fredag 12. oktober 2018

Om bærekraftig utvikling


Om bærekraftig utvikling

Bærekraftig utvikling er ett av tre tverrfaglige temaer som er fastsatt i ny overordnet del. Sammen med de to andre tverrfaglige temaene, folkehelse og livsmestring, og demokrati og medborgerskap skal de finnes igjen i de nye kompetansemålene som utarbeides nå.

Respekt for naturen og miljøbevissthet omtales først i verdigrunnlaget.

“Skolen skal bidra til at elevene utvikler naturglede, respekt for naturen og klima- og miljøbevissthet (side 8).

Men bærekraftig utvikling handler om mer enn miljøbevissthet. Det handler også om å forstå grunnleggende dilemmaer og utviklingstrekk i samfunnet.

“Bærekraftig utvikling som tverrfaglig tema i skolen skal legge til rette for at elevene kan forstå grunnleggende dilemmaer og utviklingstrekk i samfunnet, og hvordan de kan håndteres. Bærekraftig utvikling handler om å verne om livet på jorda og å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine behov. En bærekraftig utvikling bygger på forståelsen av sammenhengen mellom sosiale, økonomiske og miljømessige forhold. Menneskehetens levesett og ressursbruk har konsekvenser lokalt, regionalt og globalt” (side 14).

Begrepet bærekraftig utvikling ble lansert i rapporten “Vår felles framtid” som ble lagt fram av Verdenskommisjonen for miljø og utvikling, ledet av Gro Harlem Brundtland i 1987.

Store norske leksikon har beholdt definisjonen fra Brundtland og omtaler bærekraftig utvikling som “en utvikling som tilfredsstiller dagens behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å tilfredsstille sine behov.”

FNs bærekraftsmål
Vi kan ikke snakke om bærekraftig utvikling uten å snakke om bærekraftsmålene. FNs bærekraftsmål er en felles arbeidsplan for medlemslandene i FN. Den trådte i kraft 1. januar 2016. Til sammen er det 17 mål.

Mål nummer 4 handler om god utdanning: “Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheten for livslang læring for alle.“

Det finnes allerede en bevegelse som jobber med dette på skoler over hele verden; Teach SDGs (Sustainable Development Goals). De kobler sammen dedikerte lærere fra hele verden i et nettverk som ser på tiltak som kan gjøres i klasserommet for å møte de bærekraftige utviklingsmålene. Les mer om Teach SDGs her.

I Norge er FN-sambandet pådrivere for at undervisning om bærekraftig utvikling og globalt medborgerskap blir integrert i nye læreplaner på en helhetlig og tverrfaglig måte. De har allerede laget flere læringsressurser. Men vi kommer til å trenge flere opplegg.

FNs bærekraftsmål og bærekraftig utvikling som tverrfaglig tema i skole er to forskjellige ting. Men det noen likheter også. Bærekraftsmålene skal ses i sammenheng med hverandre og alle er like viktige. På samme måte skal bærekraftig utvikling finnes igjen i kompetansemål i alle fag. Dessuten er oppleggene som springer ut fra bærekraftsmålene gode verktøy du kan ta i bruk allerede i dag.

Undervisning for bærekraftig utvikling
For at en utvikling skal være bærekraftig, må det alltid tas hensyn til tre hoveddimensjoner; sosiale forhold, økonomi og miljø. Disse reflekterer behovet for å balansere økonomisk og sosial vekst med hensyn til miljøet.

Illustrasjonen er lånt fra Natursekken. Jeg har også hentet disse formuleringene derfra:

Når vi vurderer sosiale perspektiver, tar vi hensyn til menneskerettigheter, levevilkår, helse, kulturelt mangfold og likestilling mellom menn og kvinner. Bærekraftig utvikling innen det sosiale perspektivet handler om å gi mennesker god utdanning, gode arbeidsvilkår og gode helsetilbud.

Økonomiske aspekter av bærekraftig utvikling handler om å minke fattigdom, vurdere rettferdig fordeling av ressurser, vurdere nasjonal og global markedsøkonomi og ta hensyn til arbeidsvilkår og inntekter. Bærekraftig utvikling innen det økonomiske perspektivet handler om å sikre folks økonomiske trygghet.

Hensyn til miljøet innebærer å vurdere bruk av naturressurser og landarealer, redusere forurensing av natur, unngå tap av biologisk mangfold, minske klimaendringer og forebygge natur- og miljøkatastrofer. Bærekraftig utvikling innen miljø handler om å ta vare på naturen på en slik måte at den er en fornybar ressurs for oss mennesker.

FN-sambandet skriver også utfyllende om de forskjellige dimensjonene.

Verdenssamfunnet må jobbe med de tre dimensjonene og det er sammenhengen mellom disse som avgjør om noe er bærekraftig. Og vi må jobbe med det sammen med elevene.

Hvordan vi skal arbeide med dette i klasserommet er opp til skolene og lærerne. Det er et stort tema som krever mye kunnskapsinnhenting fra lærerne og faglærerne. Og man vil trenge tid til å sette sammen gode opplegg på tvers av fagene. Jeg foreslår derfor at man like godt setter i gang med planleggingen. Jeg foreslår også at man setter i gang med tverrfaglige prosjekter allerede nå, slik at man kan se på som fungerer best og så ta det med seg inn i større prosjekter senere.

Det blir spennende å se hvordan disse dimensjonene blir formulert som kompetansemål. Og det bli spennende å se om kompetansemålene i seg selv er bærekraftige.

Tverrfaglighet
I tillegg til læreplangruppene i fag har Utdanningsdirektoratet etablert en tverrfaglig gruppe. Den består av fagfolk med ulik bakgrunn og kompetanse. Den tverrfaglige gruppa skal blant annet støtte læreplangruppenes arbeid med de tverrfaglige temaene. På et seminar i regi av Utdanningsforbundet i september snakket Judith Klein om gruppas rolle og hvordan de jobber.

- Vårt hovedmål er å støtte læreplangruppene i å innarbeide de tverrfaglige temaene inn i kompetansemålene. Vi skal også sikre sammenheng mellom kjerneelementer, overordnet del og kompetansemål mellom fag, sier hun.

- Og alt dette i en helhet håper vi skal redusere den forferdelige stofftrengselen i skolen. I tillegg til at vi mener at de tverrfaglige temaene, hvis de blir integrert på en helhetlig måte, vil bidra til den dybdelæringen vi trenger.

Se video fra seminaret her.

Utdanningsforbundet har arrangert en rekke seminarer om fagfornyelsen og de ulike fagene rundt om i landet. Her har de samlet alle sendingene.


Foto: Jeanne Menjoulet / Flickr

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.