søndag 6. august 2017

Boktips: "Vurderingskompetanse i skolen" av Henning Fjørtoft, Lise Vikan Sandvik (red.)


I boka Vurderingskompetanse i skolen (Universitetsforlaget, 2016) av Henning Fjørtoft og Lise Vikan Sandvik (red.) illustreres sentrale prinsipper og begreper innen vurdering med rike eksempler fra undervisning og skoleutvikling på barnetrinnet, ungdomsskolen og i videregående opplæring.

Vurdering kan både forsterke og forstyrre læring, og god vurderingskompetanse er viktig i alle fagene i skolen.

Med utgangspunkt i den nasjonale satsningen "Vurdering for læring" viser Vurderingskompetanse i skolen hvordan:
  • man kan utvikle forståelsen av vurdering i skolen 
  • man kan lede utviklingsarbeidet 
  • elever, lærere, skoleledere, skoleeiere og foreldre kan involveres i skolens vurderingskultur.
- Vi mener at bevissthet og kunnskap om vurderingens rolle i undervisning og læring er helt nødvendig for både lærere og andre som kommer i kontakt med skolen, skriver redaktørene i forordet.

- Hva vil det si å kunne noe om vurdering? Hvilke begreper anvender en vurderingskyndig person? Hvilke spørsmål kan en slik person stille, og hva er slike fagfolk i stand til å gjøre? Denne boken har som mål å svare på disse spørsmålene.

Forfatterne har et praksisnært perspektiv, og beskriver og forklarer hvordan de ulike aktørene tenker, handler og lærer sammen. De viser også hvordan arbeidet påvirker skolen som organisasjon og skolesystemet som helhet. Boken er skrevet for forskere og andre som arbeider med vurdering i skolen.

Forfatterne er forskere ved NTNU og har lang erfaring med lærerutdanning, skoleutvikling og vurderingsforskning. Bidragsyterne er Henning Fjørtoft, Lise Vikan Sandvik, Trond Buland, Gunnar Engvik og Inger Langseth.


1) Innledning. Vurdering og vurderingskompetanse
Henning Fjørtoft og Lise Vikan Sandvik
Her drøftes begrepet vurderingskompetanse og forfatterne gir en innføring i sentrale vurderingsteoretiske begreper.

2) Å utvikle tolkningsfellesskap i skolen: et verktøy og et kart for vurdering
Lise Vikan Sandvik og Henning Fjørtoft
Her presenterer forfatterne to verktøy for å forstå hva vurderingskompetanse innebærer for enkeltlæreren og for skolekulturen.

3) Vurdering og læringsledelse i fag
Lise Vikan Sandvik
Sandvik presenterer modeller for hvordan lærere utvikler sine vurderingspraksiser og for hvordan bedre vurderingspraksiser kan utvikles.

4) Grunnlagsdokumenter for vurdering i grunnutdanningen
Gunnar Engvik
Engvik beskriver en gjennomgang av styringsdokumenter og andre skolepolitiske føringer som har lagt rammene for endringer i norsk skole i perioden 1988 til 2014.

5) Å bevege det ubevegelige. Implementering av vurdering for læring
Trond Buland
Buland drøfter den nasjonale implementeringen av vurdering for læring i skolen fra et innovasjonsperspektiv.

6) Planarbeid og vurdering i videregående skole. Hvorfor, hvordan hva?
Inger Langseth
Langseth tar for seg bruken av arbeidsplaner som verktøy for læring og deres rolle i operasjonaliseringen av læreplanens kompetansemål.

7) Leseveildere i grunnskolen. Vurderingens rolle i tverrfaglig samarbeid
Henning Fjørtoft
Fjørtoft diskuterer lesing som grunnleggende ferdighet og hvordan leseveiledere kan lede samarbeid i skolens virksomhet.

8) Elevinvolvering i engelskfaget?
Inger Langseth
Langseth skriver om engelsk i skolen i et vurderingsperspektiv. Målet med artikkelen er å beskrive hvordan  vurdering for læring kan fremme elevenes kompetanseutvikling gjennom økt elevinvolvering i læringsprosessene i engelsk.

9) Vurdering som integrerende element i norskfaget
Henning Fjørtoft
Fjørtoft ser på to områder av norskfaget som har svært forskjellig status i læreplanen og det norskfaglige tolkningsfellesskapet: skriving og litteraturhistorie.

10) Vurdering i matematikk: samtalens betydning i klasserommet
Henning Fjørtoft
- Dersom vurdering betraktes som en mekanisme for å sortere mellom de som kan og de som ikke kan, vil det være utfordrende å implmentere skolepolitiske intensjoner som vektlegger vurdering for læring, skriver Henning Fjørtoft

11) Vurdering for læring i kroppsøving
Gunnar Engvik
Hensikten med dette kapitlet er å presentere og drøfte vurderingspraksiser i kroppsøving med utgangspunkt i fem teoretiske begreper for vurdering for læring.

12) Involverte elever og relevante vurderingsoppgaver
Lise Vikan Sandvik og Trond Buland
Her settes elevenes opplevde forståelse av vurdering i fokus. Den sentrale problemstillingen for kapitlet er hvordan vurdering påvirker elevenes opplevelse av læring, motivasjon og mestring.

13) Foreldre og foresatte - fra tilskuer til støttespiller?
TrondBuland og Inger Langseth
For å gjøre foreldre i stand ril å være gode støttespillere i sine egne barns opplæring, er man avhengig av godt skole-hjem-samarbeid, velfungerende informasjonsflyt og fungerende dialog.

14) Skoleledelse og utvikling av vurderingskompetanse
Gunnar Engvik
I dette kapitlet presenterer og drøfter Engvik skoleledelsens betydning for å utvikle lærernes vurderingskompetanse. Problemstillingen er: Hvordan kan rektor med støtte i noen kunnskapsområder bidra til å utvikle lærernes vurderingskompetanser?

15) Hvordan utvikle vurderingskulturer?
Lise Vikan Sandvik
Hva hemmer og fremmer utviklingen av vurderingskulturer? I dette kapitlet sammenfattes hovedfunn fra FIVIS-prosjektet som er blitt presentert i denne boka. De forsøkes forklart ut fra et utviklingsorientert perspektiv.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.