lørdag 7. november 2020

Undervisningsopplegg: Bærekraftig utvikling på tvers av fagene

 

Dette er et undervisningsopplegg med bærekraftig utvikling som tema. Opplegget er laget for ungdomstrinnet.

Opplegget benytter kompetansemål fra samfunnsfag, KRLE og naturfag. Opplegget kan gjennomføres som et flerfaglig opplegg eller som et tverrfaglig opplegg.

Jeg presenterte opplegget på FNs skolekonferanse 2020 i oktober. Du kan se opptak fra hele konferansen her.

- Bærekraftig utvikling som tverrfaglig tema i skolen skal legge til rette for at elevene kan forstå grunnleggende dilemmaer og utviklingstrekk i samfunnet, og hvordan de kan håndteres, står det i overordnet del av lærerplanene.

- Bærekraftig utvikling handler om å verne om livet på jorda og å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine behov.

- En bærekraftig utvikling bygger på forståelsen av sammenhengen mellom sosiale, økonomiske og miljømessige forhold.

- Menneskehetens levesett og ressursbruk har konsekvenser lokalt, regionalt og globalt.

Stikkordene er altså: Forstå, verne om, sammenhenger og konsekvenser.


Nederst i denne saken finner du en presentasjon du kan bruke i undervisningen. Hoveddelen av presentasjonen er en rekke bilder. Disse er ment som utgangspunkt for diskusjoner og samtaler i klasserommet. Som for eksempel dette:


Den siste delen av presentasjonen tar for seg de ulike dimensjonene av bærekraftig utvikling: økonomi, miljø og sosiale forhold. Det er sammenhengen mellom disse tre dimensjonene som avgjør om noe er bærekraftig.

Jeg tenker at det er lurt å først presentere de ulike dimensjonen og så diskutere hvordan de kan oppfyllkes.

Før du setter i gang med opplegget er det lurt å se denne videoen fra FN-Sambandet: Hva er bærekraftig utvikling?


Kompetansemål i samfunnsfag, KRLE og naturfag etter 10. trinn

Samfunnsfag etter 10. trinn:
  • reflektere over korleis menneske har kjempa og kjempar for endringar i samfunnet og samstundes har vore og er påverka av geografiske forhold og historisk kontekst
  • samanlikne korleis politiske, geografiske og historiske forhold påverkar levekår, busetjingsmønster og demografi i forskjellige delar av verda i dag

KRLE etter 10. trinn:
  • identifisere og drøfte aktuelle etiske problemstillinger knyttet til menneskerettigheter, bærekraft og fattigdom

Naturfag etter 10. trinn:
  • gi eksempler på og drøfte aktuelle dilemmaer knyttet til utnyttelse av naturressurser og tap av biologisk mangfold
  • drøfte hvordan energiproduksjon og energibruk kan påvirke miljøet lokalt og globalt

Det finnes selvfølgelig flere kompetansemål som er knyttet til temaet i naturfag, men jeg har valgt disse for dette opplegget.

Læringsmål:
Du skal kunne den historiske bakgrunnen for begrepet bærekraftig utvikling.

Du skal kunne definere hva bærekraftig utvikling er og bruke relevante fagbegreper.

Du skal forstå hva bærekraftig utvikling innebærer og beskrive sammenhengen mellom de ulike dimensjonene; miljø, økonomi og sosiale forhold.

Du skal kunne drøfte og beskrive ulike sider og utfordringer det er ved bærekraftig utvikling i dag.


Oppgaver: Hva er bærekraftig utvikling?
Debattinnlegg: Du skal skrive et debattinnlegg om bærekraftig utvikling. I teksten skal du bruke statistikk, argumentasjon og komme frem til en konklusjon. Du skal vise at du kan bruke relevante fagbegreper. Teksten skal bestå av 500 ord.

Presentasjon: Du skal lage en presentasjon med utgangspunkt i teksten din. Presentasjonen skal inneholde 8 til 10 slides og fremføring skal ta 7 til 10 minutter. Presentasjonen skal inneholde, tekst, bilder og statistikk.

Se presentasjonen her. Nederst i presentasjonen finner du dessuten en grundig kildeliste som er nyttig for elevene når de skal i gang med sine oppgaver.


I denne episoden av Rekk opp hånda snakker jeg med Madeleine Solstad om hvordan vi kan undervise i bærekraftig utvikling. Hun er utdannet lærer og har jobbet flere år i skolen er nå skolefaglig ansvarlig og rådgiver i FN-Sambandet.


Les også:

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar