mandag 8. januar 2018

Gjesteblogg: Skolefravær - å forstå og håndtere skolefravær og skolevegring. Av Trude Havik


Skolefravær - å forstå og håndtere skolefravær og skolevegring
Av Trude Havik

Boka Skolefravær - å forstå og håndtere skolefravær og skolevegring (Gyldendal Akademisk, 2018) handler om forståelse, grunner og tiltak mot skolefravær, men hovedvekten er lagt på skolen sin rolle for skolevegring. Bakgrunnen for boka er min doktorgrad om dette tema (Havik 2015). Mange barn og unge, foreldre og ansatte i skolene opplever dette som et vanskelig tema, særlig når skolefravær har vart over tid. Ofte oppstår følelser som maktesløshet, fortvilelse og skam.

Det er viktig med et felles kunnskapsgrunnlag og forståelse av denne sammensatte problematikken som det skolefravær er. Målet med boken er nettopp det. Målet er også at elever som ikke klarer å gå på skolen blir tidlig oppdaget og at grunnene kartlegges tidig. Et annet mål med boka er å belyse kompleksiteten, og at alle forhold blir kartlagt både hos eleven selv, i familien og i skolen – det er svært sjelden en eneste grunn til skolefravær. Risikoen øker når flere risikofaktorer er tilstede samtidig. Foreldre til skolevegrere opplever å bli tildelt skyld til at deres barn ikke kommer til skolen. Det hjelper ikke barnet om skyld tildeles, men at alle ser sin egen rolle, og gjør det en kan for å iverksette tiltak ut fra en kompleks årsaksmodell. Målet er at skolen ser sin egen rolle, som kan handle om mobbing, et dårlig læringsmiljø og høyt stress relatert til fag og andre aktiviteter i skolen. Også foreldre/foresatte må se på sin rolle, slik som om en samarbeider godt nok som et team i familien, og om en gjør nok for å trygge, motivere og stiller krav til at barnet går på skolen og har gode rutiner. I tillegg må den unges individuelle forhold kartlegges. Angst er ofte relatert til skolevegring, særlig gjelder dette sosial angst.

Elever med skolevegring får mest oppmerksomhet i denne boka, og dette er elever med et emosjonell ubehag knyttet til det å gå på skolen; elever som vil gå på skolen men ikke klarer å gå. Dette er ofte stille og sjenerte elever, og som er mer usynlige og blir oppdaget senere enn elever som er mer utagerende og som skulker skolen. Likevel er det viktig at alle elever, uansett grunn, får hjelp og tilrettelegging slik at de kommer til skolen.

Et annet mål med boka er at skolene prioriterer å jobbe med forebygging av fravær. Noen konkete tips blir omtalt i boka, som at tilstedeværelse er tema i skolen og sammen med foreldrene, inkludert å diskutere hva som er gyldig grunn til fravær, og hva er i grenseland, og hva som må til for å få gode vaner om tilstedeværelse. Dette er et ledelsesansvar på skolene. Også det å ha gode rutiner for å registrere fravær, at foreldre varsler om barnets fravær på første fraværsdag uansett årstrinn (om ikke etterspør skolene), og være enige om når en skal se på en elevs fravær som bekymringsfullt.

Siden grunnene til fravær er komplekse og sammensatte, kan ingen bok gi oppskrift på hvordan løse konkrete saker. Men en bok kan skaper et felles kunnskapsgrunnlag og være et utgangspunkt for refleksjon og videre arbeid med fravær i skolene, i samarbeid mellom skole og hjem og i støtteapparatet rundt barn og unge og deres familier. Særlig viktig er å forebygge, tidlig oppdage, tidlig iverksette gode tiltak, forstå kompleksiteten, og å samarbeide godt.

Det jeg ønsker mest er at boka kan være til hjelp for elever som sliter med å gå på skolen, til å klare å gå dit og være trygg når de er på skolen, i tillegg til at alle ser sin egen rolle i arbeidet rundt disse elevene. Aller mest handler det om å utvikle et godt forhold til elevene, slik at alle opplever at de er ønsket på skolen. Hva kan jeg gjøre for at eleven skal få lyst til å stå opp om morgenen og å komme seg til skolen?

Boka "Skolefravær - å forstå og håndtere skolefravær og skolevegring" henvender seg til studenter, til de som jobber med barn og unge i og med skole og til andre forskere.

---------------------------------------------------------

Trude Havik er postdoktor ved Læringsmiljøsenteret, Universitetet i Stavanger, der hun nå forsker på klasseromsinteraksjoner i CIESL-prosjektet. Hun har doktorgrad i spesialpedagogikk, med tema: skolens rolle for skolevegring. Hun har erfaring fra PP-tjenesten og har jobbet i grunnskolen som lærer og spesialpedagog. Havik har vært tilsatt ved Læringsmiljøsenteret i flere år i ulike prosjekter og stillinger.

Fraværsproblematikk er sammensatt, og boka gir ingen oppskrift på hvordan man løser konkrete saker. Men den skaper et felles kunnskapsgrunnlag og et utgangspunkt for refleksjon og videre arbeid med skolefravær i skolene, i samarbeid mellom skole og hjem og i støtteapparatet rundt barn og unge og deres familier.


Trude Havik er også en av foredragsholderne på Skolevegringskonferansen i Ålesund 2. og 3. mai.

Du kan lese utdrag fra boka her.

Les også:

School non-attendance: A study of the role of school factors in school refusal
Skolens rolle ved skolevegring
Skolefravær, risikofaktorer og tiltak

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.