lørdag 27. januar 2018

Skolevegringskonferanser i Tromsø og Ålesund


Når barnet ikke klarer å komme seg på skolen er det et alvorlig problem. Skolevegring er når barn ikke klarer å gå på skolen på grunn av ubehag eller motvilje, det er ofte knyttet til angst.

– Internasjonal forskning anslår at fravær med angst som årsak gjelder én til to prosent av skoleelever. Mine studier tyder på at antall barn som selv rapporterer fravær av grunner man kan knytte til skolevegring, er 3,6 prosent, det vil si én i hver klasse. Men denne typen fravær er underrapportert, mange flere er altså i faresonen, sier Trude Havik ved Universitetet i Stavanger.

I 2015 leverte hun sin doktorgradsavhandling om skolevegring og i år kom boka "Skolefravær - å forstå og håndtere skolefravær og skolevegring" (Gyldendal Akademisk, 2018). Trude Havik er en av foredragsholderne på Skolevegringskonferansen i Ålesund i mai.

Grunnene til fravær kan være sammensatte av forhold rundt den unge, i familien og i skolen. Forhold i skolen kan være mobbing, dårlig læringsmiljø og høyt stress relatert til fag og aktiviteter. Skolen spiller en sentral rolle i utvikling og avhjelping av fraværsproblematikk.

- Siden grunnene til fravær er komplekse og sammensatte, kan ingen bok gi oppskrift på hvordan løse konkrete saker. Men en bok kan skape et felles kunnskapsgrunnlag og være et utgangspunkt for refleksjon og videre arbeid med fravær i skolene, skriver Trude Havik på Lærerbloggen.

David Heyne er professor ved institutt for psykologi ved Leiden University i Nederland.

Han er en av autoritetene innen skolevegring og frafall i skolen i Europa. Hans doktoravhandling het "Evaluation of Child Therapy and Caregiver Training in the Treatment of School Refusal". Forskningen hans fokuserer på utvikling og evaluering av tiltak for elever som har vanskeligheter med å gå på skolen som følge av angst, depresjon.


Han er keynote speaker på begge skolevegringskonferansene som arrangeres denne våren.

Heynes foredrag gir et overblikk over hovedgrunnene til at noen elever har problemer med å delta på skolen, sammen med styrker og svakheter ved tilgjengelige behandlingsmetoder. Hovedpunktene diskuteres, inkludert effektive praksis-eksempler for tidlig intervensjon og modifisering av opplegg for elever med kronisk og alvorlig skolevegrings-problematikk.

Jo Magne Ingul er spesialist i klinisk psykologi og har en doktorgrad fra NTNU i psykologi (2014). Hans forskning har konsentrert seg på å se sammenhengen mellom psykososiale risikofaktorer og skolefravær samt beskriver behandling av ungdommer med sosial fobi. Han er en av foredragsholderne på Skolevegringskonferansen i Tromsø.

Hans foredrag setter fokus på risikofaktorer som forskning og klinisk erfaring tilsier har vært tilstede før skolevegringen og slik sett kunne vært identifisert. Videre vil et system for identifikasjon og intervensjon bli diskutert.

Skolevegring er et funksjonelt problem med til dels alvorlige konsekvenser for den som sliter med det. Effektiv hjelp slik at barnet eller ungdommen så raskt som mulig kommer tilbake på et normalt utviklingsspor er avgjørende. Foredraget vil diskutere hva vi vet om gode behandlingsstrategier, hvordan dette kan organiseres innenfor rammene av dagens hjelpesystem.

Du kan lese mer om konferansene og foredragsholderne ved å klikke på lenkene under:


Fordi du leser om dette på Lærerbloggen kan du benytte deg av rabattkoden SV1602. Dette gir en deltakeravgift på 2200,-. Rabattkoden er gyldig til 16. februar 2018.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar