søndag 30. september 2018

10 nettsteder du kan bruke i samfunnsfag


Her er 10 nettsteder du kan bruke i samfunnsfag. Faget legger opp til at elevene skal få en forståelse for hvordan samfunnet henger sammen, men også om hvilken rolle de selv har. Nettstedene under dekker flere av områdene og kompetansemålene i faget.

Her er 10 tips til nettsteder med undervisningsopplegg du kan bruke i samfunnsfag:

Aldri mer 22. juli
Hva trenger elever å lære om rasisme og etnisk diskriminering, både historisk og i vår samtid, og om innvandring, inkludering og mangfold?

Dette er et nettsted som skal informere og spre kunnskap for å bidra til at terrorangrep som 22. juli 2011 ikke skal skje igjen. Antirasistisk Senter ønsker å gjøre dette med informasjon til skoleungdom for å demme opp for rasisme og fordommer. Nettsiden er nært knyttet opp til Kunnskapsløftet, selv om temaene nødvendigvis ikke er de samme. De har tatt med de enkelte målene for læreplanen som de mener disse sidene dekker helt eller delvis. Tilpasning til ny overordnet del av læreplanverket og nye fagplaner vil skje etterhvert som de nye fagplanene foreligger.

Rettil - et interaktivt opplegg fra UNICEF

Opplegget skal gjøre barn mer bevisst på rettighetene sine i Barnekonvensjonen og når disse brytes. Vi følger ulike personer gjennom situasjoner i hverdagen og ser hvordan de opplever den samme hendelsen på forskjellige måter. Det er UNICEF som har laget undervisningsopplegget.

Rettil foregår i en liten norsk by, der flere av personene er elever i syvende klasse. Både på og utenfor skolen oppstår det små konflikter som kan bryte med artikler i barnekonvensjonen. I Rettil er det ingen fasitsvar, man må selv ta stilling til hva som er rett eller galt.

Gode undervisningsopplegg fra NUPI Skole

Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) er et ledende miljø for forskning på internasjonale spørsmål innen områder av særlig relevans for norsk utenrikspolitikk. NUPI Skole inneholder gode undervisningsopplegg med nyttig informasjon om internasjonale spørsmål. Oppleggene er rettet mot elever og studenter, lærere og andre interesserte.

NUPI Skole henger sammen med nettstedet Hvor hender det som består av en rekke tilbud til elever, lærere, studenter og folk som er interessert i internasjonale spørsmål.

Antisemittsme før og nå
Jødisk Museum i Oslo har lansert en ny nettressurs om antisemittisme, som heter Antisemittisme - før og nå. Opplegget er utviklet for elever og lærere på ungdomstrinnet og i videregående skole.

Nettressursen gir innsikt i hva antisemittisme er, hvor den kommer fra og hvordan den har endret seg gjennom historien. I tillegg viser den hvorfor kunnskaper om antisemittisme fremdeles er aktuelle og viktige. Antisemittisme er et stort og komplekst tema. Det kan være vanskelig å finne gode og pålitelige tekster. Med dette opplegget finner du garantert sikker informasjon.


FNs bærekraftsmål
FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. FN-sambandet har laget en nettside med all den informasjonen du trenger.


Et av hovedprinsippene i bærekraftsmålene er at ingen skal utelates (Leaving no one behind). De mest sårbare menneskene må derfor prioriteres. Ekskluderte grupper, som mennesker med nedsatt funksjonsevne, flyktninger, etniske og religiøse minoriteter, jenter og urfolk, er høyt representert blant de som fortsatt lever i fattigdom.
De har også egne sider med undervisningsopplegg som dekker kompetansemål i flere fag. Disse finner du her.


Demokratisk beredskap mot rasisme og antisemittisme (Dembra)
Skoleprosjektet Demokratisk beredskap mot rasisme og antisemittisme (Dembra) bidrar i ungdomsskolers og videregående skolers arbeid med å forebygge antisemittisme, rasisme, radikalisering og udemokratiske holdninger. De tilbyr kompetanseutvikling for skoler til støtte i forebygging.

Alle skoler kan gjennomføre Dembra nettbasert. På disse sidene finner du også åpne læringsressurser med undervisningsopplegg, bakgrunnsstoff og tips til fordypning.

Vitneprosjektet - 22. juli på nært hold
Vitneprosjektet er et undervisningstilbud hvor elever møter mennesker som på ulike måter opplevde 22. juli på nært hold. Ved å løfte frem overlevende, etterlatte og andre som kom tett på terroren, ønsker vitneprosjektet å bidra til at kunnskapen om 22. juli videreføres.

22. juli-senteret ønsker gjennom vitneprosjektet å være en arena hvor de personlige historiene kan fortelles i et trygt rom og settes inn i en større sammenheng. Undervisningen tar utgangspunkt i interaksjon mellom elever og vitner, tilrettelagt av formidler. På sikt vil prosjektet også formidle vitneberetninger som digitalt innhold på nett, inkludere videoklipp og skriftlig materiale

Barn på flukt
Barn på flukt er et undervisningsopplegg som er egnet for elever på 5. – 7. trinn, og setter et aktuelt og brennbart tema på timeplanen. Det imøtekommer flere kompetansekrav i samfunnsfag, norsk, KRLE, matematikk og kunst og håndverk, og består av ni aktiviteter knyttet til barn på flukt og barns rettigheter. Aktivitetene egner seg for eksempel godt på FN-dagen eller i forbindelse med internasjonal uke.

Norgeshistorie
Norgeshistorie.no forteller om Norges historie fra steinalderen til i dag. Her finner du over 600 forskningsbaserte artikler, skrevet av mer enn hundre historikere, arkeologer og andre fagfolk. Du kan fordype deg i vikingtid og oljealder, fortidige klimakriser, sensur på 1700-tallet og bilkjøring etter krigen.

Norgeshistorie.no er et nettsted som formidler historie på et lett forståelig språk. Du møter et bredt spekter av synspunkter fra et mangfoldig fagmiljø, men ikke siste ord ‒ nye stemmer vil komme til, nye historier fortelles.

Energiutfordringen
Undervisningsopplegget Energiutfordringen er et gratis og digitalt verktøy om energi og klimatema utarbeidet av Enova, NTNU og lærere og baserer seg på kompetansemål i naturfag og samfunnsfag. Det er et interaktivt og nettbaserte verktøyet utarbeidet for elever på 5.-7. trinn.

Foto: dimitrisvetsikas1969 / Pixabay

1 kommentar: