tirsdag 19. november 2019

Fagfornyelsen: Nye læreplaner - lettere å finne fram!


Denne uka ble de nye læreplanene presentert av kunnskapsminister Jan Tore Sanner. Opptak fra pressekonferansen kan du se her.

Noe av det som mange har vært spente på er om antallet kompetansemål faktisk går ned. Og det har heldigvis skjedd. For eksempel går antall kompetansmål i norsk ned fra 161 til 95, i samfunnsfag fra 103 til 62 og i KRLE fra 129 til 41. Det er bra, men vil det endre praksis i klasserommet? Det gjenstår å se.

Jeg har ikke lest gjennom alle kompetansemålene i hvert enkelt fag, eller sett på sammenhengen mellom kjerneelementene og de tverrfaglige temaene. Så dette er ingen kritisk gjennomgang av kompetansemål. Men jeg har sett på presentasjonen av læreplanen til Udir.

Lett å finne fram
Jeg liker godt den digitale presentasjonen til Udir. Den gjør det enkelt å navigere mellom fagene og læreplanene og har en tydelig struktur innad i fagene.

Til hvert fag er det en egen side der du finner all relevant informasjon om faget:

Fagets relevans og sentrale verdier
Kjerneelemeneter
Tverrfaglige temaer
Grunnleggende ferdigheter

På høyre side finner dessuten ekstra støtte til læreplanen. Der finner du en egen link til hva som er nytt i faget, inkludert en kort video. Du finner hva som er nytt i læreplanverket, og link til støtte til innføring av nye læreplaner (kompetansepakker).

Når du du går inn på de ulike kompetansemål og vurderings-linkene finner du noe jeg liker veldig godt.

For eksempel: Samfunnsfag kompetansemål etter 7. trinn:

På venstre side finner du kompetansemålene, men på høyre side har det dukket opp noe nytt. Der finner du støtte til læreplanen. Og det er disse støttene som er så gode.

Her har du fire valg: Kjerneelementer, tverrfaglig tema, grunnleggende ferdigheter og progresjon. Du kan klikke på ett eller flere, og da blir de aktuelle kompetansemålene markert. På den måten blir det for eksempel enklere å planlegge prosjekter og tverrfaglig arbeid.

Du har også mulighet til å klikke på forklaring til kompetansemål og forklaring av verb. Hvis du velger forklaring av verb blir alle verbene i teksten markert. Da kan du trykke på de ulike verbene og så dukker det opp en hjelpetekst. Begge deler er nyttige for å kunne lage gode undervisningsopplegg.

Jeg har nemlig tro på at brukervennlighet og godt digtalt design vil gjøre det lettere å få en oversikt over kompetansemålene i dine fag og timer. Jeg tror også at det vil frigjøre tid og dermed vil det brukervennlige digitale designet hjelpe deg med planlegging av gode undervisningsopplegg.

Underveisvurdering
I fagfornyelsen har underveisvurdering kommet med som en del av de fagspesifikke læreplanene. Hensikten er å støtte opp under elevenes dybdelæring, motivasjon og mestring og dessuten tydeliggjøre progresjonen i læreplanen.

Når du går inn på sidene for kompetansemål og vurdering, for eksempel naturfag etter 7. trinn, finner du først kompetansemålene og så en tekst om underveisvurdering knyttet ilt faget og klassetrinnet.

I underveisvurderingsteksten finner du tips til hvordan du kan gjøre godt vurderingsarbeid.

Når du kommer til 10. trinn finner du også en tekst om sluttvurdering.

I en episode av Rekk opp hånda snakker vi om vurdering i fagfornyelsen med Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet. Han er positiv til at underveisvurderingen har fått plass sammen med kompetansemålene i læreplanen.

- Det er et kjempespennende grep, sier han, men også det av at god vurderingspraksis skal føre til lærelyst. Du kan høre hele episoden her:God vurdeingspraksis
Vi vet at vurdering har stor innvirkning på elevenes læring. En god vurderingspraksis motiverer og har alltid læring som mål. Det høres enkelt ut, men alle som har stått i et klasserom vet at det kan være en utfordring og ikke alltid så lett og lykkes.

Underveisvurdering er all den vurderingen du gjør før sluttvurderingen i 10. klasse. Den skal være et nyttig redskap i læreprosessen og gi grunnlag for ulike tilpassinger i opplæringen. Og aller helst bidra til at elevene øker kompetansen sin i faget.

Når vi snakker om underveisvurdering og god vurderingspraksis deler vi det inn i fire deler:

  • Forstå: Elevene skal forstå hva de skal lære og hva som er forventet av dem
  • Tilbakemelding: Elevene skal få tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på arbeidet.
  • Fremovermelding: Elevene skal få råd om hvordan de kan forbedre arbeidet sitt.
  • Vurdere: Elevene skal være involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere sitt eget arbeid.

Lise Vikan Sandvik ved NTNU hevder at kunnskap om vurdering er en helt sentral kompetanse for å kunne omsette fagfornyelsen til god pedagogisk praksis.

- Dybdelæring, slik det er definert i læreplanen, handler om at elevene gradvis skal utvikle kunnskap og varig forståelse av begreper, metoder og sammenhenger i fag og mellom fagområder
, skriver hun i fagartiklen Vurdering som bidrag til dybdelæring.

- Dybdelæring handler blant annet om å arbeide med kunnskaper og metoder i fag over lengre tidsspenn. Vurdering som bidrar til å informere læreren hvor eleven er i læringsprosessen, slik at læreren derigjennom kan tilpasse undervisningen, vil gi elevene mulighet til å bygge fagkunnskap på en helhetlig måte. Derfor må vurderingen underveis være faglig og i tydelig progresjon. Til slutt i læringsløpet skal læreren så gi en helhetlig vurdering av elevens kompetanse gjennom en sluttvurdering, skriver Lisa Vikan Sandvik.

Jeg lar henne få siste ord i denne bloggen, men lover å følge med på fagfornyelsen i tiden fremover.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar