lørdag 7. januar 2017

Boktips: "Literacy i skolen" av Marte Blikstad-Balas


Literacy i skolen (Universitetsforlaget, 2016) er skrevet av Marte Blikstad-Balas. Boka gir en god 
oversikt over et komplekst fenomen for alle som jobber med skole. Literacy er et begrep som ikke lett lar seg oversette. Derfor er dette en kjærkommen bok.

- Jeg har skrevet boken fordi jeg synes det har manglet en god innføring som prøver å forklare hva dette litt rare ordet "literacy" egentlig handler om og hvorfor det er viktig for alle som driver med - eller bryr seg om - skole, sier Blikstad-Balas.


Literacy trekkes frem i stadig flere sammenhenger som det overordnede målet med all utdanning. Denne boken handler om hva literacy er og hva skolen kan gjøre for å sørge for at alle elever utvikler relevante måter å bruke tekster på.

Jeg har spurt forfatteren om hva hun vil oppnå med boka:

- Jeg håper at boken kan bidra med en faglig solid og tilgjengelig forklaring på hva det komplekse fenomenet literacy innebærer og hva slags literacy skolen typisk belønner og legger opp til. Jeg ønsker også å få frem hva slags tekstkompetanse for eksempel sosiale medier, blogger og digitale spill forutsetter. Dette er tekster mange unge bruker enormt mye tid på, og som lærere med fordel kan ha kunnskap om utover det en tilegner seg gjennom selv å bruke disse mediene. Jeg har blant annet tatt med mye spennende forskning om hvordan smilefjes og likes kan påvirke en tekst – og noen overordnede fellestrekk for skjermtekster som gjør at disse tekstene krever en annen tekstkompetanse av oss enn tradisjonelle bøker. Det har vært essensielt for meg å ta med konkrete, forskningsbaserte råd om hva lærere kan gjøre når de skal jobbe for at elevene skal ta del i fagenes tekstkultur. Her har jeg heldigvis fått hjelp av mange flinke lærere, så det er flere gode praksiseksempler på hva man kan gjøre i klassen sin for å øke elevers tekstkompetanse i et gitt fag.


Denne boka handler om hva literacy er, hvorfor det er viktig og hva skolen kan gjøre for å sørge for at alle elever utvikler relevante måter å bruke tekster på. Boka er delt inn i fem kapitler:

1) Literacy - hva er det?
En generell oversikt over hva literacy er og introduksjon av sentrale begreper og tilnærminger i den mangfoldige literacy-forskningen.

2) Språklig sosialisering
Dette kapitlet handler om hvordan literacy utvikles gjennom språklig sosialisering, og om hvorfor og hvordan ulik sosiokulturell bakgrunn kan påvirke barns literacy og deres forventninger til tekster.

3) Literacy i den digitaliserte hverdagen
Kapittel 3 dreier seg om literacy assosiert med digitale tekster som barn og unge bruker på fritiden.

4) Skolens literacy
Hva slags literacy legger skolen opp til og hvilke språklige spilleregler gjelder i skolen? Forfatteren ser på ulike tekstpraksiser som har vært en sentral del av skolens tekstkultur og på hvordan skolens literacy påvirkes og til dels endres av digitaliseringen av samfunnet.

5) Hvordan kan vi gi elevene allsidige tekstpraksiser?
Det siste kapitlet handler om hva lærere kan gjøre for å gi elevene et bredt repertoar av tekstpraksiser som de er helt avhengige av for å mestre møter med tekst i skolen - og i livet forøvrig.

Vi er omgitt av tekster fra morgen til kveld. Evnen til å forholde seg til en rekke ulike tekster har blitt en av de aller viktigste ferdighetene et menneske trenger for å ta del i samfunnet. Literacy er fellesbetegnelsen for disse mangfoldige tekstkompetansene og dreier seg om å skape mening i egne og andres tekster.

Med utgangspunkt i nyere forskning problematiserer forfatteren hva slags literacy skolen legger opp til gjennom sine tradisjonelle tekstpraksiser. Hun gjør også rede for hvilke nye utfordringer og muligheter den digitale medievirkeligheten gir, og diskuterer hva som skjer når skolens tekster i stadig større grad kombineres med en ubegrenset tilgang til internett. Boken avsluttes med syv konkrete råd for hvordan lærere kan fremme en allsidig og bred tekstkompetanse.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Marte Blikstad-Balas - @blikstad_balas - er førsteamanuensis i norskdidaktikk på Institutt for lærerutdanning og skoleforskning. Hun forsker på hvordan tekster brukes i skolen og underviser lektorstudenter og PPU-studenter i norskdidaktikk, forskningsmetode og bruk av digital teknologi i fagene.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.