lørdag 30. mars 2019

FNs bærekraftsmål 10: Redusere ulikhet i og mellom land


FNs bærekraftsmål 10 handler om å redusere ulikhet i og mellom land.

Økonomisk vekst har bidratt til at flere land har blitt rikere. Dette fører ikke automatisk til mindre fattigdom. Vi må redusere ulikheter mellom land, og innad i land, for å kunne skape en bærekraftig utvikling.

En rettferdig fordeling av et lands ressurser er nødvendig for å redusere fattigdom og skape stabile samfunn. Samtidig øker forskjellene mellom innbyggerne både i rike og fattige land. Det gjelder både ulikhet i inntekt og formue, og i tilgang til skole, helsehjelp og muligheter.

Forskjellene mellom fattige og rike har blitt større, selv i en verden som har halvert global fattigdom. Verdens 85 rikeste personer kontrollerer like mye penger som verdens fattigste 3,5 milliarder, ifølge den internasjonale bistandsorganisasjonen Oxfam. En rapport fra Det internasjonale pengefondet (IMF) konkluderer at for mye ulikhet er dårlig økonomi. Finn ut hvorfor her.

De rikeste 1% eier mer enn resten av verden til sammen. Det er færre fattige land. Men i mange land vokser ulikheten. De fleste fattige bor i mellominntektsland. Stor økonomisk ulikhet kan skape sosial uro, svekke tillit mellom mennesker, forverre økonomiske kriser og skade økonomisk vekst. Derfor skal inntektene til de fattigste bedres permanent innen 2030.
Forum for utvikling og miljø (ForUM) består av rundt 50 norske organisasjoner og er et religiøst og partipolitisk uavhengig nettverk. Deres visjon er en demokratisk og fredelig verden, basert på rettferdig fordeling, solidaritet, menneskerettigheter og økologisk bæreevne. De har egne sider for alle bærekraftsmålene - stappfull av relevant informasjon!

- Reduksjon av ulikhet handler først og fremst om rettferdighet og sosial rettferd. Det er også avgjørende for å utrydde ekstrem fattigdom, bidra til bærekraftig endring, fremme sosial framgang, redusere konflikt og vold og utvikle et inkluderende styresett, skriver de. Og det er nettopp et inkluderende styresett som er kjernen i arbeidet med å redusere ulikhet.

- For å skape en bærekraftig utvikling som tar hensyn til miljø, økonomi og sosiale forhold, er det viktig å minske ulikhetene i og mellom alle land. Derfor burde alle land ha lover som beskytter menneskene imot diskriminering. Alle må bli like mye inkludert i samfunnet, skriver UNICEF Junior.

- Når mange mennesker i et land lever i fattigdom og blir urettferdig behandlet, kan det fort bli konflikter og uro i samfunnet. Hvis det ikke var så stor forskjell mellom rike og fattige, ville det vært større muligheter for et fredelig samfunn.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.