søndag 21. april 2019

FNs bærekraftsmål 16: Å fremme fredelige og inkluderende samfunn


Å fremme fredelige og inkluderende samfunn

FNs bærekraftsmål 16 handler om å fremme fredelige og inkluderende samfunn med sikte på bærekraftig utvikling, sørge for tilgang til rettsvern for alle og bygge velfungerende, ansvarlige og inkluderende institusjoner på alle nivåer.

Med andre ord: Stoppe alle kriger. Er det i det hele tatt mulig å gjøre?

Å sikre internasjonal fred og sikkerhet har alltid vært FNs hovedoppgave. Derfor er mål 16 viet til å skape fredelige og inkluderende samfunn.

Fred er en forutsetning for å skape bærekraftig utvikling. Under konflikter mister mange tilgang til offentlige tjenester. I tillegg er det vanskelig å drive sterke statlige institusjoner under en konflikt. Når for eksempel rettsvesenet i et land fungerer dårlig, går det ut over menneskers rettssikkerhet. Svake institusjoner gjør det også vanskeligere å stoppe korrupsjon, bestikkelser og skatteunndragelser. Dette hemmer den økonomiske veksten i et land og frarøver mennesker retten til grunnleggende velferdstjenester.

Fred, stabilitet, menneskerettigheter og effektivt styresett basert på rettssikkerhet er viktige kanaler for bærekraftig utvikling. Vi lever i en verden som blir stadig mer splittet. Noen regioner har vedvarende fred, sikkerhet og velstand, mens andre faller inn i tilsynelatende uendelige sykluser av konflikt og vold. Dette er på ingen måte uunngåelig og må håndteres.

Vold og utrygghet har ødeleggende virkninger på et lands utvikling. Det påvirker økonomisk vekst og resulterer ofte i langvarig misnøye blant lokalsamfunn - noe som kan vare i generasjoner. Seksuell vold, kriminalitet, utnyttelse og tortur er også utbredt der det er konflikt eller manglende rettssikkerhet. Landene må ta forholdsregler for å beskytte de som er mest utsatt.

2 av 7 bor i land preget av konflikt og vold. Sårbare stater er preget av maktmisbruk, korrupsjon og dårlig styre. Det er vanskelig å oppnå fremgang i disse landene. Men det kan koste mer å ikke gjøre noe. Derfor skal verden innen 2030 stanse overgrep og menneskehandel, hindre korrupsjon og sikre lik tilgang og rettsvern. Se filmen fra NORAD her:
Alle bærekraftsmålene har en rekke delmål. For mål 16 finner du blant annet disse delmålene:
  • Oppnå en betydelig reduksjon i alle former for vold og andelen voldsrelaterte dødsfall i hele verden.
  • Stanse overgrep, utnytting, menneskehandel og alle former for vold mot og tortur av barn.
  • Oppnå en betydelig reduksjon av ulovlige finans- og våpenstrømmer, gjøre det enklere å spore opp og returnere stjålne eiendeler samt bekjempe alle former for organisert kriminalitet.
  • Oppnå en betydelig reduksjon i alle former for korrupsjon og bestikkelser.
  • Utvide og styrke utviklingslandenes deltakelse i institusjoner for global styring.
  • Sikre allmenn tilgang til informasjon og beskytte grunnleggende friheter, i samsvar med nasjonal lovgivning og internasjonale avtaler.

Det er store og omfattende mål som er helt nødvendige for å sikre fredelige og inkluderende samfunn.


I denne artiklen fra NUPI Skole kan du lese om hvilke hovedtyper for krig vi snakker om, hvilke faktorer som kan bidra til at krig blir etterfulgt av varig fred og hvor mye det internasjonele samfunnet kan bidra. I denne videoen fra FN kan du se hva som menes med fredsbevaring og hvorfor det er så viktig:

Statistikk: Politiske rettigheter

Statistikk: Innsatte uten dom

Statistikk: Drapsrate

Statistikk: Sårbare stater

NORAD: Et papir som åpner dører

UNICEF Junior: Fred og rettferdighet

ForUM: Fred og rettferdighet

Gemini: Korrupsjon og grådighet skal undersøkes

Gemini: Demokrati kommer ikke automatisk

NUPI Skole: Utfordringar etter krig

Verdens beste nyheter: Fred og rettferdighet

Redd Barna: Det magiske klasserommet

Redd Barna: Rettighetsslottet

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar