fredag 14. april 2017

Boktips: "God leseplanlegging", av Unni Fuglestad, Toril Frafjord Hoem og Anne Håland


God leseplanlegging (Cappelen Akademisk, 2017) er skrevet av Unni Fuglestad, Toril Frafjord Hoem og Anne Håland. De har en bred og sammensatt kompetanse og lang erfaring med lesundervisning. 

Boka er delt i to deler; den første presenterer Leseplanleggeren som didaktisk verktøy og den andre delen dreier seg om hvordan du kan bruke verktøyet i flere fag. Hvert kapittel har også gode praksisfortellinger.

Verktøyet er tenkt som en hjelp til lærerne når de skal planlegge helhetlig undervisning med utgangspunkt i kompetansemålene i ulike fag, slik at det blir god sammenheng mellom mål, innhold, arbeidsmåter og vurdering.


- Leseplanleggeren kan hjelpe lærerne til å integrere kunnskaper om hva som kjennetegner god leseopplæring, i undervisningsplanleggeingen sin og slik jobbe systematisk med lesing, skriver forfatterene (side 22).

De legger også vekt på at du må bruke mer enn læreboka som eneste kilde dersom du ønsker å oppøve elevenes kritiske lesekompetanse. Det klinger godt i mine ører.

Leseplanleggeren i norskfaget
Det er viktig å øve på elevenes sjangerbevissthet, og forståelse av at ulike tekster krever ulike lesemåter. Den viktigste og mest grunnleggende sjangerforskjellen er forskjellen på skjønnlitteratur og sakprosa.

Leseplanleggeren i samfunnsfag
Tekstmangfoldet i samfunnsfag er stort, alt fra fagtekster og litterære tekster til kart og tabeller. Tekster i samfunnsfag skal gi et innblikk i andre tider, steder og mennesker. Det skal utvikle elevenes forståelse av dagens samfunn og viktige grunnleggende verdier som menneskerettigheter, demokrati og likestilling.

Leseplanleggeren i naturfag
Naturfaglige tekster kjennetegnes av et spesialisert språk med mange tekniske begreper og faglige ord og uttrykk. Men også generelle ord som ressurser og oppløsning kan ha bestemte betydninger i naturfag, som skiller seg fra en allmen betydning.

Leseplanleggeren i KRLE
Vi finner leseaspektene finne, tolke og reflektere også i dette faget. Tekstmangfoldet er stort og variert. Det store innslaget av fortellinger gir faget et særpreg.

Leseplanleggeren i mat og helse
Matoppskrifter er kanskje den mest sentrale teksttypen i mat og helse. Språket i faget inneholder både typiske matematiske begreper, fagspesifikke begreper og hverdagslige begreper.

Leseplanleggeren i engelsk
Det å mestre det engelske språket er viktig for å kunne orientere seg i et internasjonalt samfunn der engelsk er det viktigste fellesspråket. På lik linje med andre fag handler også lesing i engelsk om at faget skal gi innsikter i ulike emner.

Leseplanleggeren i matematikk
Lesing i matematikk er en kompleks ferdighet. Den handler ikke bare om å lese verbalspråklige tekster, men også tekster som inneholder en rekke symboler og tegnsystemer. Matematiske tekster kjennetegnes  av å være svært multimodale og rommer tegn og konvensjoner som gjør det mulig å framstille komplekse tanker på en presis og komprimert måte.

Følg Lesesenteret på YouTube!

Les også:
Literacy i skolen - Marte Blikstad-Balas
Å lykkes med elevvurdering - Therese Nerheim Hopfenbeck

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unni Fuglestad er universitetslektor i lesevitenskap ved Universitetet i Stavanger. Hun er lektor med hovedfag i historie, og har lang undervisningserfaring fra ungdomsskolen. Hun har arbeidet med videreutdanning av lærere og deltatt i prosjektene Ungdomstrinn i utvikling og Språkløyper.

Toril Frafjord Hoem er førstelektor i lesevitenskap ved Lesesenteret, Universitetet i Stavanger og har mange års undervisningserfaring fra grunnskolen. Hun har særlig interesse for fagspesifikk lesing og skriving og læreres læring. Foruten å arbeide med videreutdanning for lærere i lesing og norsk for lærerspesialister, har hun også vært prosjektleder for Ungdomstrinn i utvikling.

Anne Håland er førsteamanuensis i lesevitenskap ved Universitetet i Stavanger. Hun er også utdannet lærer, og har lang fartstid i grunnskolen. Hun har vært delaktig i ulike prosjekter initiert av Utdanningsdirektoratet, blant annet Ungdomstrinn i utvikling, og hun har gitt ut to bøker om skriveopplæring for lærerutdanningen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.