: Hva er dysleksi?
Dysleksi er en spesifikk lese- og skrivevanske. At en vanske er spesifikk, innebærer at vansken er innenfor et spesielt område. I dette tilfellet vil det være vansker i forhold til å utvikle lese- og/eller skriveferdigheter, og dette skyldes ikke undervisningskvalitet eller lavt evnenivå. Med strenge kriterier finner man mellom 3 - 5% av Norges befolkning som har dysleksi.

Kapittel 2: Mestring
Som lærer til elever med lese- og skrivevansker vil kanskje din viktigste oppgave være å gi elevene oppgaver som de mestrer, og strategier som hjelper dem å nå sine mål. På den måten kan du støtte opp under en positiv mestringsfølelse, og hjelpe elevene mot kunnskap om hvordan de selv kan lære.

Kapittel 3: Hvordan undervise i engelsk?
Når vi introduserer et nytt skriftspråk, vil den dyslektiske elevs utfordringer kunne forsterkes ytterligere. Som lærer må du ta hensyn til elevens vansker, og legge til rette for læring slik at eleven kan lære på best mulig måte. Det må være et mål at eleven skal kunne følge kompetansemålene i engelsk, for igjen at eleven skal sikres lik rett til utdanning som andre elever.

Kapittel 4: Grunnleggende lese- og skriveopplæring i engelsk
God leseopplæring på engelsk er lik god leseopplæring på norsk. Elevene må få opplæring i å skille mellom bokstaver og bokstavlyder, de må lære seg å trekke sammen lyder, de må automatisere lydbildene og så må de lære grunnleggende stave- og rettskrivningsregler. I tillegg trenger de å utvikle et adekvat vokabular. Et stort vokabular er av avgjørende betydning for leseutviklingen.

Kapittel 5: Å lese i engelsk
Leseflyt er av liten betydning dersom eleven ikke forstår ordene som leses. Den generelle regelen er at før eleven starter lesingen av en tekst, skal nye og ukjente ord gjennomgås og forklares. Dersom eleven er forberedt på innholdet i teksten, vil dette øke forståelsen og bedre motivasjonen.

Kapittel 6: Å skrive i engelsk
Engelsk er det språket som brukes mest når det gjelder å kommunisere på tvers av land og verdensdeler. Viktigheten av å kunne uttrykke seg skriftlig gjelder også for elever med dysleksi. Derfor er det nødvendig å tirettelegge undervisningen i engelsk for å støtte opp under utviklingen av skriveferdigheter.


Heftet ble første gang utgitt i 2012 med Marianne Grønner som prosjektleder. Denne utgaven er bearbeidet av spesialpedagogene Vigdis Woll Lothe og Vidar Waaler på oppdrag fra Dysleksi Norge.

Heftet koster 200 kroner, (150 kroner for medlemmer og skoleabonnement) og kan bestilles hos Dysleksi Norge.  


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Les også:

DysleksiRåd: Første norske app med info til deg med lese- og skrivevansker, mattevansker eller språkvansker
- I appen DysleksiRåd får du tips om alt fra hjelpemidler til rettigheter. Med denne kan du også lese medlemsbladet til Dysleksi Norge på nettbrett og mobil.

Boktips: "Dysleksivennlig skole - et brukerperspektiv på god skole"
- Dette er Dysleksi Norges største og viktigste satsing; Dysleksivennlig skole. Elever har ikke bare dysleksi i norsktimene, eller i små grupper. De har dysleksi i alle fag hele dagen. Hjemme og på skolen. Derfor er det viktig at alle lærerne har kunnskap om dysleksi og vet hva som er best for den enkelte elev. Og derfor er denne boka en viktig ressurs

Boktips: "Språk og dysleksi" av Turid Helland
- Boka "Språk og dysleksi" av Turid Helland handler om sammenhenger mellom språkutvikling og utvikling av dysleksi. Et hovedbudskap i boka er at risikofaktorer for å utvikle dysleksi kan avdekkes i førskolealder, og at tiltak bør settes i verk allerede da. Den er basert på aktuell forskning der biologiske, kognitive, symptomatiske kjennetegn på dysleksi blir framstilt og som viser til hvordan miljøet kan påvirke disse faktorene.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.