torsdag 20. juli 2017

Boktips: "Leselosboka" av Liv Engen og Lise Helgevold


Leselosboka (Cappelen Damm Akademisk, 2017) av Liv Engen og Lise Helgevold beskriver leselos-verktøyet og hvordan det kan brukes i undervisningen. 

Leselos er et verktøy for å styrke grunnskoleelevers lesing i alle fag. Materiellet består av en sirkelmodell som viser lesingens sentrale områder og et observasjonsskjema som lærere bruker som grunnlag for å veilede eller "lose" elevene videre i den fagspesifikke leseutviklingen.

Materiellet er tilgjengelig fra nettsidene til Lesesenteret i Stavanger:

Leselos består av en veileder og et observasjonsskjema.

Veilederen er en slags veibok for sjøfarende; en støtte til den som skal navigere i lesingens utfordrende farvann. Den beskriver mulige veier og mulige omkjøringsruter på vei mot funksjonell leseferdighet, og peker på steder der det kan være naturlig og viktig å stoppe opp for å sjekke kursen.

Observasjonsskjemaet er å betrakte som et slags sjøkart. Dette skal gi informasjon om faktorer en må være oppmerksom på i det daglige og faglige arbeidet med lesing i skolen.

- Formålet med Leselos er å støtte leseutviklingen slik at elevene kan bruke lesing som redskap i faglig læring. Leselos er et systematisk rammeverk laget for å tilrettelegge leseundervisning i alle fag og på alle trinn i grunnskolen, og for å hjelpe lærere i arbeidet med å observere og vurdere hva elevene trenger for å videreutvikle egne leseferdigheter, skriver forfatterne i innledningen til boka.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Liv Engen er lærer og logoped, og har skrevet doktoravhandling om kartlegging av leseferdigheter. Hun har i en årrekkke vært tilsatt ved Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger. I 1996 utga hun boken "Lære å lære" i samarbeid med Carol M. Santa, og siden har hun arbeidet for å utvikle og spre kunnskap om lese- og læringsstrategier gjennom en rekke utviklingsprosjekter om lesing og lesedidaktikk. Hun har også vært opptatt av begynneropplæringen i lesing, og har blant annet utgitt bøkene "Foreldrenes ABC" og "Lærerens ABC".

Lise Helgevold er ansatt ved Lesesenteret, Universitetet i Stavanger. Foruten å utvikle Leselosmateriellet har hun også utarbeidet litteraturprosjektene "Prosjekt Leselyst", "Prosjekt Leselyst- spesialpedaogisk del" og "Grip Boka", som har vært i bruk i en årrekke i skoler over hele landet. Hun har alene og i samarbeid med Liv Engen hatt ansvar for en rekke utviklingsprosjekter om lesing og lesedidaktikk.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.