tirsdag 4. september 2018

Boktips: "Elevenes psykososiale miljø". Av Ingunn Marie Eriksen og Selma Therese Lyng


Elevenes psykososiale miljø (Fagbokforlaget, 2018) av Ingunn Marie Eriksen og Selma Therese Lyng bygger på rapporten Skolers arbeid med elevenes psykososiale miljø. Gode strategier, harde nøtter og blinde flekker fra 2015.

Forfatterne viser i denne boka at det er to hovedstrategier skoler tar i bruk i arbeidet med det psykososiale miljøet: atferdsregulering og bygging av gode relasjoner mellom lærer og elev. De viser hvordan strategiene begrunnes, hva innholdet i strategiene er, og hvilke utfordringer strategiene møter.

Forfatterne ønsker med denne boka å bidra med kunnskap som kan brukes i arbeidet med å fremme et godt psykososialt miljø på skolen.

- Denne boka handler altså om om skolens kjerneoppgaver når det gjelder så vel forebyggende skolemiljøarbeid som avdekking og håndtering av mobbing og krenkelser, skriver forfatterne i innledningen.

- Skolens mandat når det gjelder å oppfylle elevenes rett til et godt psykososialt lærigsmiljø, er altså både omfattende og komplekst. Selv om regelverket spesifiserer prinsipper og plikter, krever det likevel lokale fortolkninger, skjønn og vurderinger - både når det gjelder hva det omfatter, og hvordan man skal arbeide.

Med "blinde flekker" mener forfatterne utfordringer som går under de voksnes radar. Med "harde nøtter" mener de utfordringer som lærerne ser og tar tak i, men ikke får bukt med.

I boka diskuterer forfatterne behovet for å utvikle flere strategier for å adressere også de harde nøttene og de blinde flekkene og for å skape nulltoleranse for mobbing i praksis.

Ingunn Marie Eriksen og Selma Therese Lyng deltar begge på Samsvar-seminaret på OsloMet 10. september 14.30 til 16.00. Tematikken som drøftes i boka danner utgangspunkt for dette seminaret. Blant de andre deltagere er Bodil Jenssen Houg, mobbeombud i Buskerud og jeg.

Seminaret er gratis og åpent for alle, men ettersom auditoriet har et begrenset antall plasser må du melde deg på her.

Boka inneholder:

Del 1: Gode strategier og blinde flekker i forebyggende skolemiljøarbeid

2: Atferdsregulering: Omsorgsfull kontroll

3: Relasjonsarbeid: "Tett på"

4: Inkluderende fellesskap, elevrelasjoner og klassemiljø: Blinde flekker i det forebyggende skolemiljøarbeidet

Del 2: Blinde flekker og harde nøtter i avdekking g håndtering av mobbing og krenkelser

5: Definisjoner og tålegrenser for mobbing og krenkelser

6: Kjønn og mobbing

7: Avslutning: Gode strategier og blinde flekker i skolemiljøarbeidet

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar