fredag 22. februar 2019

FNs bærekraftsmål 5: Oppnå likestilling og styrke jenter og kvinners stilling


Oppnå likestilling og styrke jenter og kvinners stilling

Jeg fortsetter serien om FNs bærekraftsmål, som er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Alle målene er like viktige, og alle målene må ses i sammenheng med hverandre.


FNs bærekraftsmål 5 handler om likestilling mellom kjønnene. Likestilling er en menneskerett. Det handler om å gi begge kjønn like rettigheter og muligheter til å bestemme over eget liv. Kvinners tilgang til utdanning, helsetjenester, arbeid og juridiske rettigheter er nødvendig for å skape utvikling i et land. Det innebærer å gjøre slutt på alle former for diskriminering av jenter og kvinner i hele verden.

Likestilling betyr at alle personer skal ha like rettigheter og muligheter i samfunnet, uavhengig av blant annet kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, alder, etnisitet og religion. Men slik er det ikke. Ikke den fattige delen av verden og ikke i den rike delen av verden. I Norge er det fremdeles slik at menn tjener mer penger enn kvinner i like yrker og likt arbeid. I Norge tjener også menn i snitt over 150 000 mer enn kvinner i året.

Derfor er likestilling mellom kjønnene et viktig mål å nå!

Kvinners rettigheter er smart økonomi
Kvinners rettigheter er smart økonomi. Når jenter og kvinner får utdanning, helsetjenester, strøm, vann og kapital, får de et bedre liv og blir bedre i stand til å forsørge seg og egen familie. Kvinners rettigheter er ikke bare viktig for kvinner. Det er viktig for verdens utvikling.Kvinners rettigheter får mer oppmerksomhet. Flere jenter tar utdanning. Flere land forbyr barneekteskap. Færre mødre dør ved svangerskap. Kvinner deltar i fredsforhandlinger. Kvinners rettigheter er ikke bare viktig for kvinner. Det er viktig for verdens utvikling. Derfor skal det innen 2030 bli slutt på all kjønnsdiskriminering.

Eksempel fra Tanzania
Ingeniør er et mannsyrke i Tanzania. Derfor satte den norske ambassaden i Tanzania i 2010 i gang et program med månedlig økonomisk støtte til kvinnelige ingeniørstudenter. Det har virket. Antallet kvinnelig ingeniører i Tanzania er mer enn fordoblet siden programmet startet. I 2009 var det registrert 96 kvinnelige ingeniører i landet. Når programmet avsluttet i 2016, var 255 nye kvinnelige ingeniører ha fått lisens.Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar