lørdag 18. august 2018

Konferanse: Psykisk helse i skolen - 29. og 30. oktober 2018


Psykisk helse i skolen er en konferanse for alle som arbeider med elever som sliter. Konferansen er et samarbeidsprosjekt mellom Lærerbloggen og JobbAktiv.

Konferansen finner sted på Thon Hotel Oslo Airport på Gardermoen, 29. og 30. oktober 2018. Program og påmelding her.

Konferansen er godkjent som vedlikeholdskurs av Utdanningsforbundet og som 12 timers vedlikeholdsaktivitet av Norsk psykologforening. Konferansen er også godkjent av Norsk syykepleierforening som meritterende med totalt 12 timer og det samme fra Norsk Ergoterapeutforbund.

På programmet finner du fagfolk med solid kompetanse:

Psykisk helse i skolen
Ella M. C. Idsøe er medredaktør for boken «psykisk helse i skolen» og vil åpne konferansen med en kunnskapsoversikt rundt tematikken. Hva er de vanligste utfordringene lærere og skolepersonell står ovenfor? Hva er lærerens rolle i forebygging og støtte av elever som sliter? Og sist men ikke minst – hva gjør vi med de evnerike elevene?

Digital kommunikasjon og psykisk helse
For å oppdage og hjelpe ungdom som sliter, er man avhengig av den viktige førstekontakten. Nå når tenåringer kommuniserer mer digitalt enn ansikt til ansikt, blir det stadig mer unaturlig å banke på døra til noen for å snakke om vanskelige ting. Hvordan kan skolen åpne opp for å tenke annerledes om kommunikasjon, slik at terskelen for å knytte kontakt blir lavere? Tale Maria Krohn Engvik - “Helsesista”, begynte å bruke snapchat for å kommunisere med sine elever. Hun traff en nerve hos ungdommene og er nå blitt hele Norges helsesøster på Snapchat. På veien har hun lært mye om form, innhold og digitale strategier for å knytte kontakt med ungdom som sliter.

Se mennesket bak diagnosen!
Pelle Sandstrak er en av Skandinavias beste foredragsholdere og er et levende live-show i Tourettes syndrom. Hans historie er en vekker i å se andre mennesker, se bak diagnose, se bak utfordrende atferd, og se bak de fasadene vi som mennesker gjemmer oss bak. Pelle Sandstrak er norsk-svensk komiker, skuespiller og regissør som reiser verden rundt med forestillingen om sitt eget liv med Tourettes syndrom.

Hvordan påvirker du elevens atferd?
Frode Fredriksen er opptatt av lærerrollen og hvordan du som lærer påvirker elevens atferd. Hva trigger atferdsproblemer, hvordan eskalerer situasjoner i klasserommet og hva kan du gjøre med måten du kommuniserer med dine elever på?

Sosial kompetanse og problematferd blant barn og unge
Hvordan henger sosial kompetanse sammen med atferdsvansker? Terje Ogden snakker om hva skolen kan gjøre for å avdekke problemer og hvordan starter man intervensjon og ferdighetstrening innenfor rammene av skolehverdagen?

Generasjon Prestasjon - et foredrag om ungdom, press og psykisk helse
Dagens ungdom opplever press fra alle arenaer om å prestere. De er fostret opp på ideen om at de kan bli hva de vil, at alt er mulig og at de lever i en tid der det ikke finnes noen grunner til å klage. Alt er opp til den enkelte! I et samfunn hvor vi blir målt på alt, blir prestasjonen lett forbundet med identiteten. For en del føles det som om at det øyeblikket man ikke presterer har man ikke lenger et menneskeverd eller tro på seg selv. Trond Haukedal snakker om hva dette gjør med de unges psykiske helse?

Effekten av undervisning om psykisk helse
Det vil høyst sannsynlig i løpet av kort tid bli krav om å legge til rette for å fremme psykisk helse og livsmestring på skolen. Men er det slik at det å undervise om psykisk helse fører med seg endringer? Ja, mener Bror Just Andersen,som har skrevet sin doktoravhandling om effektene som oppnås gjennom slike tiltak. Her oppsummerer han forskningen, samt gir praktiske råd om hvordan man kan gå frem allerede nå, for å spre kunnskap om psykisk helse i skolen.

Forebygging og tiltak rundt psykisk helse i skolen - suksessfaktorer i samarbeidet mellom skole og aktuelle samarbeidspartnere som PPT, skolehelsetjeneste og psykiske helsetjenester
Skolen er den avgjørende arenaen for å fremme eller hemme bedring av psykisk helse. Det er viktig at lærere og annet skolepersonell ikke skal føle seg som terapeuter. Nøkkelen er samarbeid med andre sentrale aktører for å skape et miljø som fremmer psykisk helse. Marit Tørstad snakker om hvordan man gjør dette i praksis og hvilke samarbeidsmodeller fungerer?

Hvordan arbeide med psykisk helse og livsmestring i klassen?
Janne Aasebø Johnsen mener at skolepersonell avventer for mye når det kommer til psykisk helse. Man avventer kartlegging fra PPT, man avventer behandling fra BUP og man venter på tverrfaglig samarbeid. Skolen er ikke behandlere, men det er mange virkemidler man kan ta i bruk for å avklare, støtte og veilede barn som sliter, også før alle instanser er på banen.

Følelseshåndtering og relasjonsbygging i skolen
En god lærer-elevrelasjon er et viktig fundament for læring og mellommenneskelig problemløsning. Grunnlaget for å etablere og vedlikeholde gode relasjoner er å forstå og håndtere egne og andres følelser. Øyvind Fallmyr har skrevet en boka “Følelseshåndtering og relasjonsbygging i skolen” som handler om å gjøre følelseshåndtering til en kjernekompetanse hos pedagoger. God følelseshåndtering vil styrke samspill- og kommunikasjonsferdigheter, motivasjon, læring, problemløsning, egenledelse og konflikthåndtering både hos lærer og elev.

Ta vare på deg selv som fagperson!
Møtet med elever som sliter kan over tid være problematisk for skolepersonell å håndtere. Det er viktig å oppdage tegn på omsorgstretthet og sekundærtraumatisering så tidlig som mulig, samt bli bevisst sin egen rolle og egne grenser i møtet med andres lidelse. Didrik Hægeland er en av våre beste foredragsholdere, med lang erfaring som praktisk veileder av personell som har en vanskelig arbeidssituasjon. Hans råd er enkle å forholde seg til i arbeidshverdagen.


Påmelding og informasjon om foredragsholdere finner du her.

Bruk rabattkode BTS18 for lavere deltageravgift - gjelder til 1. september 2018.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.