lørdag 20. april 2019

FNs bærekraftsmål 15: Liv på land - bærekraftige økosystemer


Liv på land - bærekraftige økosystemer

FNs bærekraftsmål 15 handler om å beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, sikre bærekraftig skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse samt stanse tap av artsmangfold.

Skog dekker 30 prosent av jordas overflate. I Norge dekker skogen cirka 37 prosent av landområdet.

Nesten alle dyr, planter og insekter som lever på land, bor i skogen.

Skogen gir mat og ly, bekjemper klimaendringer, tar vare på det biologiske mangfoldet, og er hjemmet til mange urfolk. Over 80 prosent av alle dyr, planter og insekter som lever på land, bor i skogen.

1,6 milliarder mennesker har skogen som sitt levebrød. Avskoging og ørkenspredning er store utfordringer når det gjelder å skape bærekraftig utvikling. Samtidig gjør de menneskene som er avhengige av skogen mer utsatt for fattigdom.

2,6 milliarder mennesker får sin inntekt direkte fra jordbruk, men over 50 prosent av alt land som brukes til dyrking er utsatt for en degradering av jordsmonnet.

Regnskogen
Hvert femte sekund forsvinner regnskog tilsvarende størrelsen på en fotballbane. Det utgjør 12 fotballbaner per minutt, 720 fotballbaner i timen eller 17.280 fotballbaner i døgnet.

Brasils regnskoger inneholder en stor andel av verdens biologiske mangfold, inkludert 40.000 planter og mer enn 5000 pattedyr, fugler, reptiler, amfibier og fiskearter.

1,6 milliarder mennesker lever av det skogen byr på. De er langt ifra de eneste. Klimaendringer, avskoging og forørkning reduserer mangfoldet i et alarmerende tempo. Vi er forpliktet til å bevare naturmangfoldet.
Hva er et økosystem?
Denne korte videoen fra NRK gir deg en liten innføring. I et økosystem er det en balanse mellom de levende organismene og de ikke-levende elementene. Dette samspillet i naturen er vi alle en del av. Jorda er et økosystem hvor menneskene er øverst i næringskjeden, og hvordan vi lever påvirker balansen i systemet.

Litt mer leksikalsk kan vi si at et økosystem omfatter i økologien et organismesamfunn og de livløse (abiotiske) faktorene i miljøet der samfunnet finnes. Et økosystem kan være lite – som en pytt, større – som en skog, eller sies å omfatte hele biosfæren, det vil si den del av Jorden (jord, vann, luft) der levende organismer kan eksistere. (Kilde: SNL).

Hva er bærekraftig skogforvaltning?
Bærekraftig skogvorfaltning betyr å forvalte den slik at fortsatt bruk av skogen og skogressursene blir tatt vare på. I Norge er bærekraftig skogbruk lovfestet i formålsparagrafen til skoglovene.

Formålet med loven er å fremme en bærekraftig forvaltning av skogressursene i landet med sikte på aktiv lokal og nasjonal verdiskaping, og å sikre det biologiske mangfoldet, hensyn til landskapet, friluftslivet og kulturverdiene i skogen.

Men sånn er det ikke over alt. Hugging av regnskogen er et godt eksempel på det motsatte. Derfor er bærekraftig skogforvaltning først og fremst et politisk spørsmål som må løses av politikerne og andre med (økonomisk) makt.

Hva er ørkenspredning?
Ørkenspredning er når et opprinnelig fruktbart område blir omgjort til ørken. Det betyr også utvidelser av allerede eksisterende ørkener.

Ørkenspredning kan også defineres som irreversibelt tap av vegetasjonens produktivitet i tørre områder. Dette kan skje ved at nedbøren minker eller ved at plantenes kapasitet til å respondere på nedbør svekkes.

Hvert år blir ca 70 000 kvadratkilometer fruktbar jord, et område halvparten så stor som Danmark, forvandlet til ørken. I takt med at det blir varmere på kloden, blir det også tørrere. Dette fører til ørkenutbredelse over hele verden.

Noen mulige årsaker til ørkenspredning er overbeiting, overdyrking, vanningsmetoder, avskoging, oppbruking av grunnvannet, økt jordsaltholdighet og klimaendring.Artsmangfold
Biologisk mangfold er et begrep som omfatter alle variasjonene av livsformer som finnes på jorden, millioner av planterdyr og mikroorganismerarvestoffet deres og det samspillet de er en del av.

Artsmangfold er summen av alle arter eller den variasjonen av arter som fins i et område. Et vanlig brukt mål er tallet på arter. Et mer presist mål er "taksonomisk mangfold", der en i tillegg tar hensyn til bredden av arter. For eksempel vil ei øy med to fuglearter og én pattedyrart ha større mangfold enn ei øy med tre fuglearter og ingen pattedyr. Ofte er artsmangfoldet størst i områder som har fått utvikle seg fritt over lengre tid, som for eksempel urskogsområder. Stort artsmangfold kan også finnes i kulturpåvirkede områder, blant annet gamle slåtteenger.

Hittil har vitenskapen beskrevet ca. 1,8 millioner arter på jorda. Det totale antallet arter antas å ligge langt høyere; kanskje på 13 millioner. Det største artsmangfoldet finnes i tropiske strøk, særlig i regnskogen. Tropisk regnskog dekker 6,5 % av jordas overflate, men regnes for å huse halvparten av artene. Forskere knyttet opp til FN, hevder at regnskogene er hjemmet til mellom 50 og 80 % av jordas arter. (Kilde: Wikipedia).

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar