søndag 13. januar 2019

Skolemiljøkonferansen 2019 - om folkehelse, livsmestring og medborgerskap


Skolemiljøkonferansen 2019 er et samarbeid mellom Lærerbloggen og JobbAktiv og finner sted på Gardermoen 9. og 10. mai.

Program og påmelding finner du her.

På konferansen samler vi de beste fagfolka som til sammen dekker et stort område innenfor emner som har med barnas skolehverdag og skolemiljø å gjøre:

Trond Haukedal:
Generasjon Prestasjon - et foredrag om ungdom, press og psykisk helse
Dagens ungdom opplever press fra alle arenaer om å prestere. De er fostret opp på ideen om at de kan bli hva de vil, at alt er mulig og at de lever i en tid der det ikke finnes noen grunner til å klage. Alt er opp til den enkelte! I et samfunn hvor vi blir målt på alt, blir prestasjonen lett forbundet med identiteten. For en del føles det som om at det øyeblikket man ikke presterer har man ikke lenger et menneskeverd eller tro på seg selv. Hva gjør dette med de unges psykiske helse?

Julie Ane Ødegaard Borge:
Om medborgerskap og demokrati - Hva betyr dette i praksis?

Demokrati og medborgerskap som tverrfaglig tema i skolen skal gi elevene kunnskap om demokratiets forutsetninger, verdier og spilleregler, og gjøre dem i stand til å delta i demokratiske prosesser. Men hva betyr dette i praksis? Julie Ane Ødegaard Borge er undervisningsleder i Raftostiftelsen, Hun har en doktorgrad i samfunnskunnskapsdidaktikk fra UiB og I Raftostiftelsen arbeider hun med bærekraftig medborgerskap gjennom undervisningsprogrammet Fremtidspiloten.

Anne Sælbakke:
Livsmestring i skolen - Hvordan hjelper vi barn til å mestre hverdagen og livet?
I den nye overordnede delen av læreplanen introduseres folkehelse og livsmestring som ett av tre tverrgående temaer som skal inn i norsk skole. Å lære barn og unge mestringsstrategier er en god investering for framtiden, fordi de vil ta med seg disse strategiene inn i sitt voksenliv og kunne mestre jobb og familieliv bedre. Samtidig vil de kunne mestre skole og relasjoner bedre her og nå. Foreleser vil sette livsmestring i et relasjonelt perspektiv, der hun presenterer mestringsstrategier som utvikles og trenes i relasjoner med trygge lærere, som en del av klasseledelse og det å være lærer og medmenneske, på tvers av fagene.

Mia Börjesson:
Hvordan samtale med elever rundt tema psykisk helse?
Mia Börjesson er en av Skandinavias beste forelesere innen endringsprosesser, og har lang erfaring med å arbeide med barn og ungdom. Foredraget vil ta opp følgende tema:

• Hva er psykisk helse og hvordan vet man at man har det bra?
• Hva som er tilstrekkelig bra med tanke på selvbilde, egenverdi og selvtillit hos jenter?
• Hva kan tilknytningsteorier bidra med i samtaler med elever i skolen?
• Presentasjon av begrepet trygghet og hva dette innebærer for utvikling og identitetsskapende hos barn og unge?
• Fra uhelse til psykisk helse – Hvordan skaper vi det samtaleklimaet som må være på plass for åpenhet og at endringer skjer?
• Kan sosiale medier bidra til å bygge psykisk helse?
• En kort presentasjon av "tillitshjulet" som et kreativt verktøy.

Ida Brandtzæg:
Se eleven innenfra - om relasjonsarbeid og mentalisering på barnetrinnet
Overalt hvor barn oppholder seg, trenger de å kjenne at voksne evner å "mentalisere" dem. Som lærer vil det innebære å ha et blikk på egne reaksjoner, samtidig forstå hva eleven trenger i det aktuelle øyeblikket. Skolehverdagen er full av utfordrende øyeblikk hvor "mentalisering" krever høy relasjonsbevissthet. Men når læreren greier det, vil disse øyeblikkene påvirke elevens tillit og tilgjengelighet for læring, men også bidra til at eleven får økt forståelse av seg selv og dermed får styrket sin mulighet for livsmestring.

I dette foredraget skal vi vise hvordan den tilknytningsbaserte Circle of Security metoden (COS, Trygghetssirkelen) kan være til hjelp for å fremme "mentalisering", og skape psykisk helsefremmende øyeblikk i klasserommet

Kristin Oudmayer:
”Du kan være DEN ene”
Foredraget tar voksne med på en reise inn i barn og unges univers. Gjennom historier og fakta, får voksne innsikt i hvordan sårbarhet og utenforskap kommer til uttrykk i barns liv, og hvordan voksne best kan forstå og møte barn som strever. Foredraget tar også for seg hvor viktige rause voksne er når det gjelder å skape trygge, inkluderende oppvekstmiljøer hvor barns rettigheter er i sentrum. Foredraget dveler ved voksne som rollemodeller for egne og andres barn og hva det vil si å være en betydningsfull og raus voksen.

Erlend Moen:
Håndtering av mobbing i skolen
Vi har invitert Erlend Moen, lektor med lang erfaring som lærer i barne- og ungdomsskolen og i alternativ skole. Som veileder i Skoleteamet i Trondheim kommune har han siden 2008 hjulpet skoler som opplever utfordrende elevatferd og mobbing. Moen har også ledet Trondheim kommunes lokale manifest mot mobbing og hatt ansvar for implementering av forebyggende program i kommunen.

Siri Abrahamsen:
Hva er det motsatte av mobbing?
Siri Abrahamsen var lei det store mobbefokuset i skolen og mediene. I stedet retter hun søkelyset mot å positivitet og hvordan vi kan glede hverandre. "Hva om alle barn visste at de har mulighet til å gjøre andre godt og glade? Hva om det ble kult å være gledesspreder og inkluderingsansvarlig?" spør Siri Abrahamsen. Hun reiser landet rundt og snakker om gleding.

Jørgen Moltubak: 
LA DET GNISTRE - Sammen skaper vi det gode skolemiljøet
Hvordan kan vi utvikle et samarbeid og en klasseledelse som favner 100% av elevene? Jørgen Moltubaks foredrag handler om sammenhengen mellom store visjoner og langsiktige mål, og hverdagens praktiske detaljer. Å være elev eller lærer handler om møte et mangfold av mennesker hver dag. I dette mangfoldet er det friskjon som kan få det til å gnistre. Veien til et godt skolemiljø handler om å omfavne ulikhet og sette pris på mangfold.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar