mandag 25. juni 2018

Boktips: Barn og unge i midten. Av Baard Johannessen og Torhild Skotheim


Barn og unge i midten

Av Baard Johannessen og Torhild Skotheim

Vi har skrevet en antologi om skolens hjelpeapparat. Antologien er skrevet for både studenter og skoleledere/lærere som trenger kunnskap om hvem som er skolens sammarbeidsaktører. Boka er utgitt på Gyldendal Akademiske i 2018.

Bakgrunnen for boka var varslet i Stortingsmelding nr. 21 (2016-17) Lærelyst – tidlig innsats og kvalitet i skolen, om endring av opplæringsloven der skolen som organisasjon blir pålagt å delta i tverrfaglig og tverretatlig arbeid til beste for elevene. Vi tok derfor initiativ til en antologi som ga kunnskap om hvem skolen kan samarbeide med til beste for barn og unge. Vi underviser grunnskolelærerstudenter, og i utdanningen mener vi at det er viktig at studentene løfter blikket og ser hvilke andre profesjoner det er som jobber med og for de samme barna.

Nå foreligger antologien Barn og unge i midten – tverrfaglig og tverretatlig arbeid i barn og unges oppvekst. I boka skriver fagpersoner fra hele landet. De er pedagoger, politi, jurist, rådgiver, sosialantropolog, sykepleier, sosiolog, spesialpedagog, psykolog, lærer og familieterapeut.

For å invitere leseren inn i hvert kapittel, starter disse med en situasjonsbeskrivelse. kapitlene handler om barn og unges oppvekstsvilkår, det flerkulturelle perspektiv i skolen, psykisk helsearbeid i skolen, det sårbare barnet, taushetsplikten i arbeid med barn og unge, PP-tjenesten, barne- og ungdomspsykiatri, barnevern, skolehelsetjenesten, politiets arbeid i skolen og kommunikasjon.

Vi vil hevde at skolens utfordring er å samordne og omforene innsatsen for barn og unge. I dette arbeidet må både fagfolk omforenes og tiltak samordnes. Vårt hovedbudskapet er at godt tverrfaglig og tverretatlig samarbeid skjer best når partene er likestilte og jevnbyrdige.

I antologien peker vi på at skolen er god på flerfaglig forståelse. I tillegg trengs det å øve på tverrfaglig og tverretatlig arbeid der alle samarbeider og omforenes. Barn og unge i midten er også en samarbeidsbok om samarbeidsprosesser.

Vi tror at tverrfaglig og tverretatlig samarbeid blir mer og mer viktig i tiden framover. Det er tidsknapphet overalt og flere barn og unge vil trenge oppfølging. Dermed er det behov for tett samarbeid. Vår forhåpning er at skolens interne og eksterne samarbeidsaktører blir en naturlig del av barn og unges oppvekst og at dialogen starter så tidlig som mulig.

----------------------------------------------------
Baard Johannessen er høgskolelektor i pedagogikk ved OsloMet og underviser på grunnskolelærerutdanningen. Hans FoU-arbeid er relatert til studentenes praksisstudier og hvordan skolen modellerer sitt tverrfaglige og tverretatlige arbeid.

Torhild Skotheim er høgskolelektor i pedagogikk ved OsloMet og underviser på grunnskolelærerutdanningen. Hun har solid erfaring som lærer i grunnskolen. Hennes FoU-arbeid er først og fremst knyttet opp mot lærerkvalifisering, med vekt på praksis.

Andre bidragsytere til boka er Ida Erstad, Ursula Småland Goth, Øyvind Økland, Vidar Frigstad, Siv Skarstein, Maria Kristianne Myrann, Venke Krogstad Nome, Anne Signe Høyvoll Piros, Hilde Driscall, Julie Ek Holst-Jæger, Rune Zahl-Olsen, Inge Kvaran, Kari Glavin, Tina Luther Handegård, Charlotte Ryen Berg, Bjørn Lerdal, Kristian Sørensen og Ingrid Lund.

I denne episoden av podcasten Rekk opp hånda! er Baard Johannessen og Torhild Skotheim gjester. Tema er samarbeid til barnas beste. Hør episoden her:


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.