onsdag 6. april 2022

10 undervisningsopplegg om likestillingVisste du at 12 millioner jenter under 18 år blir giftet bort hvert år? Eller at kvinner i 17 land i verden ikke får lov til å gå ut av huset, hvis ikke mannen sier det er greit?

FNs bærekraftsmål 5 handler om likestilling mellom kjønnene. Likestilling er en menneskerett. Det handler om å gi begge kjønn like rettigheter og muligheter til å bestemme over eget liv. Kvinners tilgang til utdanning, helsetjenester, arbeid og juridiske rettigheter er nødvendig for å skape utvikling i et land. Det innebærer å gjøre slutt på alle former for diskriminering av jenter og kvinner i hele verden.

Likestilling betyr at alle personer skal ha like rettigheter og muligheter i samfunnet, uavhengig av blant annet kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, alder, etnisitet og religion. Men slik er det ikke. Ikke den fattige delen av verden og ikke i den rike delen av verden. I Norge er det fremdeles slik at menn tjener mer penger enn kvinner i like yrker og likt arbeid. I Norge tjener også menn i snitt over 150 000 mer enn kvinner i året.

Her finner du 10 undervisningsopplegg om likestilling:

La elevene jobbe med spørsmål knyttet til likestilling i Norge og verden, FNs bærekraftsmål 5, kjønnsstereotypier samt reflektere rundt hvorfor det fortsatt er viktig med en kvinnedag.

Plan Norge har laget en kort presentasjon som introduksjon til tematikken, samt 10 oppgaver som du kan plukke og mikse slik at det passer klassen din og den tiden dere har til rådighet. Lengde og vanskelighetsgrad varierer, og kan enkelt tilpasses.

2. Elevkanalen: Hva er likestilling?
Likestilling er et tema som mange avistegnere har satt på spissen. Likestilling er en menneskerett. FN sier at kvinner og menn skal ha like rettigheter og muligheter til å bestemme over eget liv. Likevel forskjellsbehandles og undertrykkes kvinner mange steder i verden.

Bruk filmer, engasjerende oppgaver og morsomme spill for å bli kjent med sentrale fakta rundt rettigheter og likestilling.

Opplegget passer fint i forbindelse med kvinnedagen 8. mars, relevante FN-dager og når tema som rettigheter, likestilling, fattigdomsbekjempelse og bærekraftig utvikling står på timeplanen.

Se tre filmene om kjønnsroller i samfunnet og test dine kunnskaper i quizen som handler om kjønnskvotering og fordeling av kvinner og menn på forskjellige yrker.

Likestilling handler om en rettferdig fordeling av makt, innflytelse og ressurser. Å leve et fritt liv uten vold og diskriminering er en grunnleggende menneskerettighet og er avgjørende for utvikling av menneskene og for samfunnet.

Det er bevist mange ganger at politisk, økonomisk og sosial likestilling mellom kjønnene bidrar til en positiv utvikling på alle plan. Likestilling og kvinners rettigheter er et gjennomgående tema i bærekraftsmålene, og det er helt essensielt for å kunne nå alle FNs bærekraftsmål innen 2030.

Dette temamateriellet fokuserer på kjønn og kjønnsroller. Temaet er valgt fordi kjønn har stor betydning for barn og unges muligheter og begrensninger knyttet til trivsel, likestilling, kropp, identitet og seksualitet. Hovedbudskapet i temamateriellet er at kjønn betyr noe – på godt og vondt. Kjønn gir muligheter, men kjønn kan også gi opphav til bekymring, frustrasjon og diskriminering hvis man ikke gjør som de fleste andre

7. Kunnskapsfilm: Kjønn og makt
Filmen på 8 minutter handler om likestilling, makt og kjønnsfordeling i arbeidslivet. Den består av intervju med ungdommer og fageksperter med kompetanse på området. Under finner du oppgaver på bokmål og nynorsk.

Dette er et ressurshefte med opplegg for 1. til 10. klasse. I tillegg til konkrete undervisningsopplegg, inneholder dette heftet tips til hvordan man kan snakke om kjønns- og seksualitetsmangfold på en inkluderende og profesjonell måte. Vi har derfor laget noen rosa tanker som viser hvordan man kan gjøre disse temaene til en naturlig del av skolehverdagen.

9. Redd Barna: Ikke-diskrimiering
Det magiske klasserommet er et opplegg fra Redd Barna med filmer og oppgaver du løser sammen med elevene dine.

En grunnleggende årsak til diskriminering av jenter, er at jenter blir sett på som mindre verdt enn gutter:
  • Det er mindre verdt at hun får utdanning enn at han får det.
  • Det er mindre verdt at hun får jobb og egen inntekt enn at hanfår det.
  • Det er mindre verdt at hun er lykkelig enn at han er det.
Her finner du en rekke oppgaver, quiz, rollespill og selvfølgelig en lærerguide.


Bonus:

I hver episode svarer kjønnsforskere på spørsmål om problemstillinger innenfor områdene, og aktuelle navn fra samfunnsdebatten diskuterer erfaringer og løsninger.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.