lørdag 17. desember 2016

Saksmøtet er hjertet til Nyskolen - her kan du lese om hvordan det gjennomføres


På Nyskolen har vi saksmøte èn gang i uka. Møtet er obligatorisk for alle elever og ansatte. Møtet ledes av en gruppe elever fra ungdomstrinnet. Skal du melde en sak inn til saksmøtet må du skriver den opp i saksmøteboka. Elevrådet på Nyskolen tar imot alle sakene, og legger de fram på første saksmøte. Noen saker er rene diskusjonssaker, mens andre er saker som blir avgjort ved avstemming. Alle har én stemme.

Nyskolen i Oslo mener at det er utrolig viktig at alle barn får lære demokrati. Det betyr å øve på demokrati, å gjøre demokrati. Nyskolen i Oslo gjør dette hver dag:

 morgenmøter på barnetrinnet, en felles samling med spennende tema og samtaler 
 søskengrupper der helt forskjellige ungdommer eller barn løser faglige og sosiale oppgaver i fellesskap og blir gode til å samarbeide 
 matlaging og andre oppgaver for hverandre 
 åpent kontor for alle elever, eller voksne hos lederne 
 løsningsmøter når noe er vanskelig

Og så har vi saksmøtet vårt. Saksmøtet er hjertet til Nyskolen.

Dette er en gjennomgang av hvordan et saksmøte skal ledes og gjennomføres. Teksten er skrevet av Joachim Præsthus. Han er kontaktlærer og samfunnsfaglærer på ungdomstrinnet, og det er han som holder tak i elevrådet og er den ansvarlige for gjennomføring av saksmøte.

Saksmøte er Nyskolens øverste organ hvor elever og ansatte tar opp saker de vil skal diskuteres og/eller stemmes over. Gjennom saksmøte får alle elever og ansatte en mulighet til å påvirke sin egen hverdag på skolen. Det er elevrådet som avgjør hvilke saker som skal sendes til saksmøte.

Det er også en viktig del av elevenes samfunnsfagsundervisning. Alle elever ved ungdomstrinnet på Nyskolen skal på rundgang være med å lede, styre, samt referere et saksmøte. Saksmøte er slik en del av elevenes undervisning i hvordan demokratiske prosesser fungerer i praksis og hvordan man kan avgjøre saker med direkte demokrati. Det er en viktig arena for å øve på god og saklig diskusjon.

Alle som er tilstede på et saksmøte har et ansvar for å gjøre møtet så godt som mulig, det være seg ved å følge med, komme med innspill, stemme, passe på at andre ikke forstyrrer eller ved å lede, styre ordet og referere. 


(Foto: Kari Oliv Vedvik / Utdanning)

Roller

Her kommer en beskrivelse av de tre rollene til de som leder møte. Alle tre har sine egne oppgaver og noen av oppgavene deler de på. Alle elever på ungdomstrinnet skal gjøre seg kjent med de ulike rollene og oppgavene som faller under hver rolle.

Møteleder
Forberedelse

Har hovedansvaret for å lede møtet. Det betyr at eleven skal kjenne godt til og lese opp sakene på møte. Møteleder har hovedansvar for at saksgangen går riktig for seg og må derfor sette seg godt inn i den før møte.

Saksmøte har bestemt at de som er møteledere skal delta på elevrådsmøte den uken sakene til møte blir gjennomgått, slik at de kan sette seg godt inn i det som skal opp påfølgende onsdag morgen. Det er elevenes ansvar å sjekke listen over når de skal være møteledere og å komme på elevrådsmøtet.

Under møte
Den som leder møte skal lese opp sakene og forklare referatet, samt holde styr på saksgangen. De er viktig å ha med PC og vite hvor referatet ligger.

Møteleder har ansvar for å holde ro og orden i møte. Eleven må kunne stoppe forstyrrelser og uro.

Møteleder har også en viktig oppgave i å passe på at innspill og replikker er relevante for saken slik at vi ikke får en debatt som sklir ut. Møteleder har altså ansvar for at det som blir sagt og diskutert holder seg til saken.

For at alle skal kunne delta i diskusjonene er det viktig at møteleder bruker et språk også de yngste kan forstå. Hvis vanskelige ord eller vendinger blir brukt av de som diskuterer er det fint om møteleder kan spørre om de kan forklare med andre ord.

Ordstyrer
Forberedelse

Ordstyrer skal styre ordet. Eleven må øve på et system for å holde oversikt over hvem som tegner seg og kjenne til hvilke tegn som betyr hva. (1 finger; nytt argument/innspill. 2 finger; replikk).

Det er viktig å kjenne saksgangen for å styre ordet og eleven må derfor sette seg inn i den før møte.

Det er elevenes ansvar å sjekke listen over når de skal være ordstyrere og sette seg inn i rollen hvis noe er uklart.

Under møte
Ordstyrer skal holde oversikt over hvem som tegner seg under møte og hvilke tegn som kommer (1 finger; nytt argument/innspill. 2 finger; replikk som går foran 1 finger).

Ordstyrer skal også kunne gripe inn hvis diskusjonen ikke er relevant for saken som diskuteres eller hvis den som tegner seg ikke følger saksgangen.

Det forventes at ordstyrer henvender seg til de som tegner seg ved navn. Hvis ordstyrer ikke husker elevens eller lærerens navn kan hen spørre hva vedkommende heter.

Referent
Forberedelser

De som refererer må stille forberedt med PC og kjenne til hvor referatet er. For å kunne referere er det en fordel å kjenne saksgangen og viktig å vite hvordan det skal refereres i dokumentet.

Under møte
Referenten skal notere ned hvor mange som er til stede, stemmegivning (hvor mange for og mot) og notere ned eventuelle endringer av sakene.

Ved diskusjonssaker er det viktig at referenten skriver ned forslag og innspill. Dette er saker hvor det i første omgang ikke skal fattes et endelig vedtak. Det er derfor viktig å få notert ned forslag/innspill som kan brukes ved senere anledning. Referenten har ansvar for å spørre hvis hen ikke rekker å skrive ned eller lurer på formuleringer.

Referenten har ansvar for at referatet er riktig og skrevet i Google docs. Referat på papir er ikke godkjent.

Slik gjennomføres saksmøte
Her er en gjennomgang av hvordan et saksmøte forløper og hvordan en sak behandles og stemmes over. Rød markering viser hvem som har ansvar for å gjennomføre de ulike delene av møte. Alle de tre elevene som leder møte bør kjenne hverandres roller og oppgaver og hjelpe hverandre.

Oppstart av møte. Møteleder (med hjelp fra ordstyrer/referent) må få ro og orden, ønske velkommen og sjekke at alle på møte sitter slik de skal (møteleder, ordstyrer og referent)

Alle som er tilstede telles og noteres i referatet (referent og ordstyrer).

Gjennomgang av tidligere referat. For å gjøre det tydelig skal det fortelles om forrige ukes referat (møteleder) og elevrådets referat (elevrådstyre).

Dagens saker. Alle sakene på dagsorden leses opp. Husk å si hvem som eier saken (møteleder).

Saksgang. Første sak leses opp på ny (møteleder)
Ordet gis til den/de som har saken og møteleder spør om de vil si noe mer forklarende om saken sin (møteleder og ordstyrer)

Møteleder spør så om noen har noen spørsmål til saken og ordet styres av ordstyrer

NB! Kun spørsmål - ingen meninger! (møteleder og ordstyrer).

Første avstemning: Les opp saken enda en gang og be elevene stemme ved håndsopprekning (møteleder) Stemmer noteres (referent).

Mindretallet får så ordet og kan komme med sine argumenter. Så flertallet. Hvis møteleder ser behovet, åpnes det opp for diskusjon til slutt. (møteleder og ordstyrer).

Hvis det kommer forslag om endringer til saken skal disse vurderes av de som eier saken (møteleder og referent).

Så andre avstemming. Stemmene telles opp og noteres. (Referent og møteleder)
VIKTIG: Møteleder og ordstyrer må stoppe utrop og kommentarer under avstemming- den skal være fri for press.

Neste sak leses opp og samme prosedyre følges (møteleder).
Avslutning: Når det er igjen ca. 5 minutter av møtetiden bør sakene avrundes. Viktig at referenten noterer hvor langt vi var kommet i referatet. (møteleder og referent).

Oppvask og matlaging og andre vaskelister leses opp og elevene sendes ut i grupper med læreren (møteleder og ordstyrer).


(Fra saksmøtet onsdag 28. januar, 2015. Foto: Pedagogisk profil 1:2015)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.