søndag 19. november 2017

Boktips: "Ledelse i fremtidens skole" av Marit Aas og Jan Merok Paulsen (red.)


Ledelse i fremtidens skole (Fagbokforlaget, 2017) handler om skoleledelse i det 21. århundre, slik det blant annet er konkretisert i Ludvigsen-utvalgets innstilling. 
Bokens to redaktører er Marit Aas og Jan Merok Paulsen, og 16 andre forskere har bidratt med sine spesialfelt i boka.

– Forfatterne av kapitlene i denne boken gir alle verdifulle bidrag til hvordan skoleleiere, rektorer, øvrige skoleledere og lærere kan realisere dette samfunnsoppdraget gjennom ledelse av innovasjoner og pedagogisk forbedringsarbeid, sier Jan Merok Paulsen.

En av bidragsyterne er Eirik J. Irgens ved NTNU:

- Vi har en tradisjon og en kultur i Norden for samarbeid; og vi kan snakke om en nordisk samarbeidsmodell i arbeidslivet. I kapitlet kopler jeg eksempler fra norsk skoleutvikling med relevant teori, og diskuterer opprinnelsen til og styrkene ved den nordiske samarbeidsmodellen, hvordan den utfordrer oss, og hva som kjennetegner utviklingsprosesser bygget på reell forankring og samskaping, skriver han i et innlegg på Facebook.

- Budskapet i denne boken er således en "gjenreisning" av det lokale trepartssamarbeidet både hos skoleeier og på den enkelte skole. Trepartssamarbeid innebærer dialog, forhandlinger, relasjonsledelse og er forankret i interpersonell tillit. Det er mer tidkrevende prosesser, men oftest med et mer bærekraftig resultat enn flyktige top-down-initativer, skriver Irgens.

Boka inneholder 17 kapitler og tar for seg mange ulike aspekter ved skoleledelse.

Nyere forskning viser at dagens og morgendagens rektorer må utforme en skole som både vektlegger elevenes dybdelæring og som styrker deres sosiale kompetanse. Tilsvarende må rektorene vare kyndige i å lede lærernes kollektive profesjonsutvikling, være i stand til åsamhandle strategisk med aktorer i skolens omgivelser og utøve ledelse i samspill med sine lederkolleger. Kompleksiteten i de styringssignalene som rektorene står overfor, krever betydelig profesjonelt skjonn. Denne boken gir et tilsvar pa disse utfordringene innenfor moderne skoleledelse.

- Gjennom denne boken gir forfatterne derfor noen dedikerte bidrag også til individuell og gruppebasert selvutvikling i lederrollen. Samtidig er skoleledelse lagarbeid, og vi har lagt særskilt vekt på å belyse gruppenivået innenfor ledelse, skriver redaktørene i forordet.

Kapittel 1: Å lede i fremtidens skole
Av Marit Aas, Jan Merok Paulsen
I denne boka har vi invitert ledende norske forskere på feltet skoleledelse til å presentere sine mest aktuelle forskningsbidrag. Forfatterne, som alle er tilknyttet den nasjonale rektorutdanningen, bygger på sine mangeårige erfaringer om hvilke tematikker som oppleves sentrale i profesjonsutvikling av norske skoledere.

Kapittel 2: Bruk av elevresultater - utfordringer og muligheter
Av Sølvi Mausethagen, Guri Skedsmo, Tine Sophie Prøitz
Forfatterne skriver om hvordan skoleledere og lærere på tre skoler i tre forskjellige kommuner tar i bruk elevresultater i arbeidet med å videreutvikle eksisterende praksis på skolen.

Kapittel 3: Med skråblikk på ledelsesmodeller: "Instructional" og "transformational" ledelse i norsk kontekst
Av Christian Brandmo, Marit Aas
I første del av kapittelet går forfatterne igjennom det historiske grunnlaget for modellene og peker på hvordan disse har utviklet seg gjennom årene. I andre del presenterer de resultater fra egne studier som viser at norske skolelederes preferanser for ledelse er sammensatt og kan knyttes til begge modellene.

Kapittel 4: Forpliktende HR i skolen - Hvordan skoleledere kan utvikle læreres prestasjoner og indre motivasjon gjennom evidensbasert HR
Av Ide Katrine Birkeland, Anders Dysvik, Bård Kuvaas
Dette kapittelet tar utgangspunkt i boken Lønnsomhet gjennom menneskelige ressurser: evidensbasert HRM av Bård Kuvaas og Anders Dysvik og er omskrevet med tanke på skolesektoren.

Kapittel 5: Verdsettende ledelse
Av Siw Skrøvset
Verdsettingens betydning i ledelse er de siste årene blitt stadig mer påaktet, særlig fordi erfaring og forskning viser at selv de små, verdsettende ord og handlinger kan bringe store og gode resultater. Arbeidsglede og læringslyst øker når lederne er bevisst på og praktiserer verdsettende ledelse i det daglige.

Kapittel 6: Ledelse for kompetanse - kompetent ledelse
Av Cathrine Filstad
Fremtidens skole skal være en strategisk aktør som samhandler med skolens omgivelser og som dermed er en integrert organisasjon, både i strukturell og kulturell forstand, med stor grad av endringsvillighet og endringskapasitet i henhold til skolens skiftende omgivelser. Dette forutsetter kompetent ledelse, og det forutsetter ledelse av kunnskapsutvikling og kunnskapsdeling

Kapittel 7: Hva skoleledere må vite om mellommenneskelige konflikter i skolen
Av Kjell B. Hjertø
Forståelse av ulike konfliters natur er viktig for skoleledere. I tillegg er det generelle konfliktnivået for undervisningspersonell klart høyere enn gjennomsnittet for andre yrkesgrupper, hvilket også understreker behovet for kompetanse i forståelse og diagnostisering av ulike konfliktyper.

Kapittel 8: Ledelse i utfordrende omgivelser
Av Marit Aas, Brit Bolken Balangrud, Jan Merok Paulsen
Dette kapittelet analyserer hvordan skoleledelse utspilles i skoler som opererer i omgivelser kjennetegnet av lav sosialøkonomisk status og høy etninsk, språklig og kulturell heteroginitet med hensyn til elevenes bakgrunn.

Kapittel 9: Skoleledelse for fremtiden: Heroisk rektor eller distribuert ledelse i team?
Av Hedvig Abrahamsen
Ledelse i fremtidens skole beskrives som å ta ansvar for kollektiv læring, og lederteamet blir viktig for å støtte læreres læringsarbeid i klasserommet. Dette kapittelet undersøker samspillet mellom nasjonal utdanningspolitikk og rektorers fortolkning og utøvelse av ledelse i reorganiserte lederteam.

Kapittel 10: Rektor som teameier: Kapasitetsbygging gjennom teamarbeid
Av Kjell B. Hertø
Det overornede grepet i dette kapittelet er rektors ledelse av skolers kollektive profesjonsutvikling spesifisert ved samhandling i grupper som en nøkkelkompetanse, der team er den sentrale gruppeformen, både som lærerteam og i form av distribuert ledelse i rektors lederteam.

Kapittel 11: Skoleledere som kulturelle arkitekter og omdømmebyggere
Av Tore Hillestad
Norsk skole er inne i en utvikling som på noen områder vil kreve relativt dyptgripende atferdsendring blant ledere, pedagoger og i organisasjonen forøvrig. I tillegg er kompetansbegrepet utvidet, og legger stor vekt på å utvikle elevers sosiale og emosjonelle kompetanse, og generelt deres kompetanse i å utforske og lære.

Kapittel 12: Den norske veien til en enda bedre skole
Av Eirik J. Irgens
Forfatteren belyser i sitt kapittel både utfordringene og mulighetene ved demokratisk ledelse og lokalt trepartssamarbeid ved hjelp av teori om nasjonale kulturer.

Kapittel 13: Skolevurdering som verktøy for skoleutvikling
Av Anne Berit Emstad, Trond Buland
I dette kapittelet ser forfatterne på hvordan skolebasert vurdering kan brukes som verktøy i profesjonsutvikling gjennom utvikling av et profesjonelt læringsfellesskap i skolen.

Kapittel 14: Skolelederes læring: Gruppecoaching som verktøy
Av Marit Aas
Å importere begreper fra sport og næringsliv til utdanningssektoren kan kanskje virke litt fremmed. I dette kapittelet vises hvordan begrepet gruppecoaching kan forstås i en skolekontekst og hvordan gruppecoaching kan være et kreftfullt verktøy i skolelederes læring og utvikling.

Kapittel 15: Selvvurdering og gruppecoaching: Nye muligheter for rekleksjon og læring for skoleledere
Av Guri Skedsmo, Marit Aas
I dette kapittelet utforsker forfatterne hvordan skolelederes vurdering av egen kompetanse i kombinasjon med gruppecoaching kan stimulere til refleksjon over egen praksis, læring og økt lederkompetanse.

Kapittel 16: Hvordan skoleeier kan forsterke rektorenes ledelseskompetanse
Av Jan Merok Paulsen, Kjell B. Hjertø
Hvordan skal rektorer og skoleeiere sammen bidra til bedre ledelse i fremtidens skole? Det er dette kapittelets hovedfokus, og det innebærer at vi flytter fokuset fra skolens ledelse til samhandlingsarenaer hos skoleeier, der kommunens skolefaglige ledelse møter sine rektorer regelmessig som gruppe.

Kapittel 17: Fremtidens skoler ledes nå
Av Jan Merok Paulsen, Marit Aas
Forfatterne av kapittelene i denne boken gir alle verdifulle bidrag til forståelse av hvordan skoleeiere, rektorer, øvrige skoleledere og lærere kan realisere disse intensjonene i samfunnsoppdraget gjennom ledelse av innovasjoner og pedagogisk forbedringsarbeid.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Marit Aas er forsteamanuensis og har vært leder for rektorutdanningen ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo siden 2009.

Jan Merok Paulsen er førsteamanuensis i ledelsesfag ved Hogskolen i Oslo og Akershus (HiOA), hvor han har ansvar for rektorutdanningen og interne lederutviklingsprogrammer for kommuner.

Les også:
Ledelse i fremtidens skole
- Skoleledelse i det 21. århundre er stikkord for 18 forskere som har bidratt med sine spesialfelt i en ny bok for studenter på de nasjonale rektorutdanningene.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.