lørdag 15. september 2018

Aktuell forskning for lærere, lærerutdannere og utdanningsledere!


Hvordan kan vi som samfunn forberede oss på det uforutsette, hendelser og trusler i yttergrensene av det vi har trent på?

Den vitenskapelige antologien "Interaction: 'Samhandling’ under Risk – A Step Ahead of the Unforeseen" (red. professor Glenn-Egil Torgersen) gir nye perspektiv og funn på krisehåndtering, læring og forståelse for uforutsette hendelser i lys av det norske samhandlingsbegrepet.

Boken er et resultat av et relativt stort grunnforsknings- og samhandlingsprosjekt med 32 fremtredende forskere fra ulike forsknings- og utdanningsinstitusjoner i Norge, Sverige og Japan. Det ledende forskningsspørsmålet har vært: Hva er grunnstrukturene i samhandlingsbegrepet under risiko – og hvordan kan samhandling skapes når betingelsene er uforutsigbare?

Forskningen er rapportert i 28 kapitler (550 sider), og har eksempler fra de fleste sektorer. Boken er derfor aktuell for alle som jobber med beredskap, krisehåndtering og samhandling, i alle sektorer og utdanninger, på alle nivå og vinklinger, både praktisk, teoretisk, strategisk og politisk. Boken er skrevet på engelsk og er gratis tilgjengelig via Open Access, på Cappelen Damm Akademisk/NOASP. Lenker til boka og annen informasjon blir gitt på lanseringen.


Boklanseringen og miniseminar finner sted på Litteraturhuset i Oslo fredag 21. september fra klokken 12.00 til 15.00. Lanseringen vil inneholde korte presentasjoner fra forfatterne av enkelte kapitler, diskusjoner og hovedkonklusjoner.

- Bokens kryss-disiplinære forankring og internasjonale tilnærming gjør at boken vil være aktuell både for pedagoger, faglærere, utdanningsledere og andre som engasjerer seg i grunnlagstenkning for å komme et steg videre i forståelsen av samhandlingsbegrepet der betingelsene er uforutsigbare, skriver Glenn-Egil Torgersen, som er redaktør for boka.

- ‘Samhandlings’-ordet brukes mye i skole- og utdanningssektoren, ikke minst i lærerutdanningen, både i strategiske planer og i fagene. Imidlertid brukes begrepet forskjellig og det har vært uklart hvilke grunnleggende relasjonelle prosesser som ligger til grunn for at samhandling skal skje i praksis. Tillit har tradisjonelt vært en av flere viktig forutsetninger for å få til samhandling. Imidlertid har de fleste studier på samhandling vært fokusert på hendelser og situasjoner der betingelsene har vært trygge og forutsigbare – der det meste skjer etter definerte mål, eksempelvis læringsmål. Men, hva skjer med de grunnleggende prosessene ved samhandling hvis betingelsene er uforutsigbare og innebærer en risiko – der situasjonen ikke går etter planen? Det kan være ved håndtering av farlige situasjoner som ved terror eller klimaendringer, men også der nye og ikke-planlagte situasjoner oppstår underveis i en undervisningstime. Hvordan kan vi da skape samhandling, for best mulig å hindre uønskede konsekvenser, eller for å oppnå ny læring og praksis ved å utnytte potensialet i det spontane og uforutsette? Hvilken didaktisk kompetanse trengs for å håndtere dette? Og, spiller det noen rolle hvilket ord som brukes i læreplaner, rammeplaner og andre utdanningsplaner; samhandling, samvirke eller samarbeid?

- Antologien "Samhandling under Risk" tar disse spørsmålene på alvor. Basert på en kryss-disiplinær og internasjonal tilnærming presenteres funn og perspektiver som kan være utgangspunkt for videre forskning og praksisomsetting. Boken har fire deler: Første del (Educational Samhandling Structures) tar for seg det norske samhandlingsbegrepet (og tilsvarende engelske termer), nye pedagogiske og didaktiske utfordringer og mulige løsninger ved samhandling under risiko (SUR), eksempelvis i læreplaner og ved bruk av IKT og sosiale medier. Andre del (Organizational Samhandling Structures) fokuserer på utfordringer og mulige tilnærminger for ledelse og organisering, som behovet for delt ledelse og verdensborgerperspektiv. Tredje del (Operational Samhandling Structures) diskuterer behovet for nye måter å møte uforutsette og risikofylte hendelser på i ulike sektorer. Siste del (Theory Construction and the Way Forward) samler hovedfunnene i modeller og strukturer som kan danne grunnlaget for en mer allmenn SUR- teori, som kan videreutvikles og anvendes blant annet i pedagogikk, psykologi, organisasjon & ledelse, statsvitenskap, historie, helsevitenskap og militærvitenskap, skriver Torgersen.

Av bokens hele 32 forfattere, er flere direkte knyttet til lærerutdanningen i Norge, deriblant Prof. Dr. Tobias Werler (HVL), Prof. Dr. Herner Sæverot (HVL), Hskl/Phd-kand Gila Hammer Furnes (NLA/HVL) og 1. lekt. Trygve Steiro (NTNU).

1 kommentar:

  1. Boka er tilgjengelig som Open Access her: https://www.cappelendammundervisning.no/_interaction-samhandling-under-risk-9788202535025

    SvarSlett