søndag 11. juni 2017

Boktips: "Fra læreplan til klasserom" av Dag Johannes Sunde og Trude Slemmen Wille


Fra læreplan til klasserom (Gyldendal Akademisk, 2017) av Dag Johannes Sunde og Trude Slemmen Wille er en inspirerende bok som handler om kreativt arbeid med kompetanse og vurdering for læring i fag. Det er en bok det er lurt å ha tilgjengelig når du skal i gang med å planlegge opplæring og undervisning.

Planlegging og arbeid med blant annet progresjon, elevmedvirkning, dybdelæring, problemløsning og tverrfaglighet, vies stor oppmerksomhet i boken. Målet med dette arbeidet er å tilpasse opplæringen på ulike måter for å imøtekomme elevenes faglige nivå, personlige interesser og forutsetninger.

Målet med denne boken er derfor å inspirere lærere og skoler til å jobbe kreativt med kompetanse og underveisvurdering i fag, for å fremme læring og motivasjon for alle elever.

- Forskningen vil aldri kunne fortelle lærerne hva de skal gjøre, for oppgavene de utfører hver dag, er for kompliserte til å kunne reduseres til et enkelt sett med instrukser. Det forskningen kan bidra med, er å identifisere i hvilken retning det er sannsynlig at forbedringene bør gå for å ha størst effekt, og her er evidensen klar. Det er ingenting lærere kan gjøre som i større grad kan påvirke elevenes prestasjoner enn at de utvikler sitt arbeid med formativ vurdering i undervisningen, skriver Dylan Wiliam i forordet.

Før du starter å lese denne boken, vil forfatterne gi noen tips og råd:
  • Enkelte strategier og metoder virker for noen elever, men ikke for alle.
  • Elevene har selv mye kunnskap om hva som motiverer dem.
  • Det er lov å gjøre feil, det er læring det også.
  • Kompetanse i fag er ikke statisk og vil hele tiden være i utvikling og prosess.
  • Det finnes ingen fasit for hvordan man skal jobbe med underveisvurdering, og hvordan man skal bygge og styrke elevenes kompetanse.
  • Det finnes mange ulike og kreative måter å støtte elevers læring og kompetanse på.
  • Samarbeid med kolleger. De kan gi idéer, inspirasjon og tilbakemeldinger som er nyttige.

Boken er delt i tre deler.

Del 1: Kompetanse, vurdering for læring og kreativitet
I denne delen kan du lese om hvordan arbeid med kompetanse og vurdering for læring henger tett sammen. Videre vil forfatterne vise til verdien av å tilrettelegge for kreative prosesser gjennom dybdelæring og tverrfaglige metoder. Målet er at elevene skal møte en kreativ opplæring som imøtekommer deres faglige nivå og personlige interesser slik at de opplever opplæringen som relevant og motiverende.

Del 2: Planlegge kreativt arbeid med kompetanse og vurdering for læring
Denne delen handler om prosesser som er viktige å ta hensyn til når du skal planlegge opplæringen. Her vises det blant annet til eksempler på hvordan du kan bli kjent med elevene og hvordan du kan arbeide med kjennetegn på måloppnåelse og progresjon.

Del 3: Kreativt arbeid med kompetanse og vurdering for læring
I denne delen vil forfatterne vise eksempler og prosesser som har som mål å fremme elevenes motivasjon og kompetanse. Du kan blant annet se eksempler på oppgaver og læringsaktiviteter som tar utgangspunkt i problemløsningsmetodikk og tverrfaglige metoder. Innholdet i kapitlene i denne delen bygger på Dylan Wiliam og Siobhan Leahys prinsipper for læringsfremmende vurdering.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.