tirsdag 3. januar 2023

God vurderingspraksis ifølge ChatGPTKunstig intelligens ble tilgjengelig for alle i 2022, og da særlig gjennom ChatGPT. Mange er skeptiske, mens andre er positivt innstilt. Jeg tilhører den siste kategorien. Denne teksten er generert ut fra tre spørsmål om god vurderingspraksis i skolen. 

Hva er kjennetegn på god vurderingspraksis i skolen?
God vurderingspraksis i skolen innebærer at vurderingen tar hensyn til elevernes ulike forutsetninger og at den reflekterer mangfoldet i klassen. Det innebærer også at vurderingen er tilpasset læringen og at den gir elever og lærere informasjon om hva elevene kan og hva de trenger å jobbe mer med. Videre bør vurderingen være åpen og inkluderende, slik at elever føler at de blir sett og hørt. Det er også viktig at vurderingen gir tilbakemeldinger til elevene på hvordan de kan forbedre seg.

Fem eksempler på god vurderingspraksis:
  1. Bruk av ulike vurderingsmetoder: Det er viktig å bruke ulike vurderingsmetoder for å få en helhetlig vurdering av elevens kunnskaper og ferdigheter. Det kan for eksempel være skriftlige prøver, muntlige eksamener, prosjekter, presentasjoner og observasjon av elevens arbeid i løpet av læringsprosessen.
  2. Tilbakemeldinger: Det er viktig at elevene får tilbakemeldinger på sin vurdering, slik at de kan forstå hva de har gjort bra og hva de kan forbedre seg på. Tilbakemeldingene bør være konkrete og hjelpe elevene med å forstå hva de kan gjøre for å forbedre seg.
  3. Samarbeid og deltakelse: Det kan være nyttig å involvere elevene i vurderingen av eget læringsarbeid og i arbeidet med å sette mål for videre læring. Dette kan bidra til økt motivasjon og eierskap til egen læring.
  4. Formålsrelatert vurdering: Vurderingen bør ha et formål, for eksempel å gi elevene mulighet til å vise hva de har lært, å gi læreren informasjon om elevenes læring eller å hjelpe elevene med å sette mål for videre læring.
  5. Relevant og utfordrende oppgaver: Oppgavene som brukes i vurderingen bør være relevante for det elevene skal lære og utfordrende på en passende måte. Dette kan bidra til økt motivasjon og læring hos elevene.

Hvordan kan skolen jobbe med vurdering i kollegiet?
  1. Gjøre vurdering til et fast tema på kollegiemøtene: Dette kan være en god anledning til å diskutere og utveksle erfaringer og ideer om vurdering.
  2. Utarbeide felles retningslinjer for vurdering: Det kan være nyttig å ha felles retningslinjer for hvordan vurdering skal gjennomføres og hva som skal vurderes. Dette kan bidra til å sikre konsistens og likhet i vurderingen på skolen.
  3. Tilby kurs og opplæring: Det kan være nyttig å tilby kurs og opplæring i vurdering for lærerne på skolen. Dette kan bidra til å øke lærernes kompetanse og bevissthet om viktigheten av god vurderingspraksis.
  4. Utvikle vurderingsverktøy: Det kan være nyttig å utvikle verktøy som kan brukes i vurderingen, for eksempel læringsmål, vurderingskriterier og skjema for tilbakemeldinger. Dette kan bidra til at vurderingen blir mer målrettet og strukturert.
  5. Involvere elever og foreldre: Det kan være nyttig å involvere elever og foreldre i vurderingsarbeidet, for eksempel gjennom elevsamtaler eller foreldremøter. Dette kan bidra til å øke forståelsen og eierskapet til vurderingen hos disse gruppene.Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.