lørdag 27. mai 2017

Boktips: " Digital dømmekraft ", av Bård Ketil Engen, Tonje Hilde Giæver, Louise Mifsud (red.)


Digital dømmekraft (Gyldendal Akademisk, 2017) består av en rekke artikler skrevet av forskere på feltet. Boken inneholder analyserer og diskusjoner rundt sosiale, juridiske og etiske problemstillinger og omkostninger ved bruk av de digitale mediene, med et særlig blikk rettet mot skolens forpliktelse overfor barn og unge.


Digital dømmekraft er et begrep som ofte dukker opp i læreplanverket og andre steder. Men hva er egentlig digital dømmekraft, og hvorfor trenger vi det? Det er dette boka forsøker å gi svar på.

- Boka presenterer ny forskning og kunnskap om de sosiale, juridiske og etiske sidene ved bruk av digitale medier med særlig vekt på barn og unge. Den vi være til nytte for lærerstudenter, dem som jobber i skolen, og kolleger innenfor forskningsfeltet. Boken kan også ses som et bidrag til en større diskusjon om hvordan hverdagslivet for dagens barn og unge har endret seg i en "digital" tidsalder, skriver redaktørene i forordet.

Arbeidet med digital dømmekraft må skje hele tiden. Det kommer hele tiden nye teknologier og bruksområder som man må forhold seg til. I denne boka er det samlet mye og god informasjon på norsk på ett sted.

– I det digitale landskapet må man kunne utøve dømmekraft og vurdere situasjonene for å kunne beskytte seg selv og beskytte andre. Det er viktig at voksne har kunnskaper og gjør seg refleksjoner rundt bruken av nettet. Dette gjelder både som profesjonsutøvere i et klasserom og personlig bruk av nettet, sier redaktør Bård Ketil Engen i et intervju med HiOA.

Boka handler blant annet om nettvett, opphavsrett, regler og lover ved deling av bilder, filmer og musikk, kildekritikk, ytringsfrihet, personvern og mobbing. I boka bidrar fagpersoner innen språkvitenskap, jus, samfunnsvitenskap, informatikk, medievitenskap og utdanningsvitenskap.

Den består av 12 fagfellevurderte artikler:

Kapittel 1: Om å utøve digital dømmekraft
Av Bård Ketil Engen, Tonje Hilde Giæver og Louise Mifsud
- Å utøve digital dømmekraft er ikke alltid kun et spørsmål om å holde seg innenfor lovens grenser, men også et spørsmål om hvorvidt man kan foreta en vurdering om hva som er gode og dårlige handlinger, og hvilke konsekvenser ens handlinger kan få overfor andre mennesker.

Kapittel 2: Opphavsrett
Av Olav Torvund
- Forfatteren gir en innføring i opphavsrett og setter søkelyset på hva lærere kan gjøre og ikke gjøre i et klasserom.

Kapittel 3: Fire perspektiver på kildebruk, troverdighet og kildekritikk
Av Per Hetland
- Med særlig vekt på skolen som læringsarena diskuterer Hetland nye betingelser for hva som kan bidra til enten å styrke eller svekke budskapet i en tekst. Han diskuterer kildebruk, troverdighet og kildekritikk ut fra forfatterens, leserens og publiseringskanalens prespektiv samt likemannsperspektivet.

Kapittel 4: Tekst uten grenser
Av Håvard Skaar
- Skaar diskuterer hvordan ulike kommersielle nettsteder som tilbyr ferdige elevtekster, brukes til inspirasjon og til plagiering, og at tilgang til slike kilder gjør elevene usikre på hva som er korrekt kildebehandling.

Kapittel 5: Personvern
Av Olav Torvund
- Forfatteren presenterer Datatilsynets rapport om personvernutfordringer i skole og barnehage. Vi får presentert et omfattende og detaljert bilde av personvernutfordringer i et barns utvikling og faglige og sosiale atferd gjennom et helt utdanningsløp.

Kapittel 6: Hvordan kan Aftenposten vite hvem jeg er venn med på Facebook?
Av Bård Ketil Engen
- Forfatteren retter søkelyset mot hvordan de digitale mediene med ulike sporingsteknologier skaper nye menneskeskapte risikoer som gjør at personvernet er truet. Engens bidrag inngår i diskusjonen om risikosamfunnet.

Kapittel 7: Digital dømmekraft i skolen: Læreres tilnærming
Av Tonje Hilde Giæver, Louise Mifsud og Eli Gjølstad
- Forfatterne tar i utgangspunkt i definisjonen av digital dømmekraft i Rammeverk for grunnleggende ferdigheter og retter søkelyset mot læreres forståelse og håndtering av digital dømmekraft i konkrete undervisningssituasjoner.

Kapittel 8: Utfordringer ved publisering i sosiale medier
Av Monica Johannesen og Leikny Øgrim
- Forfatterne diskuterer hvordan både egenprodusert materiale og materiale hentet fra Internett, kan publiseres i sosiale medier. De diskuterer de utfordringene digital publisering skaper, og tar spesielt opp publisering av bilder og videoer.

Kapittel 9: Ytringsfrihet
Av Olav Torvund
- Forfatteren trekker frem ytringsfrihet som en grunnleggende rettighet. At vi kan skaffe oss informasjon og ytre oss fritt, er en forutsetning for at vi skal kunne utvikle oss som selvstendige individer.

Kapittel 10: Hvordan forstå og forebygge digital mobbing?
Av Karoline Tømte, Greta Björk Gudmundsdottir og Ove Edvard Hatlevik
- Forfatterne retter oppmerksomheten mot uønskede hendelser som digitale krenkelser og digital mobbing. Disse to begrepene kobles mot mobbing og diskuteres i lys av definisjoner av mobbing. Formålet med kapitlet er å diskutere hvordan kunnskap om mediebruk på nett kan bidra til en utvidet forståelse av digital mobbing.

Kapittel 11: Et gagns digitalt menneske
Av Elisabeth Staksrud
- Staksrud tar utgangspunkt i skolens formålsparagraf og hvordan de målene som beskrives i formålsparagrafen, har direkte relevans for elevenes digitale liv og ferdigheter: De skal være trygge, reflekterte, kritiske og kreative i møtet med Internett.

Kapittel 12: Det produktive paradoks: Koding, makt og dømmekraft i nye mediestrukturer
Av Ola Erstad
- Forfatteren viser hvordan digital dømmekraft de senere årene har beveget seg fra å dreie seg om navigasjon i informasjonsflommen til å bli et sentralt spørsmål om demokratisk deltakelse.

Denne boka sammen med nettressurser som Du bestemmer, Del rett, Redd Barnas nettvett og Personvernskolen er nyttige hjelpemidler til arbeidet med digitale utfordringer i skolen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.