tirsdag 12. april 2022

10 undervisningsopplegg om ytringsfrihetYtringsfrihet er friheten til å søke, motta og meddele informasjon og opplysninger. Og det er friheten til å uttrykke oss på den måten vi selv ønsker.

Ytringsfriheten er beskyttet av artikkel 19 i FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, som støttes av hele verden:

Enhver har rett til menings- og ytringsfrihet. Denne rett omfatter frihet til å hevde meninger uten innblanding og til å søke, motta og meddele opplysninger og ideer gjennom ethvert meddelelsesmiddel og uten hensyn til landegrenser.

Ytringsfrihet er den friheten alle mennesker har til å gi uttrykk for det de mener og ønsker å si noe om. Siden slutten av 1700-tallet er den ansett for å være en menneskerettighet, og den har et sterkt vern i både nasjonale og overnasjonale lovverk.

Paragraf 100 i Grunnloven slår fast at Ytringsfridom skal det vere: Alle har rett til å ytre seg frimodig om statsstyringa og kva anna emne som helst.

Her finner du 10 undervisningsopplegg om ytringsfrihet:

1. Ascehoug: Ytringsfrihet
Hvorfor er ytringsfrihet så viktig? Har alle mennesker lik mulighet til å si hva de mener? Aschehoug blir 150 år i 2022 og gir derfor alle landets skoler gratis tilgang til et viktig undervisningsopplegg om ytringsfrihet.

Å undervise i ytringsfrihet er kanskje noe av det viktigste du gjør som lærer. Elever med god dømmekraft og ytringskompetanse blir gode og demokratiske medborgere.

Logg inn med Feide på Aunivers.no og bruk opplegget i klasserommet ditt. Du finner tilpassede opplegg for 1.–4. trinn, 5.–7. trinn, 8.–10. trinn og videregående skole.

Tenk hvis noen hindret deg i å si din mening i klassen. Eller at du ikke fikk poste noe du synes er viktig på sosiale medier. At du ikke fikk lov til å kritisere det regjeringen gjør. Eller at nyheter blir sensurert av staten.

I Norge trenger vi sjelden å tenke på slike problemstillinger, siden vi bor i et fullverdig demokrati som ivaretar borgernes ytringsfrihet.

Målet med dette opplegget er å få kjennskap til og reflektere rundt dilemmaer knyttet til ytringsfrihet. Det er en fordel om elevene allerede kjenner noe av historikken bak, og innholdet i, FNs Menneskerettighetserklæring. Innled timen med å hente opp disse forkunnskapene, før du dreier fokuset over på artikkel 19: retten til menings- og ytringsfrihet.

Opplegget passer for barneskolens mellomtrinn. For elever på småtrinnet tilbyr undervisningsopplegget Min stemme: Hvordan bruker jeg den? gode refleksjoner rundt barns rett til å ytre seg og bli hørt.

4. NIM: Ytringsfrihet - undervisningspakke
Denne undervisningspakken er et interaktivt undervisningsopplegg som elevene kan jobbe med på skolen eller ved digital undervisning. Undervisningspakken er en fordypning i menneskerettigheter og har som mål å gi en forståelse av hvorfor vi har menneskerettigheter, hvem de gjelder for og hva som skal til for å ivareta dem. Elevene øver på kritisk tenkning, argumentering, å ta standpunkt og meningsbrytning.

5. Norsk Pen: Det har aldri vært lettere å ytre seg, men…
Dagens debattklima oppleves av mange ungdom og unge voksne som polariserende og avskrekkende, og den åpner ikke alltid for å se ulike opplevelser og ytringer fra et annet perspektiv.

Norsk PENs skoleopplegg “Det har aldri vært lettere å ytre seg, men…” har som mål å lære ungdom og unge voksne om ytringsfrihet og trene på ytringsfrihet i praksis, som dialog og debatt. Undervisningsopplegget er basert på rapporten til Ungdommens ytringsfrihetsråd, og er dermed laget av og for unge.

Hvordan jobber ulike aktører for å aktivere ungdom i den norske debatten? Og hvorfor er det viktig at ungdom deltar i demokratiet? I denne streamen svarer blant annet SI;D, Amnesty, Morten Hegseth, VG på Snapchat og kollegaer av fredsprisvinnerne.

7. Penelope undervisning: Stemmer fra...
Dette opplegget består av oppgaver knyttet til "Stemmer fra..."-filmene.

Hva gjør vi når andre har en annen mening enn vi har?
Hva skjer i Norge om du har en annen mening enn statsministeren?
Hva skjer i Myamar om du offentlig utrykker en annen mening enn presidentens?

Diskutér ulike former for ytring; gjennom malerkunst, demonstrasjoner, film, lyd, musikk, media av diverse slag. Hvilke land i verden tillater ikke ytringsfrihet? Eksempler på hva som kan skje i disse landene?


Er ytringsfrihet alltid en god ting? Finnes grenser for hva som faller inn under ytringsfrihet? Hva kan være mulige dilemma knyttet til ytringsfrihet?

Denne diskusjonsøvelsen gir dilemmaer knyttet til ytringsfrihet, og elevene skal utforske om det 
finnes grenser for hva som faller inn under ytringsfrihet.

I denne oppgaven vil elevene lære hva menneskerettighetene er og at de er universelle. De vil arbeide med artiklene i menneskerettighetserklæringen og lære hva ytringsfrihet er. Tegneserien gir god visuell støtte i arbeidet og de får øve på både skriftlige og muntlige ferdigheter.

Dette undervisningsopplegget er basert på stasjonsundervisning med fem stasjoner. Gjennom disse stasjonene får elevene trene på ferdighetene samtale, lese og skrive i tillegg til å trene ordforråd. Dersom du ikke ønsker å bruke undervisningsopplegget til stasjonsundervisning, kan du fint bruke de enkelte delene over lenger tid.

  1. Arbeid med sitater fra kjente mennesker om temaet demokrati. Du kan velge mellom åtte ulike sitater.
  2. Lesetekst med spørsmål. (Løsningsforslag er vedlagt).
  3. Vokabular øvelser - ordsøk og kryssord. (Løsningsforslag er vedlagt).
  4. Skriveoppgaver. Det er med tre skriveoppgaver du kan velge mellom.
  5. Søk etter informasjon på nettet. Det følger med åtte oppgavekort knyttet til temaet demokrati. Til denne oppgaven trenger elevene PC (én hver eller to elever per PC).

Bonus:

Elevkanalen: Ytringsfrihet
Hva er ytringsfrihet? Hvor går grensen for hva vi kan si til hverandre?

I denne artikkelen kan du blant annet se videoer om ulike sider ved ytringsfrihet i Norge og utlandet. Lese tekster om ytringsfrihet og medier. Arbeid med quizzer om ytringsfrihet og demokrati, samt øve på relevante begreper. Arbeide med oppgaver knyttet til ytringsfrihet og medier både i din egen hverdag og i verden.

Andre ressurser:

Wikipedia: Ytringsfrihet

Store norske leksikon: Ytringsfrihet


- Ytringsfrihet er friheten til å søke, motta og meddele informasjon og opplysninger. Og det er friheten til å uttrykke oss på den måten vi selv ønsker.

Flere undervisningsopplegg:Bilde: Pixabay

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.